Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-14

Bredband2: Kallelse till årsstämma i Bredband2 i Skandinavien AB (publ)

Årsstämma i Bredband2 i Skandinavien AB (publ), 556346-9062 äger rum
onsdagen den 18 mars 2020 kl 14.00 på Elite Palace Hotel, S:t
Eriksgatan 115, Stockholm. Aktieägare som önskar delta i årsstämman
ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden förda aktieboken på
avstämningsdagen den 12 mars 2020, dels göra anmälan till bolaget
senast fredagen den 13 mars 2020, kl 17.00, med post på adress
Bredband2 i Skandinavien AB (publ), Gävlegatan 22A, 6 tr, 113 30
Stockholm, eller med e-post på adress claes.fagersten@bredband2.se.
Behörighetshandlingar såsom fullmakter, registreringsbevis mm bör
vara bolaget tillhanda senast den 16 mars 2020.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid
före den 12 mars 2020 genom förvaltarens försorg tillfälligt
inregistrera sina aktier i eget namn för att erhålla rätt att delta
vid årsstämman.

Ärenden

1. Årsstämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande och föredragning av årsredovisning och
revisionsberättelse samt koncernredovisning och
koncernrevisionsberättelse

8. Beslut om
a) Fastställelse av resultat- och balansräkning samt koncernresultat-
och koncernbalansräkning

b) Dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastslagna
balansräkningen

c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande
direktören

d) Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

e) Val av styrelseledamöter och suppleanter

f) Val av revisor

9. Styrelsens förslag till beslut om upplösning av reservfonden
10. Övriga frågor
11. Årsstämmans avslutande

Beslutsförslag

Styrelsen har beslutat föreslå stämman att fatta följande beslut.

Punkt 8 b) - Dispositioner beträffande bolagets resultat

Bolaget ska lämna utdelning till aktieägarna med ett belopp om 5 öre
(0,05 kr) per aktie i Bolaget. Avstämningsdag för utdelningen ska
vara den 20 mars 2020. Fattar stämman beslut enligt förslaget
beräknas utbetalning av utdelningen ske den 25 mars 2020.

Punkt 9 - Styrelsens förslag till beslut om upplösning av reservfonden

Bolaget ska, förutsatt att Bolagsverket (eller i tvistiga fall allmän
domstol) ger tillstånd därtill, minska reservfonden med 21 409 000 kr
till noll, och öka fritt eget kapital med motsvarande belopp.

Aktieägare representerande fyrtiofyra (44) procent av bolagets aktier
och röster står bakom styrelsens förslag enligt ovan och följande
förslag till beslut:

Punkt 8 d) - Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden

(i) Styrelsearvoden ska höjas till 1 850 000 kr och utgå med 700 000
kr till styrelsens ordförande, med 450 000 kr till styrelsens vice
ordförande och med 350 000 kr vardera till styrelsens övriga
ledamöter med undantag för i bolaget anställda personer.

(ii) Revisionsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 8 e) - Val av styrelseledamöter och suppleanter

Antalet styrelseledamöter för tiden till nästkommande ordinarie
bolagsstämma ska vara fem ordinarie ledamöter utan suppleanter. Omval
ska ske av Anders Lövgren, Daniel Krook, Robert Burén, Rolf Johansson
och Karin Zingmark. Om stämman beslutar i enlighet med förslaget
avser styrelsen att välja Anders Lövgren till ordförande och Rolf
Johansson till vice ordförande.

Punkt 8 f) - Val av revisor

Revisor för tiden intill utgången av årsstämman 2024 ska vara Ernst &
Young AB. Förslaget innebär att auktoriserade revisorn Fredrik
Lundgren utses som huvudansvarig revisor. Förslaget innebär omval.

- - - - - - - -

Styrelsen och den verkställande direktören har gentemot aktieägarna
den upplysningsplikt på stämman som närmare framgår av 7 kap 32 §
Aktiebolagslagen.

De handlingar som enligt ABL ska hållas tillgängliga före årsstämman
kommer att finnas tillgängliga på bolagets adress, se ovan, och på
bolagets webbplats (www.bredband2.se) senast den 26 februari 2020,
d.v.s. tre veckor före årsstämman. På webbplatsen kommer även under
samma tid föreskrivet fullmaktsformulär att finnas tillgängligt.

Stockholm i februari 2020

Bredband2 i Skandinavien AB (publ)

Styrelsen

Anders Lövgren, styrelseordförande, Bredband2 i Skandinavien AB
(publ), 46 (0) 70 629 05 91

Kort om Bredband2:

"Vi drivs av en passion att bli det bästa och mest uppskattade
företaget i vår bransch"

Bredband2 är en etablerad leverantör av datakommunikation och
säkerhetslösningar. Med ett av Sveriges största nät levererar vi
stabil fiberuppkoppling till en kvarts miljon kunder i hela landet.
Vi erbjuder pålitliga och snabba tjänster till både företag och
privatpersoner, med ett engagemang som särskiljer oss från andra
aktörer på marknaden. Välkommen till leverantören som lyssnar.

Bredband2 i Skandinavien AB (publ) grundades 1989 och har cirka 5000
aktieägare med notering på Nasdaq First North Growth Market.
Certified adviser är Redeye AB.

Redeye AB, certifiedadviser@redeye.se, +46 (0)8 121 576 90

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg,
för offentliggörande 2020-02-14 kl 08.50

https://www.bredband2.com/om-bredband2/investor-relations/

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/bredband2/r/kallelse-till-arsstamma-i-bredban...
https://mb.cision.com/Main/2186/3035588/1194117.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.