Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-07

Boule Diagnostics AB: Boule Diagnostics AB (publ) Delårsrapport Q1 januari-mars 2020

Stabil inledning på året

Kvartalet januari-mars 2020 i sammandrag

· Nettoomsättningen uppgick till 118,4 MSEK (118,6), motsvarande en
minskning med 0,2 procent. Justerat för förändring av valutakursen
motsvarar det en minskning med 3,2 procent.

· Antal sålda instrument uppgick under kvartalet till 912 (1 159)
vilket är minskning med 21,3 procent.

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 14,5 MSEK
(-4,9).

· Rörelseresultatet, inklusive engångskostnader, uppgick till 15,2
MSEK (16,7) vilket motsvarar en rörelsemarginal på 12,9 procent
(14,1).

· Resultatet efter skatt uppgick till 7,4 MSEK (9,8).
· Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,38
SEK (0,77).

Väsentliga händelser under kvartalet

Stängning av varningsbrev från FDA
Per den 28 februari 2020 erhöll Boule ett brev från amerikanska FDA
(Food and Drug Administration) som beskrev att de har slutfört sin
utvärdering av företagets korrigerande åtgärder som svar på
varningsbrevet daterat 2 oktober 2018. I brevet anger myndigheten
att, baserat på deras utvärdering, Boule har adresserat
överträdelserna enligt varningsbrevet. I och med detta har
varningsbrevet stängts.

Tillförordnad VD
Från den 19 januari 2020 när Fredrik Dalborg lämnade VD-posten, till
dess att Jesper Söderqvist tillträder den 11 maj, innehar bolagets
finansdirektör och vice VD Christina Rubenhag rollen som
tillförordnad VD och koncernchef.

Väsentliga händelser efter kvartalet
Förslag till utdelning dras tillbaka
Styrelsen för Boule Diagnostics AB har beslutat att dra tillbaka det
inför årsstämman 2020 tidigare kommunicerade förslaget om en
utdelning på 0,60 SEK per aktie, motsvarande 11,6 MSEK. Styrelsens
beslut har fattats mot bakgrund av den ökade osäkerheten kring
marknadsutvecklingen som råder till följd av den globala spridningen
av COVID-19.

Tf. VD Christina Rubenhag kommenterar

"Första kvartalet 2020
Efter en rekordstark avslutning föregående år inleddes året med en
något svagare instrumentförsäljning och en minskning med 9,0 procent.
Försäljningen av förbrukningsvaror steg med 2 procent. Den positiva
utvecklingen av OEM produkterna som vi såg under 2019 fortsatte under
det första kvartalet 2020. Tillväxten var god i Sydamerika och i
Östeuropa, i linje med motsvarande period föregående år i Asien,
Västeuropa och USA men betydligt svagare i Mellanöstern/Afrika.
Försäljningen till våra nyckelmarknader i Mellanöstern har under
kvartalet

påverkats av stängda gränser och banker bland annat på grund av
politisk instabilitet.

Bruttomarginalen förbättrades jämfört med motsvarande kvartal förra
året tack vare högre andel försäljning av förbrukningsvaror. Viss
negativ påverkan på marginalen uppstod från instrumentmixen, som
innehöll en stor andel leveranser av OEM-version av
fempartsinstrument, samt från den geografiska mixen med en stor andel
leveranser till Asien.

Förstärkning av organisationen
I början av året genomfördes en omorganisation och rekrytering inom
produktion. Produktionsansvaret delades upp mellan produktion av
instrument och global produktion av förbrukningsvaror med nya chefer
för dessa ansvarsområden.

I början av mars tillträdde en ny chef tillika ny medlem i
ledningsgruppen för utveckling av instrument. Vi har även rekryterar
en ny kvalitetschef för den svenska verksamheten.

Varningsbrev från FDA har stängts
Under 2019 slutfördes åtgärdsplanen som följde varningsbrevet 2018. I
juli 2019 genomförde Food and Drug Administration (FDA) en
uppföljningsinspektion, och åtgärdsplanen från den inspektionen
slutfördes i januari 2020. I slutet av februari 2020 erhöll Boule ett
brev från amerikanska FDA som mycket glädjande beskrev att de har
slutfört sin utvärdering av företagets korrigerande åtgärder och att
Boule, baserat på deras utvärdering, har adresserat överträdelserna
enligt varningsbrevet och att det därmed stängts.

Effekter av COVID-19 pandemin
Utbrottet och spridningen av COVID-19 påverkar människor och företag
världen över. För att skydda vår personal samt för att minska
smittspridning på produktionsanläggningarna i Spånga och Florida
följer Boule de COVID-19 relaterade föreskrifterna som myndigheterna
i respektive land föreskriver. Detta innebär bland annat att vi
tillämpar en virtuell arbetsmiljö med arbete från hemmet och digitala
möten så långt som möjligt.

Effekterna för Boule var begränsade under det första kvartalet. Vi har
haft problem i logistiken till kund på grund av brist på
transportkapacitet och hinder i samband med stängning av gränser.
Boule arbetar aktivt för att dämpa effekterna genom tät kommunikation
med bolagets distributörer samt genom att planera och boka leveranser
med lång framförhållning. Vi har arbetat oss igenom störningar i
komponentförsörjning, men vid en långvarig påverkan finns risken att
det kan uppstå brist på råvarukomponenter som påverkar produktionen.

Vi planerar för en ökad påverkan på försäljningen kommande kvartal,
framförallt avseende försäljningen av instrument. Vi har redan sett
att försäljningsprocessen av nya instrument bromsas upp då kunder
fokuserar på akuta insatser samt begränsar tillträde till sjukhus och
kliniker. Kortsiktigt kan det även bli en minskning i försäljningen
av förbrukningsvaror i de marknader som stänger ned helt då detta
resulterar i en minskning av antal blodprover. Längden av
nedstängning av nyckelmarknader blir därför avgörande för påverkan på
försäljning av förbrukningsvaror. Boule har vidtagit en rad åtgärder
för att anpassa bolagets kostnader, bland annat permitteringar i
instrumentproduktionen. Vi har lagt extra fokus på att säkra vår
likviditet vilket inkluderar kapitalbindning i produktion och
senareläggning av CAPEX projekt. Styrelsen har beslutat att dra
tillbaka det inför årsstämman 2020 tidigare kommunicerade förslaget
om utdelning samt efter kvartalets slut även beslutat att inte
fullfölja investeringen i vårt intressebolag biosurfit.

I dagsläget är det dock omöjligt att prognosticera utfallet av
COVID-19 pandemin. Vi har analyserat flera scenarios och känner oss
trygga i vår beredskap med de åtgärder vi redan tagit och planerar
framåt.

Boule håller en stadig kurs även i stormiga tider
När jag klev på som interims VD i januari kunde man inte ana den
turbulenta och stormiga period som drabbat omvärlden. Tack vare ett
dedikerat och hårt arbetande team har vi navigerat oss igenom de
utmaningar som uppstått. Jag lämnar nu över till Jesper Söderqvist då
han tar över rodret och blir en del av Boules spännande framtid."

DELÅRSRAPPORTEN FÖR JANUARI-MARS 2020 I SIN HELHET ÅTERFINNS NEDAN.

För mer information, vänligen kontakta:
Christina Rubenhag, tf. VD och koncernchef samt finansdirektör (CFO),
Boule Diagnostics AB, tfn +46 (0)705-46 72 22

Om Boule Diagnostics AB (publ)
Boule Diagnostics AB är ett globalt diagnostikbolag som utvecklar,
tillverkar och säljer system och förbrukningsvaror för
blodcellräkning (hematologi). Bolaget riktar sig främst till små och
medelstora sjukhus, kliniker och laboratorier samt till andra
diagnostikbolag inom såväl human- som veterinärhematologi.
Verksamheten bedrivs genom rörelsedrivande dotterbolag i Sverige,
USA, Mexiko och Ryssland. Försäljning sker globalt, företrädesvis via
distributörer med stöd av Boules egna lokala säljare och
servicepersonal. Boule Diagnostics aktie är sedan 2011 noterad på
NASDAQ Stockholm. www.boule.com

Denna information är sådan information som Boule Diagnostics AB (publ)
är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 maj
2020 kl. 15:00 CET

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/boule-diagnostics-ab/r/boule-diagnostics-ab--...
https://mb.cision.com/Main/272/3106471/1243803.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.