Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-15

Botnia Exploration: Delårsrapport januari - mars 2020

Kvartalet januari -- mars 2020

· Nettoomsättningen uppgick till kSEK 0 (0).
· Rörelseresultatet uppgick till kSEK -1 238 (-1 134).
· Resultat efter skatt uppgick till kSEK -1 280 (-1 224).
· Resultat per aktie uppgick till SEK -0,05 (-0,05).

Viktiga händelser under första kvartalet

· Botnia Explorations diskussioner med lämpliga parter beträffande
utvinning eller extern anrikning har framskridit.

· Botnia Exploration inlämnade sitt yttrande med bemötanden av
uppkomna frågor till Mark- och miljödomstolen. I yttrandet hemställde
Bolaget att målet ska sättas ut till huvudförhandling.

· Botnia Explorations diskussioner med lämpliga samarbetspartners
beträffande gruvbrytning har framskridit.

· Bergmästaren beviljade Botnia Exploration undersökningstillstånd
för två nya områden, Stenberget nr 4 och Stenberget nr 5.

· Konsekvenserna av Covid 19-utbrottet har hittills inte påverkat
koncernen negativt.

Viktiga händelser efter rapportperiodens utgång

· Mark- och miljödomstolen har bett Botnia Exploration att reservera
datumen 22-24 september 2020 för huvudförhandling av bolagets
miljötillståndsansökan gällande gruvverksamhet för två av bolagets
guldfyndigheter, Fäbodtjärn och Vargbäcken. Förslag till
förhandlingsordning samt kallelse genom kungörelse kommer att komma
senare.

Framtidsutsikter

· Botnia Exploration har i och med kommande huvudförhandling av
miljötillståndsansökan nått ännu en viktig milstolpe i utvecklingen
från att vara ett prospekteringsbolag till att bli ett
guldproducerande bolag.

· Konsekvenserna av Covid 19-utbrottet har hittills inte påverkat
koncernen negativt. Den framtida påverkan är relaterad till den
allmänna situationen och beslut av olika myndigheter som kan leda
till bland annat reducerad verksamhet hos myndigheterna. Det finns
också en potentiell påverkan på logistikkedjan och efterfrågan
framgent. Givet den osäkra situationen är det i nuläget inte möjligt
att uppskatta den potentiella påverkan för koncernen.

· Botnia Exploration är innehavare av två stycken
bearbetningskoncessioner i Vindelgranseleområdet, Fäbodtjärn K nr 1
och Vargbäcken K nr 1. En bearbetningskoncession ger en långsiktig
säkerhet och högre värdering än ett undersökningstillstånd.

· Bearbetningskoncession Fäbodtjärn K nr 1 är giltig till och med
2041-09-06. Fäbodtjärn är en höghaltig guldfyndighet med goda
möjligheter att utvecklas till en lönsam gruva samtidigt som
fyndigheten inte är avgränsad mot djupet. Feasibilitystudien av
Fäbodtjärn har stärkt vår bedömning att Fäbodtjärn kommer bli en
lönsam guldfyndighet. Guldhalterna är bekräftat höga även i
kvartsgångens översta nivåer, vilket kan leda till ett positivt
kassaflöde i ett tidigt skede av gruvans livslängd. Guldpriset den 14
maj 2020, 542 kSEK/kg, har förbättrat den lönsamhetskalkyl som
presenterades i pressmeddelande den 7 juni 2018 då guldpriset var 364
kSEK/kg. Geologiska experter1) menar att denna malmtyp normalt är
uthållig mot djupet och Botnia Exploration bedömer det som troligt
att mineraliseringen har potential att fortsätta mot djupet vilket då
kan leda till ökad livslängd.

· Bearbetningskoncession Vargbäcken K nr 1 är giltig till och med
2028-10-13. Vargbäcken innehåller lägre guldhalter men större volym
jämfört med Fäbodtjärn. Guldet i Vargbäcken sitter i väldefinierade
kvartsgångar vilket möjliggör optimering av produktionen genom att
sortera bort ofyndigt gråberg och generera lönsamhet. Vargbäcken är,
som Fäbodtjärn, inte avgränsad mot djupet så ytterligare
prospekteringspotential finns.

· Botnia Explorations ambition är att Vindelgranseleområdet ska bli
ett framgångsrikt och lönsamt projekt. Med dagens guldpriser och
aktuell dollarkurs ser bolaget stora möjligheter till att detta kan
realiseras.

· Botnia Explorations bedömning är att potentialen för ytterligare
brytbara tillgångar i Vindelgranseleområdet är hög och lämpliga för
småskalig brytning. Området innehåller ytterligare flera
satellitfyndigheter som kräver fortsatt prospektering.

· Testerna av kvarts från Fäbodtjärn hos Boliden Rönnskär har gjort
att guld som sitter i kvarts har fått ett ökat prospekteringsvärde
för Botnia. Då även Botnias övriga guldfyndigheter generellt sitter i
kvarts ser Bolaget nya potentiella affärsmöjligheter i
Vindelgranseleområdet.

1) D.I. Groves, R.J. Goldfarb, M. Gebre-Mariam, S.G. Hagemann, F.
Robert, 1998. Orogenic gold deposits: A proposed classification in
the context of their crustal distribution and relationship to other
gold deposit types. Ore Geology Reviews 13, 7-27

För ytterligare information kontakta:
Thomas Ljung, VD - Botnia Exploration Holding AB (publ)
Telefon: +46 70 855 01 50
E-post: thomas.ljung@botniaexploration.com

Denna information är insiderinformation som Botnia Exploration Holding
AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 maj 2020 kl.08:30
CET

Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med
målsättningen att driva småskalig gruvbrytning med fokus på guld och
basmetaller i Sverige. Bolaget är listat på Nasdaq First North Growth
Market (BOTX). Erik Penser Bank AB är Certified Adviser till bolaget.
Telefon: 08-463 83 00. E-post: certifiedadviser@penser.se. För
ytterligare information besök bolagets hemsida botniaexploration.com
(http://www.botniaexploration.com), eller
botniaexploration.com/delårsrapporter
(https://botniaexploration.com/investor-relations/delarsrapporter/)

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/botnia-exploration/r/delarsrapport-januari---...
https://mb.cision.com/Main/6229/3112452/1248150.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.