Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-06-02

BrainCool: BrainCool AB (publ) genomför studie med covid-19 patienter

BrainCool AB kommer att i samarbete med intensivvårdskliniker vid
Södersjukhuset i Stockholm genomföra en mindre studie (fallserie) med
covid-19 patienter som ska behandlas mot svårbehandlad feber. Ett
15-tal patienter kommer att behandlas med BrainCool? System.

Södersjukhuset har tagit initiativet till att genomföra studien efter
lyckade resultat med BrainCool? System. Produkterna har med framgång
använts för behandling av fyra covid-19-patienter med kraftig och
återkommande feber, där läkemedel har visat sig verkningslöst för att
behandla dessa febertoppar.

Vidare har bland annat Frankrikes och Schweiz hälsodepartement gått ut
med varningar om att det vanligt förekommande febernedsättande
läkemedlet ibuprofen som även går under namnet Ipren i Sverige, kan
förvärra prognosen hos patienter med covid-19. (ref
https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S2213-2600%2820%2930116-8
)

Resultat från studien kommer att presenteras i samarbete med tre
ledande sjukhus redan i början av september i samband med ett
vetenskapligt satellitmöte i New York, USA för sjukvårdspersonal i
regionen.

VD Martin Waleij kommenterar:

- Covid-19 är en ny sjukdom och mycket är fortfarande outrett. Vi kan
dock konstatera att vi ser ett direkt värde av våra produkter för att
behandla feber i fall där man t.ex. inom neuro-vården i USA vill
undvika läkemedel och föredrar att behandla med avancerade
TTM-system, i likhet med de fall vi sett på Södersjukhuset där
läkemedel inte har varit verkningsfulla. BrainCool ser positivt på
möjligheten att kunna bidra i den pågående covid-19-krisen.

Det kommer nu allt fler uppgifter om att covid-19 inte enbart är en
respiratorisk sjukdom. Komplikationer i form av blodproppar är en del
av dess inflammatoriska tillstånd som även ökar risken för stroke och
hjärnskador, med efterföljande stort behov av rehabilitering.
BrainCool följer noggrant samtliga nya rön och publikationer som
indikerar hjärnskador, rehabiliteringsbehov och risk för stroke, där
våra produkter kan skapa värde för patienterna. BrainCool kommer att
vidare utforska alla möjligheter till att bidra med relevant
behandling i syfte att hjälpa patienter.

Den aktuella studien vid Södersjukhuset i Stockholm medför inga
kostnader för bolaget. BrainCool kommer dock att donera
engångsartiklarna för behandling av de femton (15)
covid-19-patienterna som ingår i studien. De fyra redan behandlade
patienterna kommer inkluderas retrospektivt i studien.

Studiens primära syfte är att utvärdera avancerad feberbehandling, men
även att genomföra en observation avseende patienter med akut
lungsvikt, ett tillstånd som även kallas ARDS (Acute

Respiratory Distress Syndrome), men även neuropatienter med svårartad
feber kommer observeras.

Uppemot en tredjedel av alla patienter som genomgår mekanisk
ventilation vid IVA (intensivvårdsavdelning) lider av ARDS, som är
ett allvarligt tillstånd med ca 40 procents mortalitet. ARDS drabbar
även ofta de svårast sjuka covid-19-patienterna, och då med ännu
högre mortalitet.

Studier har visat att terapeutisk hypertermi (TH) som lungskyddande
åtgärd i patienter med ARDS har gett ett förbättrat kliniskt utfall,
vilket även är i linje med BrainCools erfarenhet från Tyskland och
USA.

Se bifogad publikation
https://www.alliedacademies.org/articles/hypothermia-therapy-as-an-adjuv...
) samt även en pågående klinisk studie vid University of Maryland,
USA. Ref: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03376854

VD Martin Waleij avslutar:

- Studien vid Södersjukhuset är huvudsakligen inriktad på avancerad
feberhandling, men från BrainCools sida är det också av intresse att
utvärdera våra produkter för potentiell behandling av ARDS-patienter.
Detta gäller även patienter där tillståndet inte är en direkt följd
av covid-19.

Denna information är sådan information som BrainCool AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt

EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 juni
2020.

För mer information

Martin Waleij - VD
+46 - 733 -93 70 76
E-post: martin.waleij@braincool.se

Om BrainCool AB (publ)

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som
utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem
för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom
sjukvården. Bolaget fokuserar på två affärsområden, Brain Cooling och
Pain Management. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är
noterad på Spotlight Stock Market.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/braincool/r/braincool-ab--publ--genomfor-stud...
https://mb.cision.com/Main/11624/3126176/1257886.pdf

Författare AktieTorget News