Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-03

Bosjö Fastigheter: Kommuniké från årsstämma i Bosjö Fastigheter AB (publ)

Bosjö Fastigheter AB (publ) meddelar idag att dagens årsstämma i
Stockholm bland annat fastställt räkenskaperna, beslutat om
utdelning, omvalt styrelse i bolaget och fattat beslut om
emissionsbemyndigande för styrelsen.

Vid årsstämma den 3 april 2020 i Bosjö Fastigheter AB (publ) fattades
följande beslut:

Fastställande av räkenskaper
Stämman beslutade att fastställa moderbolagets och koncernens
resultat- och balansräkningar för perioden 1 juli 2019 till 31
december 2019.

Utdelning
Bolagsstämman beslutade att utdelning ska ske med ett belopp om totalt
9,52 kronor per aktie, innebärande en utdelning om totalt 21 134 400
kronor. Utbetalning av utdelningen föreslås ske vid fyra tidpunkter
under året med fyra lika stora delbetalningar. Detta innebär att vid
varje utdelning ska 2,38 kronor per aktie betalas, således totalt 5
283 600 kronor.

Vidare föreslår styrelsen att avstämningsdagarna för betalning av
utdelningen blir den 7 april 2020, den 30 juni 2020, den 30 september
2020 och den 30 december 2020 med förväntade utbetalningsdagar 14
april, 3 juli, 5 oktober 2020 respektive 7 januari 2021.

Ansvarsfrihet
Stämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och
verkställande direktör.

Val av styrelse och revisorer
Stämman beslutade om omval av Elin Lydahl, Urban Ehrenborg, Juhani
Nyman och Åsa Ohlström till ordinarie ledamöter för tiden intill
nästa årsstämma. Revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag valdes som
bolagets revisor för tiden intill nästa årsstämma.

Arvode
Stämman beslutade om ett styrelsearvode om totalt 180 000 kronor för
räkenskapsåret, att fördela mellan styrelsens ledamöter. Arvode till
revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av
aktier

Årsstämman beslutade om bemyndigande för styrelsen att inom ramen för
gällande bolagsordning, med eller utan avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande
årsstämma, fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital genom
nyemission av aktier i bolaget. Emissionerna ska ske till
marknadsmässig teckningskurs fastställd av styrelsen i samråd med
bolagets finansiella rådgivare, med beaktande av marknadsmässig
emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom
kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning,
eller eljest med villkor. Syftet med bemyndigandet och skälen till
eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att
emissioner ska kunna ske för finansiering av bolagets verksamhet,
kommersialisering och utveckling av bolagets produkter och marknader
och/eller förvärv av verksamheter, bolag eller del av bolag,
och/eller att möjliggöra en breddning av ägarbasen i bolaget.

Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt
förordnar, ska bemyndigas att göra sådana smärre justeringar och
förtydliganden av stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i
samband med registreringen hos Bolagsverket.

För ytterligare information, vänlig kontakta:
Ulf Attebrant, VD Bosjö Fastigheter AB (publ)
+46 8 402 53 87
ulf.attebrant@paretosec.com

Bosjö Fastigheter AB (publ) c/o Pareto Business Management AB Box
7415, 103 91 Stockholm, Sweden

Besök gärna www.bosjofastigheter.se och www.spotlightstockmarket.com
för ytterligare information

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/bosjo-fastigheter/r/kommunike-fran-arsstamma-...
https://mb.cision.com/Main/14396/3080987/1224033.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.