Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-07

Boule Diagnostics AB: Boule Diagnostics AB (publ) Bokslutskommuniké januari-december 2018

God instrumentförsäljning, produkt- och regionmix gav låga marginaler

Kvartalet oktober-december 2018

· Nettoomsättningen uppgick till MSEK 106,2 (107,2), motsvarande en
minskning med 0,9 procent. Justerat för förändring av valutakursen
motsvarar det en minskning med 6,4 procent.

· Antal sålda instrument uppgick under kvartalet till 1 104 (1 024)
vilket är en ökning med 8 procent.

· Kassaflödet från den löpande verksamheten var MSEK 6,6 (24,1).
· Rörelseresultatet uppgick till MSEK 3,4 (14,9) vilket motsvarar
en rörelsemarginal på 3,2 procent (13,9).

· Resultatet efter skatt är MSEK 1,4 (8,1).
· Resultatet per aktie före utspädning är SEK 0,07 (0,42) och efter
utspädning 0,07 (0,42).

Helåret januari-december 2018

· Nettoomsättningen är MSEK 424,4 (427,8), motsvarande en minskning
med 0,8 procent. Justerat för förändring av valutakursen motsvarar
det en minskning med 2,7 procent.

· Antal sålda instrument uppgick under perioden till 4 167 (4 279)
vilket är en minskning med 3 procent.

· Kassaflödet från den löpande verksamheten var MSEK 22,7 (57,7).
· Rörelseresultatet uppgick till MSEK 54,8 (54,4) vilket motsvarar
en rörelsemarginal på 12,9 procent (12,7).

· Resultatet efter skatt uppgick till MSEK 41,0 (37,2).
· Resultatet per aktie före utspädning uppgick till SEK 2,11 (1,92)
och efter utspädning 2,11 (1,92).

· Styrelsen föreslår en utdelning på SEK 0,55 per aktie för 2018
(0,50).

Väsentliga händelser under kvartalet

Varningsbrev erhållet från FDA
Efter en rutininspektion av Boules instrumenttillverkning i Sverige i
maj 2018 mottog Boule den 5 oktober observationer av Food and Drug
Administration (FDA). Boule har dedikerat avsevärda resurser till att
åtgärda dessa observationer och har återkommit till FDA med
åtgärdsplaner enligt tidtabell samt har implementerat förbättrade
procedurer enligt planerna.

Boule tar regelefterlevnad mycket seriöst, och denna fråga har högsta
prioritet i företaget. Varningsbrevet begränsar inte produktion eller
försäljning av produkter.

Investering i strategiskt partnerskap inom patientnära diagnostik
I december slöts ett strategiskt partnerskap med det portugisiska
diagnostikbolaget biosurfit. Biosurfit utvecklar och tillverkar
spinit®, ett system för patientnära diagnostik inom hematologi,
immunologi och klinisk kemi. Boule förvärvade initialt aktier i
biosurfit motsvarande 24,99% det totala aktiekapitalet och antalet
röster mot en investering om MEUR 5. Under tiden fram till slutet av
2021 har Boule möjligheten att förvärva ytterligare 24,99% för MEUR 5
plus ränta, samt under 2022 möjligheten att förvärva resterande
aktier enligt en förutbestämd multipelvärderingsformel.

Swelab och Medonic når fempartsmarknaden
I november lanserades ett nytt 5-partssystem under varumärkena Swelab
och Medonic. Systemet är inriktat på kunder med relativt låga
testvolymer och fungerar som ett bra komplement till Boules nuvarande
och framtida produktutbud.

Väsentliga händelser efter perioden
Inga väsentliga händelser har skett under tiden som förflutit mellan
rapportperiodens slut och publiceringen av denna bokslutskommuniké.

VD Fredrik Dalborg kommenterar

Fjärde kvartalet 2018
" Försäljningen i fjärde kvartalet blev svagare än väntat. Trots god
tillväxt i flera regioner blev den totala försäljningen av
förbrukningsvaror oförändrad jämfört med motsvarande period
föregående år. Instrumentförsäljningen ökade med 11% och inkluderade
250 instrument till den indiska upphandlingen.

Produktmixen med stark instrumentförsäljning och oförändrad
försäljning av förbrukningsvaror påverkade bruttomarginalen negativt.
Den starka tillväxten i Asien, som i hög grad drevs av
instrumentförsäljning, påverkade också den genomsnittliga
bruttomarginalen negativt. Under kvartalet bokfördes ett antal
kostnader av engångskaraktär som hade en negativ effekt om MSEK 4 på
bruttomarginalen. I kvartalet steg kostnaderna för forskning och
utveckling i linje med satsningen på utveckling av nästa generations
hematologisystem. Kvartalet har även belastats av kostnader
relaterade till hantering av varningsbrevet från FDA.

Helåret 2018
För Boule var 2018 ett år som präglades av hög aktivitet. Efter att ha
fastlagt strategierna under 2017 vidtogs en serie åtgärder under 2018
för att utveckla verksamheten i enlighet med dessa.

Kvalitetsarbetet har högsta prioritet, och under året har arbetet
intensifierats och resurserna inom kvalitetsorganisationen förstärkts
och processerna förbättrats.

Forskning- och utvecklingsorganisationen har stärkts väsentligt för
att driva utvecklingen av nästa generations hematologiplattform,
vilket är ett viktigt steg i att stärka och bredda Boules
produktportfölj och långsiktiga konkurrenskraft. I linje med detta
genomfördes också ett förvärv av lasermodulteknologi för att öka
takten i utvecklingsarbetet och minska utvecklingsrisken.

Investeringar har gjorts i produktionskapacitet och
process-förbättring för tillverkning av kontroller i Florida och nya
automationslösningar för effektivare instrumenttillverkning i
Sverige.

I november lanserades två nya 5-partssystem, Medonic M51 och Swelab
Lumi. Dessa system har utvecklats i samarbete med en extern
leverantör. Dessa nya produkter förväntas ge ökad försäljning,
enskilda och i kombination med befintliga produkter, samt tillgång
till nya kundsegment. Dock med lägre marginaler än för egenutvecklade
system.

I december tillkännagavs det strategiska partnerskapet med biosurfit,
som ger Boule tillgång till en mycket innovativ plattform för
hematologi, klinisk kemi och immunologi i segmentet patientnära
diagnostik. Partnerskapet innebär också tillgång till nya
sensorteknologier, bland annat bildanalys, vilket skapar nya
produktutvecklingsmöjligheter för framtiden.

Åtgärderna är alla betydelsefulla steg som väsentligt stärker Boules
position och konkurrenskraft i marknaden på kort och lång sikt. Jag
är stolt över Boules globala organisation som hanterat allt detta
under en kort tid.

Boule har under året även ställts inför utmaningar. I oktober mottog
Boule ett varningsbrev från FDA. Sedan 2017 har Boule investerat i
och förbättrat kvalitetsprocesserna, men varningsbrevet visade att
ytterligare ansträngningar krävs. Boule är fast beslutet att uppfylla
FDA:s krav, och för organisationen har det högsta prioritet. Teamet
har hanterat denna utmaning på ett mycket professionellt sätt, med
energi, och lösningsorienterat lagarbete. Kvalitetsprocesserna har
utvecklats, vilket bekräftades av goda resultat från externa
revisioner under året.

I oktober inkom Boule med en åtgärdsplan till FDA som beskrev det
arbete som Boule avser utföra för att förbättra kvalitetssystemen och
möta FDA:s krav. Arbetet fortgår enligt plan, de flesta
processförbättringarna har implementerats, och Boule skickar varje
månad in data och rapporter till FDA. I januari skickades en
omfattande rapport in, vilken bland annat innehöll en
tillbakablickande analys som FDA efterfrågat. Boule har även
etablerat en dialog med FDA angående rapporteringen. Rapporteringen i
enlighet med Boules åtgärdsplan beräknas vara slutförd under tredje
kvartalet 2019.

Sammanfattningsvis var 2018 ett år med hög aktivitet med syfte att
utveckla verksamheten, men även motgångar i form av varningsbrevet
från FDA. Organisationen har under året utvecklats och stärkts, och
produktportföljen har breddats väsentligt. Boule går stärkt in i
2019."

BOKSLUTSKOMMUNIKÉN FÖR JANUARI-DECEMBER 2018 I SIN HELHET ÅTERFINNS
NEDAN.

För mer information, vänligen kontakta:
Fredrik Dalborg, VD och koncernchef, Boule Diagnostics AB, tfn +46
(0)705-58 51 05

Christina Rubenhag, Finansdirektör (CFO), Boule Diagnostics AB, tfn
+46 (0)705-46 72 22

Om Boule Diagnostics AB (publ)
Boule Diagnostics AB är ett globalt diagnostikbolag som utvecklar,
tillverkar och säljer system och förbrukningsvaror för
blodcellräkning (hematologi). Bolaget riktar sig främst till små och
medelstora sjukhus, kliniker och laboratorier samt till andra
diagnostikbolag inom såväl human- som veterinärhematologi.
Verksamheten bedrivs genom rörelsedrivande dotterbolag i Sverige,
USA, Mexiko och Ryssland. Försäljning sker globalt, företrädesvis via
distributörer med stöd av Boules egna lokala säljare och
servicepersonal. Boule Diagnostics aktie är sedan 2011 noterad på
NASDAQ Stockholm. www.boule.com

Denna information är sådan information som Boule Diagnostics AB (publ)
är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 7 februari 2019 kl. 15:00 CET.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/boule-diagnostics-ab/r/boule-diagnostics-ab--p...
https://mb.cision.com/Main/272/2734717/987208.pdf

Författare Cision