Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-10-01

Bråviken: Kommuniké från årsstämma den 1 oktober i Bråviken Logistik AB (publ)

Vid årsstämma den 1 oktober 2019 i Bråviken Logistik AB (publ)
fattades följande beslut:

· Fredrik Dungner utsågs till ordförande vid årsstämman.
· Stämman beslutade att fastställa de i årsredovisningen och
koncernredovisningen för räkenskapsåret 2018/2019 intagna resultat-
och balansräkningarna.

· Stämman beslutade om disposition av årets resultat enligt den
fastställda balansräkningen i enlighet med styrelsens förslag.
Således beslutades om resultatdisposition enligt förslaget i
förvaltningsberättelsen, innefattande vinstutdelning enligt följande:

Stämman beslutade att av tillgängliga vinstmedel om 485 718 533
kronor, ska utdelning ske med ett belopp om totalt 4 kr per aktie,
innebärande en utdelning om totalt 21 800 000 kr. Stämman beslutade
om utdelning om 2 kr per aktie per kvartal. Detta skulle innebära 8
kr per aktie sett över ett helt kalenderår. Stämman beslutade om en
bolagsordningsändring som innebär att bolagets räkenskapsår ändras
från brutet till kalenderår och att bolaget kommer att tillämpa ett
förkortat räkenskapsår för perioden den 1 juli 2019 - den 31 december
2019. Nästa årsstämma kommer således att hållas på våren 2020.
Eftersom en årsstämma inte kan besluta om att en avstämningsdag för
utdelning ska infalla på en tidpunkt som inträffar efter nästkommande
årsstämma, föreslår styrelsen att denna årsstämma beslutar om två
kvartalsutdelningar om 2 kr per aktie var, d.v.s. totalt 4 kr per
aktie.

· Stämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet gentemot Bolaget för
styrelsens ledamöter och verkställande direktören avseende
räkenskapsåret 2018/2019.

· Det beslutades att till styrelsen omvälja Christer Rapp, Erica
Magnergård, Per-Åke Agnevik och Peter Lindblad för tiden intill
slutet av nästa årsstämma. Det beslutades att välja Christer Rapp
till styrelsens ordförande.

· Det beslutades om att styrelsearvode för tiden intill slutet av
nästa årsstämma ska utgå med totalt 180 000 kronor, varav 60 000 kr
ska utgå till styrelsens ordförande och 40 000 kr ska utgå till var
och en av de övriga ledamöterna.

· Stämman beslutade att omvälja det registrerade revisionsbolaget
Deloitte AB till Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa
årsstämma. Det antecknades att Deloitte AB hade utsett auktoriserade
revisorn Malin Lüning till huvudansvarig revisor.

· Det beslutades att arvode till revisorerna för tiden intill
slutet av nästa årsstämma ska utgå enligt godkänd räkning.

· Stämman beslutade att anta ny bolagsordning i enlighet med
styrelsens förslag.

För ytterligare information, vänlig kontakta:

Johan Åskog, VD

Bråviken Logistik AB (publ)

+46 8 402 53 81

Sara Williamson, IR-kontakt

Bråviken Logistik AB (publ)

+46 8 402 53 94

Bråviken Logistik AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som sedan
april 2017 indirekt äger en fastighetsportfölj. Beståndet omfattar ca
139 000 uthyrbar area fördelat över tre stycken logistikfastigheter
belägna i Norrköping, Nyköping och Jönköping och är idag fullt
uthyrt. Bolaget förvaltas av Pareto Business Management AB och
bolagets aktier handlas på Spotlight Stock Market. Bolagets VD är
Johan Åskogh och bolaget förvaltas av Pareto Business Management AB.

Bråviken Logistik AB (publ)

c/o Pareto Business Management AB

Box 7415, 103 91 Stockholm, Sweden

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/braviken/r/kommunike-fran-arsstamma-den-1-okt...
https://mb.cision.com/Main/15855/2922535/1116524.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.