Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-12-16

Botnia Exploration: Botnia offentliggör utfall i företrädesemission

Ej för offentliggörande, publicering eller distribution, direkt eller
indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya
Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion
där sådan publicering, distribution eller offentliggörande är
otillåten enligt tillämplig lag.

Styrelsen för Botnia Exploration Holding AB (publ) ("Botnia")
offentliggör idag utfallet i den nyemission av units med
företrädesrätt för Botnias aktieägare ("Företrädesemissionen") som
föreslogs av styrelsen den 31 oktober 2019 och beslutades av extra
bolagsstämma den 18 november 2019. Företrädesemissionen tecknades
till 84,9 procent och Botnia tillförs cirka 15,7 MSEK före
emissionskostnader. Utfallet medför att Botnia säkerställer
finansiering för inledande investeringar i Vindelgransele gruvor samt
operationell drift av verksamheten under de kommande dryga två åren.

Teckningsperioden i Botnias nyemission av units, vardera bestående av
två (2) aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption, med
företrädesrätt för befintliga aktieägare avslutades den 11 december
2019. Det slutliga utfallet visar att Företrädesemissionen totalt
tecknades till 84,9 procent, varav 61,0 procent tecknades med stöd av
uniträtter, 11,1 procent utan stöd av uniträtter och 12,8 procent av
emissionsgaranter. Teckningskursen i Företrädesemissionen var 8,00
SEK per unit, motsvarande 4,00 SEK per aktie. Genom
Företrädesemissionen tillförs Botnia cirka 15,7 MSEK, vilket
finansierar inledande investeringar i Vindelgransele gruvor samt
operationell drift av verksamheten under de kommande dryga två åren.

Totalt har 1 965 845 units tecknats i Företrädesemissionen,
innehållandes sammanlagt 3 931 690 aktier och 1 965 845
teckningsoptioner. Varje teckningsoption berättigar innehavaren,
under perioden 4-18 december 2020 respektive 17-31 mars 2021, till
teckning av en (1) nyemitterad aktie till en teckningskurs om 6,50
SEK per aktie. Vid fullt utnyttjande av samtliga tecknade
teckningsoptioner kommer Botnia tillföras ytterligare cirka 12,8 MSEK
före emissionskostnader.

Genom Företrädesemissionen ökar aktiekapitalet i Botnia med 2 948
767,50 SEK till 20 313 675,75 SEK och antalet aktier med 3 931 690
till 27 084 901 aktier. Utspädningen för aktieägare som inte deltagit
i Företrädesemissionen uppgår till cirka 14,5 procent. Vid fullt
utnyttjande av samtliga teckningsoptioner som ingår i de units som
tecknats i Företrädesemissionen kommer aktiekapitalet i Botnia öka
med ytterligare 1 474 383,75 SEK till 21 788 059,50 SEK, och antalet
aktier med ytterligare 1 965 845 till 29 050 746 aktier. Utspädningen
för aktieägare som inte deltagit i Företrädesemissionen kommer
därmed, vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner som ingår
i de units som tecknats i Företrädesemissionen, att uppgå till cirka
20,3 procent.

Handel med betalda tecknade units ("BTU") på Nasdaq First North Growth
Market pågår under kortnamnet BOTX BTU fram till dess att
Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket, vilket
beräknas ske omkring vecka 2, 2020. Därefter kommer BTU efter cirka
sju arbetsdagar att ersättas av aktier och teckningsoptioner.
Teckningsoptionerna kommer därefter att tas upp till handel på Nasdaq
First North Growth Market så snart som möjligt och kommer handlas
till senast den 29 mars 2021.

Tilldelning av units tecknade utan stöd av uniträtter inom ramen för
Företrädesemissionen har skett i enlighet med de principer som anges
i EU-tillväxtprospektet som offentliggjordes den 26 november 2019.
Besked om tilldelning sker genom avräkningsnota som utsänds till
respektive tecknare. Units skall betalas i enlighet med
instruktionerna på avräkningsnotan.

Rådgivare

Erik Penser Bank AB är finansiell rådgivare och Bird & Bird Advokat KB
är legal rådgivare till Botnia i anledning av Företrädesemissionen.

För ytterligare information kontakta:
Thomas Ljung, VD - Botnia Exploration Holding AB (publ)
Telefon: +46 70 855 01 50
E-post: thomas.ljung@botniaexploration.com

Denna information är insiderinformation som Botnia Exploration Holding
AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 december 2019 kl.
21:25 CET

Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med
målsättningen att driva småskalig gruvbrytning med fokus på guld och
basmetaller i Sverige. Bolaget är listat på Nasdaq First North Growth
Market (BOTX). Erik Penser Bank AB är Certified Adviser till bolaget.
Telefon: 08-463 83 00. E-post: certifiedadviser@penser.se. För
ytterligare information besök bolagets hemsida
www.botniaexploration.com.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/botnia-exploration/r/botnia-offentliggor-utfa...
https://mb.cision.com/Main/6229/2992453/1162890.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.