Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-12-10

Botnia Exploration: Offentliggörande av tilläggsprospekt avseende Botnias företrädesemission

Styrelsen för Botnia Exploration Holding AB (publ) ("Botnia" eller
"Bolaget") har upprättat ett tilläggsprospekt ("Tilläggsprospektet")
till det EU-tillväxtprospekt som godkändes och registrerades av
Finansinspektionen samt offentliggjordes den 26 november 2019
("Prospektet").

Tilläggsprospektet har upprättats med anledning av att Botnia under
teckningsperioden i pågående företrädesemission av units
("Företrädesemissionen") har träffat en överenskommelse med
Stiftelsen Norrlandsfonden ("Norrlandsfonden") om att ersätta de tre
befintliga konvertibellånen om sammanlagt ca 5,2 MSEK som
Norrlandsfonden har utestående till Botnia Exploration med ett nytt
konvertibellån med förlängd löptid och justerad konverteringskurs.
Information om överenskommelsen med Norrlandsfonden offentliggjordes
genom pressmeddelande den 9 december 2019. Pressmeddelandet finns
tillgängligt på Bolagets hemsida, www.botniaexploration.com.

Tilläggsprospektet har upprättats i enlighet med artikel 23 i
förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har idag den
10 december 2019 godkänts och registrerats av Finansinspektionen.
Tilläggsprospektet skall läsas tillsammans med Prospektet i alla
avseenden. Prospektet och Tilläggsprospektet finns tillgängliga på
Botnias hemsida
(www.botniaexploration.com/investor-relations/prospekt-bolagsbeskrivning-mm/)
och på Erik Penser Banks hemsida (www.penser.se) samt kommer att
finnas tillgängligt på Finansinspektionens hemsida (www.fi.se).

Investerare som före offentliggörandet av Tilläggsprospektet har gjort
en anmälan eller på annat sätt samtyckt till teckning av units i
Företrädesemissionen har enligt artikel 23 i Prospektförordningen
rätt att återkalla sin anmälan eller sitt samtycke inom två
arbetsdagar från offentliggörandet av Tilläggsprospektet, det vill
säga till och med den 12 december 2019. Återkallelse ska ske
skriftligen till Erik Penser Bank, Box 7405, 103 91 Stockholm eller
via e-post till emission@penser.se. Investerare som anmält sig för
teckning av units genom förvaltare ska kontakta sin förvaltare
avseende återkallelse. Anmälan som ej återkallas inom angiven tid
kommer att förbli bindande och investerare som önskar kvarstå vid sin
teckning av units behöver inte vidta några åtgärder.

För fullständiga villkor och övrig information om Företrädesemissonen
hänvisas till Prospektet och Tilläggsprospektet.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att
förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, uniträtter
eller andra värdepapper i Botnia.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller
distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA,
Australien, Japan, Kanada, Hong Kong, Nya Zeeland, Singapore, Schweiz
eller Sydafrika eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller
delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva
ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som
följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte
heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid
med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder
i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig
värdepapperslagstiftning. Inga uniträtter, betalda tecknade units,
aktier eller teckningsoptioner har registrerats, och kommer inte att
registreras, enligt United States Securities Act från 1933
("Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat
eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, säljas
eller överföras, direkt eller indirekt, inom USA, förutom enligt ett
tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act och i
enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller
annan jurisdiktion i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som
återspeglar Botnias aktuella syn på framtida händelser samt
finansiell och operativ utveckling. Ord som "avses", "bedöms",
"förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra uttryck som
innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling
eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör
framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur
förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer
eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter.
Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida
resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att
väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad
information.

För ytterligare information kontakta:
Thomas Ljung, VD - Botnia Exploration Holding AB (publ)
Telefon: +46 70 855 01 50
E-post: thomas.ljung@botniaexploration.com

Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med
målsättningen att driva småskalig gruvbrytning med fokus på guld och
basmetaller i Sverige. Bolaget är listat på Nasdaq First North Growth
Market (BOTX). Erik Penser Bank AB är Certified Adviser till bolaget.
Telefon: 08-463 83 00. E-post: certifiedadviser@penser.se. För
ytterligare information besök bolagets hemsida
www.botniaexploration.com.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/botnia-exploration/r/offentliggorande-av-till...
https://mb.cision.com/Main/6229/2986733/1158894.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.