Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-03-10

BrandBee Holding AB: BrandBee Holding AB (publ) kallar till extra bolagsstämma 14 april 2020

Aktieägarna i BrandBee Holding AB publ), org.nr 559046-7717, kallas
härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 14 april 2020 kl. 10.00
på Karlavägen 58, 114 49 Stockholm.

Rätt att delta och anmälan
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska vara införd i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdag den 7 april 2020, och
anmäla sig till bolaget senast tisdag den 7 april 2020 skriftligen
till Brandbee Holding AB, Att: Bolagsstämma, Karlavägen 58, 114 49
Stockholm. Anmälan kan också göras per e-post till ir@brandbee.com.

I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller
organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt
ska i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde
(högst två) lämnas. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av
fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller
annan förvaltare, måste, för att äga rätt att deltaga vid
bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos
Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast
tisdag den 7 april 2020, vilket innebär att aktieägare som önskar
sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid
före nämnda datum.

Ombud m.m.
Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig,
daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman.
Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre
giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om
fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med
aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för
den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av
fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till
stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida
www.brandbee.com och skickas med post till aktieägare som kontaktar
bolaget och uppger sin adress.

Antalet aktier och röster
Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten
för denna kallelse till 318 083 789 st. Bolaget innehar inga egna
aktier.

Förslag till dagordning:
1. Stämman öppnas
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om styrelsens förslag till antagande av ny bolagsordning
8. Beslut att genomföra en riktad emission
9. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission
10. Stämman avslutas
Beslutsförslag:
Beslut om styrelsens förslag till antagande av ny bolagsordning (punkt
7)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ändring av bolagsordningen
enligt följande:

- en höjning av gränserna för aktiekapitalet (§ 4), från lägst 4 000
000 kronor och högst 16 000 000 kronor, till lägst 7 000 000 kronor
och högst 28 000 000 kronor,

- en motsvarande höjning av gränserna för antalet aktier (§ 5), från
lägst 80 000 000 aktier och högst 320 000 000 aktier, till lägst 140
000 000 aktier och högst 560 000 000 aktier.

För beslut i enlighet med detta förslag krävs biträde av aktieägare
med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier
som är företrädda vid stämman.

Beslut om riktad emission (punkt 8)
Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en riktad emission om 14
950 000 miljoner kronor med rätt att teckna aktierna enligt
fördelningen nedan. Teckningskurs är 0,09 kr. Den riktade emissionen
görs således med överkurs om ca 20%. Antal emitterade aktier uppgår
till högst 166 111 111 stycken. I och med emissionen ökar
aktiekapitalet med högst 8 305 555,55 kronor. Aktierna ska tecknas
och betalas senast den 20 april 2020. Skälet till avvikelsen från
aktieägarnas företrädesrätt är att bespara bolaget den kostnad och
tid det innebär att genomföra en företrädesemission.

De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på
den avstämningsdag som infaller närmast efter det att nyemissionen
har registrerats.

Emissionen omfattas av bestämmelserna i 16 kap aktiebolagslagen och
för giltigt beslut fordras därför att beslutet biträds av aktieägare
med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier
som är företrädda vid stämman.

Belopp SEK Antal Aktier
Fortic AB 400 000 kr 4 444 444
Citroq Capital AB 5 500 000 kr 61 111 111
City Capital Partners AB 2 000 000 kr 22 222 222
Nappilk Consulting AB 1 000 000 kr 11 111 111
Fortic Finans AB 2 500 000 kr 27 777 778
Mykles AB 200 000 kr 2 222 222
Dividend Sweden AB 2 250 000 kr 25 000 000
Advokatfirman Rex AB 600 000 kr 6 666 667
Appcasa AB 500 000 kr 5 555 556
14 950 000 kr 166 111 111

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission
(punkt 9)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett
eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse
från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av aktier,
teckningsoptioner eller konvertibler. Betalning ska, i enlighet med
vad styrelsen därom beslutat, kunna ske kontant, genom kvittning
eller med apportegendom.

Emissioner med stöd av bemyndigandet ska ske till marknadsmässig
teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i
förekommande fall.

Det totala antalet nyemitterade aktier tillsammans med antalet aktier
som emitterade teckningsoptioner eller konvertibler berättigar till
ska sammanlagt uppgå till högst 75 000 000 aktier motsvarande en
ökning av aktiekapitalet om 3 750 000 kronor. Skälet till avvikelsen
från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget ska kunna anskaffa
eller möjliggöra anskaffning av rörelsekapital för expansion eller
företagsförvärv. Emissioner med stöd av bemyndigandet ska ske till
marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig
emissionsrabatt i förekommande fall.

För beslut i enlighet med detta förslag krävs biträde av aktieägare
med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier
som är företrädda vid stämman. Bolagsstämmans beslut föreslås vara
villkorat av att stämman även beslutar om antagande av ny
bolagsordning enligt punkten 7.

Övrigt
Fullständiga förslag till beslut samt fullmaktsformulär kommer att
hållas tillgängliga på bolagets kontor, Karlavägen 58, 114 49 i
Stockholm samt på bolagets webbplats (www.brandbee.com) senast två
veckor före bolagsstämman och skickas till de aktieägare som begär
det och uppger sin postadress.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära
upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Behandling av personuppgifter
I samband med anmälan till bolagsstämman kommer bolaget behandla de
personuppgifter som efterfrågas enligt ovan om aktieägare. De
personuppgifter som samlas in från aktieboken, anmälan om deltagande
på extra bolagsstämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer
att användas för registrering, upprättande av röstlängd för extra
bolagsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll.
Personuppgifterna kommer endast användas för extra bolagsstämman.

För ytterligare information om bolagets behandling av personuppgifter
i samband med bolagsstämman, vänligen se allmän integritetspolicy för
bolagsstämmor

www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

För mer information, vänligen kontakta:
Jonas Litborn, Styrelseordförande i Brandbee Holding AB
Telefon: +46 70 640 02 53
ir@brandbee.com

Om BrandBee Holding AB
BrandBee Holding AB är ett bolag verksamt inom digital marknadsföring
som möjliggör för företag att skapa professionell video, annonsera
och hantera inkommande leads på ett kostnadseffektivt och enkelt
sätt. Brandbee vill vara det självklara valet för företag som vill
stärka sin kommunikation samt öka sin försäljning och
varumärkeskännedom. Mer information om bolaget finns på
www.brandbee.com.

Denna information ärsådan information som Brandbee ärskyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 10 mars 2020.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/brandbee-holding-ab/r/brandbee-holding-ab--pu...
https://mb.cision.com/Main/14440/3056245/1208764.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.