Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-07

Boule Diagnostics AB: Kommuniké från Boule Diagnostics årsstämma den 7 maj 2020

Vid årsstämman 2020 fastställdes balans- och resultaträkningarna för
moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 2019. Årsstämman
beslutade att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2019 och
att resultatet ska balanseras i ny räkning.

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

Årsstämman godkände valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av
fem styrelseledamöter.

Årsstämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 470 000 kronor
(470 000 kronor för 2019) till ordföranden och med 235 000 kronor
(235 000 kronor för 2019) vardera till övriga styrelseledamöter.
Någon ersättning för utskottsarbete föreslås ej, då styrelsen i sin
helhet förväntas utgöra såväl revisions- som ersättningsutskott.
Totalt styrelsearvode utgår därmed med 1 410 000 kronor (1 410 000
kronor för 2019).

Beslutades även att arvode till revisor liksom tidigare ska utgå
enligt specificerad, av styrelsen godkänd, räkning.

Årsstämman beslutade att till ordinarie styrelseledamöter för tiden
intill slutet av nästa årsstämma omvälja Peter Ehrenheim, Jon
Risfelt, Thomas Eklund, Karin Dahllöf och Charlotta Falvin. Peter
Ehrenheim omvaldes till styrelseordförande.

Revisionsbolaget Öhrlings PriceWaterhouseCoopers AB beslutades genom
omval till bolagets revisionsbolag, med Leonard Daun som
huvudansvarig revisor, intill slutet av årsstämman 2021.

Årsstämman godkände föreslagna principer för utseende av valberedning
samt instruktion för valberedningen.

Årsstämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning
till ledande befattningshavare.

Årsstämman godkände styrelsens förslag om bemyndigande att öka
aktiekapitalet genom nyemissioner av aktier, teckningsoptioner
och/eller konvertibler.

Årsstämman godkände styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen
att besluta om förvärv och/eller överlåtelse av egna aktier.

Årsstämman godkände styrelsens förslag om Incitamentsprogram
2020/2023.

Fullständiga förslag avseende årsstämmans beslut enligt ovan finns
tillgängliga på Boules hemsida, www.boule.com.

För mer information, vänligen kontakta:
Peter Ehrenheim, Styrelseordförande, Boule Diagnostics AB, tfn. +46
(0)706-67 57 11

Christina Rubenhag, Tillförordnad VD samt CFO, Boule Diagnostics AB,
tfn. +46 (0)705-46 72 22

Om Boule Diagnostics AB (publ)
Boule Diagnostics AB är ett globalt diagnostikbolag som utvecklar,
tillverkar och säljer system och förbrukningsvaror för
blodcellräkning (hematologi). Bolaget riktar sig främst till små och
medelstora sjukhus, kliniker och laboratorier samt till andra
diagnostikbolag inom såväl human- som veterinärhematologi.
Verksamheten bedrivs genom rörelsedrivande dotterbolag i Sverige,
USA, Mexiko och Ryssland. Försäljning sker globalt, företrädesvis via
distributörer med stöd av Boules egna lokala säljare och
servicepersonal. Boule Diagnostics aktie är sedan 2011 noterad på
NASDAQ Stockholm. www.boule.com

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners
försorg, för offentliggörande den 7 maj 2020 kl. 20:15 CET.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/boule-diagnostics-ab/r/kommunike-fran-boule-d...
https://mb.cision.com/Main/272/3106848/1244040.pdf

Författare Cision News