Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-20

BrandBee Holding AB: Kommuniké från årsstämman 2020 i Brandbee Holding AB (publ)

Idag den 20 maj höll Brandbee Holding AB årsstämma. Stämman beslöt
enhälligt i samtliga punkter enligt huvudägarnas förslag.

· Stämman fastställde resultat och balansräkning i såväl bolaget som
koncernen. Stämman beslutade att disponera bolagets resultat i
enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen. För
verksamhetsåret 2019 ska ingen utdelning ske.

· Stämman beslutade att ge styrelsen och VD ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2019.

· Stämman godkände huvudägarnas förslag till att behålla antalet
styrelseledamöter till fyra stycken, inga suppleanter.

· På stämman beslutades att godkänna huvudägarnas förslag om att
ersättning om 400 000 kronor skall fördelas lika inom styrelsen.

· Stämman godkände styrelsens förslag att Ernst & Young AB omväljs
till bolagets revisorer samt att revisorerna erhåller arvode enligt
godkänd löpande räkning.

· Stämman beslutade enligt huvudägarnas förslag om omval av Jonas
Litborn, Johan Eriksson, Madeleine Lindahl samt Stephan Knowles.

· Stämman beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare enligt huvudägarnas förslag.

· Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera
tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier,
teckningsoptioner eller konvertibler. Betalning skall, i enlighet med
vad styrelsen där om beslutat, kunna ske kontant, genom kvittning
eller apportegendom.

Det totala antalet nyemitterade aktier tillsammans med antalet aktier
som emitterade teckningsoptioner eller konvertibler berättigar till
ska sammanlagt uppgå till högst 60 500 000 aktier motsvarande en
ökning av aktiekapitalet om 3 025 000 kronor. Skälet till avvikelsen
från aktieägarna företrädesrätt är att Bolaget skall kunna anskaffa
eller möjliggöra anskaffning av rörelsekapital för expansion eller
företagsförvärv.

Emissioner med stöd av bemyndigandet ska ske till marknadsmässig
teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i
förekommande fall.

· Stämman beslutade att anta huvudägarnas förslag till antagande av
incitamentsprogram, samt emission av teckningsoptioner respektive
godkännande av och förfogande över teckningsoptionerna inom ramen för
incitamentsprogrammet till anställda samt andra nyckelpersoner

Bolagsstämman beslutade att Bolaget, med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, emitterar högst 15 000 000 teckningsoptioner med
åtföljande rätt till teckning av 15 000 000 nya aktier på villkor
enligt nedan. Rätt att teckna teckningsoptioner skall endast
tillkomma Bolagets helägda dotterbolag Brandbee AB, org. nr.
556852-0042 ("Dotterbolaget").

Dotterbolaget skall förvärva teckningsoptionerna vederlagsfritt med
rätt och skyldighet att erbjuda anställda i Bolaget samt i övrigt
personer som anses nyttiga att knyta till Bolaget, att förvärva
teckningsoptionerna. Innehavaren av teckningsoption äger rätt att
under perioden från och med den 31 oktober 2020 till och med den 31
oktober 2021 för en (1) teckningsoption teckna en (1) ny aktie i
Bolaget till en teckningskurs uppgående till 0,125 kr per tecknad
aktie.

Detaljerad information om förslagen finns i kallelsen till årsstämman,
se bolagets hemsida, www.brandbee.com, eller under nyheter på
Spotlight Stock Markets hemsida.

För mer information, vänligen kontakta:

Jonas Litborn, Styrelseordförande
Telefon: +46 70 640 02 53
ir@brandbee.com

Om BrandBee Holding AB
BrandBee Holding AB är ett bolag verksamt inom digital marknadsföring
som möjliggör för företag att skapa professionell video, annonsera
och hantera inkommande leads på ett kostnadseffektivt och enkelt
sätt. BrandBee vill vara det självklara valet för företag som vill
stärka sin kommunikation samt öka sin försäljning och
varumärkeskännedom.

Mer information om bolaget finns på www.brandbee.com.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/brandbee-holding-ab/r/kommunike-fran-arsstamm...
https://mb.cision.com/Main/14440/3116825/1251246.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.