Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-02-11

BrandBee Holding AB: Rättelse av kallelse

Rättelse: avseende tidigare distribuerad kallelse till extra bolagsstämma. Brandbee publicerar en rättelse till pressmeddelandet "Kallelse till extra bolagsstämma i Brandbee Holding AB". BrandBee har av förbiseende i nämnda pressmeddelande offentliggjort en felaktig version av kallelsen. Nedan följer således en justerad version av kallelsen och ni uppmanas att bortse från kallelsen i förra offentliggörandet.

Aktieägarna i BrandBee Holding AB, org.nr 559046-7717 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 12 mars 2021, kl. 11.00 Advokatfirman Glimstedt, Strandvägen 7A i Stockholm.
Rätt att delta vid bolagstämman
Aktieägare som vill delta i bolagsstämman ska dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 4 mars 2021, dels anmäla sig till bolagsstämman senast måndagen den 8 mars 2021, per post till BrandBee Holding AB, Karlavägen 58, 114 43 Stockholm, eller per e-post till ir@brandbee.com.Vid anmälan ska namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer och uppgift om eventuella biträden (högst två) samt eventuellt ombud uppges.

Ombud

 
Ombud samt företrädare för juridiska personer ombeds att i god tid före bolagsstämman till Bolaget inge fullmakt i original, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.  Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år per dagen för bolagsstämman, dock att fullmaktens giltighetstid får vara längst fem år från utfärdandet om detta särskilt anges. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på Bolagets webbplats, brandbee.com/investor, vilket kommer tillsändas de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.
Förvaltarregistrerade aktier
För att ha rätt att delta på stämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 4 mars 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 4 mars 2021 beaktas vid framställningen av aktieboken.
Förslag till dagordning
 

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringspersoner
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om godkännande av förvärv av samtliga aktier i CloudRepublics dotterbolag
8. Beslut om riktad emission av aktier
9. Beslut om bemyndigande att fatta beslut om emissioner
10. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

 

Punkt 2 - Val av ordförande vid stämman

Ett antal större ägare i Bolaget föreslår att advokat Johan Stridbeck väljs till ordförande vid stämman.

 

Punkt 7 - Beslut om godkännande av förvärv av samtliga aktier i CloudRepublic ANEGY Online Marketing AB, CloudRepublic Northside AB, CloudRepublic Falco AB och CloudRepublic Grab AB
 

Enligt vad som redogjorts i pressmeddelande den 17 januari 2021 har Bolaget ingått avsiktsförklaring med CloudRepublic AB (publ) avseende förvärv av samtliga aktier ("Aktierna") i CloudRepublic ANEGY Online Marketing AB, CloudRepublic Northside AB, CloudRepublic Falco AB och CloudRepublic Grab AB ("Transaktionen").

Transaktionen är strukturerad som ett omvänt förvärv av CloudRepublic AB (publ):s verksamhet genom förvärv av fyra av dess dotterbolag.

Innan Transaktionen genomförs ska CloudRepublic AB (publ), i egenskap av säljare, överlåta den verksamhet som bedrivs i Bolaget till CloudRepublic Grab AB som ingår i Transaktionen.

 

Den mellan parterna överenskomna preliminära köpeskillingen uppgår i Transaktionen till 36 034 316 kronor. Förutsatt att extra bolagsstämman godkänner Transaktionen beräknas tillträde ske tidigast den 12 mars 2021. Köpeskillingen i Transaktionen avses finansieras genom nyemitterade aktier, se vidare punkten 8 på dagordningen. Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att godkänna Transaktionen i enlighet med ovanstående huvudsakliga villkor.

Bolaget äger idag 53 333 A-aktier och 492 785 B-aktier, motsvarande cirka 27,7 procent av rösterna, i CloudRepublic AB (publ). Mot bakgrund härav är förvärvet att betrakta som en närståendetransaktion som ska godkännas av bolagsstämma i Bolaget i enlighet med Aktiemarknadsnämndens uttalande AMN 2019:25. Bolagets styrelse kommer vidare att upprätta en redogörelse för Transaktionen.

Styrelsens fullständiga förslag inklusive redogörelsen kommer att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida (brandbee.com/investor) senast två veckor innan stämman.
För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt denna punkt krävs att beslutet biträds av mer än hälften av de vid stämman avgivna rösterna.

Bolagsstämmans beslut föreslås vara villkorat av att stämman även beslutar om riktas emission av aktier enligt punkten 8 på dagordningen.
Punkt 8 - Beslut om riktad emission av aktier
Bolaget avser att, i egenskap av köpare, ingå ett aktieöverlåtelseavtal med CloudRepublic AB (publ) om förvärv av Aktierna ("Aktieöverlåtelseavtalet").
Enligt Aktieöverlåtelseavtalet ska Transaktionen genomföras som ett apportförvärv. Syftet med den föreslagna nyemissionen är att finansiera förvärvet. Mer information om förvärvet framgår av pressmeddelande som offentliggjordes den 17 januari 2021.
Med anledning av ovanstående föreslår styrelsen för Bolaget att stämman beslutar om en apportemission av högst 450 428 950 aktier för att fullgöra Bolagets förpliktelse enligt Aktieöverlåtelseavtalet, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 22 521 447,5 kronor.
För nyemissionen ska i övrigt följande villkor gälla.

1. Teckningskursen uppgår till 0,08 kronor per aktie. Teckningskursen grundar sig på Aktieöverlåtelseavtalet som ingåtts mellan Bolaget och tecknarna och bedöms marknadsmässig. Av teckningskursen avser högst 22 521 447,5 kronor aktiens kvotvärde och överstigande belopp ska föras över till den fria överkursfonden.
 

2. Rätt att teckna aktier i emissionen ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma säljaren enligt Aktieöverlåtelseavtalet. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att uppfylla villkoren i Aktieöverlåtelseavtalet.
 

3. Teckning av aktier ska ske på teckningslista i anslutning till tillträde enligt Aktieöverlåtelseavtalet, senast den 12 mars 2021. Styrelsen ska emellertid ha rätt att besluta om förlängning av teckningstiden.

 

4. Betalning för tecknade aktier ska erläggas genom tillskjutande av apportegendom bestående av Aktierna. Betalning för tecknade aktier i Bolaget ska erläggas i samband med tilldelning genom att Aktierna tillförs Bolaget, dock senast inom fem (5) bankdagar från dagen för stämmans emissionsbeslut. Styrelsen äger rätt att förlänga betalningstiden.
 

5. Tilldelning av aktierna görs av styrelsen. Överteckning kan inte ske.

 

6. De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats vid Bolagsverket och aktierna har införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.
 

7. Handlingar enligt 13 kap. 6-7 §§ aktiebolagslagen har upprättats.

 

8. Styrelsen, eller den som styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB, eller av annars formella skäl.
 

För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt denna punkt 8 krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.
Bolagsstämmans beslut föreslås vara villkorat av att stämman även beslutar om godkännande av Transaktionen enligt punkten 7 på dagordningen.
Punkt 9 - Beslut om bemyndigande att fatta beslut om emissioner
Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler. Betalning ska, i enlighet med vad styrelsen därom beslutat, kunna ske kontant, genom kvittning eller apportegendom.
Det totala antalet nyemitterade aktier tillsammans med antalet aktier som emitterade teckningsoptioner eller konvertibler berättigar till ska sammanlagt uppgå till högst 300 000 000 aktier motsvarande en ökning av aktiekapitalet om högst 15 000 000 kronor. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att Bolaget skall kunna anskaffa eller möjliggöra anskaffning av rörelsekapital för expansion eller företagsförvärv. Emissioner med stöd av bemyndigandet ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall.
Detta bemyndigande ska ersätta det av årsstämman lämnade bemyndigandet.
För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt denna punkt 9 krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.
Övriga handlingar
Fullständiga beslutsförslag kommer att hållas tillgängliga för aktieägare på Bolagets hemsida (brandbee.com/investor) från och med två veckor före bolagsstämman samt kommer även att finnas tillhanda hos Bolaget. Handlingarna kommer även att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.
Aktieägare har rätt att begära att styrelsen och den verkställande direktören ska lämna upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen, med undantag för den begränsning som framgår av 7 kap 57 § aktiebolagslagen.
Behandling av personuppgifter
I samband med anmälan till bolagsstämman kommer Bolaget behandla de personuppgifter som efterfrågas enligt ovan om aktieägare. De personuppgifter som samlas in från aktieboken, anmälan om deltagande på extra bolagsstämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för extra bolagsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna kommer endast användas för extra bolagsstämman.
För ytterligare information om Bolagets behandling av personuppgifter i samband med bolagsstämman, vänligen se allmän integritetspolicy för bolagsstämmor
www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.
Stockholm i februari 2021

BRANDBEE HOLDING AB

Styrelsen
 

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.