Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-01-02

Brighter AB (publ): Brighter kallar på en nionde och sista tranche från L1 Capital och ger ut ytterligare gratis tecknings...

Brighter har kallat på en nionde och sista tranche om 5 MSEK i linje
med det finansieringsavtal som kommunicerades den 26 april 2017.
Transaktionen sker genom utgivning av konvertibler med tillhörande
teckningsoptioner. Tranchen är den sista i avtalet som omfattar
totalt 100 MSEK. 88,4 MSEK av de tidigare trancherna, som uppgår till
totalt 95 MSEK, har hittills konverterats och därmed stärkt bolagets
balansräkning.

Investeringen är en del av avtalet, och utgör basen för de finansiella
resurser som behövs för den kontinuerliga strategiska utvecklingen
liksom produktutvecklingen, och möjliggör för Brighter att fortsätta
förbereda för försäljning samt för produktion av Actiste för den
inhemska marknaden samt för internationella marknader.

- Med den här sista tranchen om 5 MSEK - som fullbordar
finansieringsavtalet med L1 Capital om 100 MSEK genom utgivning av
konvertibler och tillhörande teckningsoptioner, samt potentiellt
ytterligare 107 MSEK - kan vi konstatera att det har varit en
framgångsrik och kostnadseffektiv finansieringslösning för Brighter
och dess aktieägare. Samarbetet med L1 Capital har utgjort stommen i
den slutgiltiga utvecklingen av Actiste och i förberedelserna för
marknadsintroduktionen av Actiste® Diabetes Management as a Service.
Vi är i synnerhet nöjda med det aktieägarvärde som tillförts genom
utfärdandet av teckningsoptioner till aktieägarna, vilket motverkat
utspädning och möjliggjort handel i värdepappren TO3 och TO4.
Kapitalet från L1 Capital har varit en avgörande faktor i
utrullningen av Actiste, säger Truls Sjöstedt, CEO Brighter.

I samband med transaktionen kommer Brighter också att ge ut
kostnadsfria teckningsoptioner (TO4) till befintliga aktieägare, för
att skydda dessa mot utspädning. En (1) teckningsoption tilldelas för
hundratrettiosju (137) befintliga aktier. Avstämningsdag är den 9
januari 2019, vilket innebär att sista dag för handel med aktien
inklusive rätt att erhålla TO4 är den 7 januari 2019. Första dag för
handel i aktien exklusive rätt till TO4 blir den 8 januari 2019.
Aktieägarnas teckningsoptioner är av samma typ som Investerarens.

Fakta om transaktionen:

· Denna nionde tranch om 5 miljoner kronor sker genom utgivande av
konvertibla skuldebrev med tillhörande teckningsoptioner.

· Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna i de tidigare
trancherna samt denna nionde tranchen samt aktieägarnas optioner
tillförs Brighter ytterligare 96,6 miljoner kronor. Av dessa har
Brighter redan erhållit 10,6 miljoner kronor från lösen av TO3 och
TO4 genom teckning av aktier i de första teckningsperioderna.

· L1 Capital och Brighter har kommit överens om att
teckningsoptionerna som tilldelas till denna nionde Tranche ska vara
likadana som de som tilldelats under den andra, tredje, fjärde,
femte, sjätte, sjunde och åttonde Trancherna, dvs TO4, för att
upprätthålla en synlig och förenklad struktur för de instrument som
redan är upptagna till handel på Nasdaq First North.

· Teckningsoptionerna TO4, tilldelas ur de sedan tidigare utgivna
och som innehas av Brighter One AB, löper ut den 8 september 2020 och
är fristående från konvertiblerna med omedelbar verkan. Varje
teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Brighter till
ett fast lösenpris om 6,01, med förbehåll för standardjusteringar.

· Teckningsoptionerna kommer att tas upp till handel på Nasdaq First
North, tillsammans med den befintliga TO4 som redan handlas och
inneha samma ISIN-kod.

· Förutsatt att samtliga teckningsoptionerna TO4 utnyttjas under
löptiden kommer Investeraren ha rätt att teckna ytterligare maximalt
415 973 aktier, med förbehåll för standardjusteringar.

Konvertiblerna:

· Huvudbeloppet per konvertibel är 100 000 SEK.
· Konvertiblerna är räntefria
· Löptiden är 18 månader
· Konverteringspriset är rabatterat med 6 % i förhållande till
referenspriset. (Referenspriset är det lägsta dagliga volymviktade
genomsnittspriset (VWAP) under de senaste 15 handelsdagarna.)

· Brighter har rätt att välja mellan att återbetala med kontanter
eller konvertera till aktier.

Teckningsoptionerna:

· Löptiden löper till och med 8 september 2020.
· Lösenpriset är 6,01 kronor per aktie.
· Antal teckningsoptioner per tranche till Investeraren är Tranchens
summa dividerat med (lösenpriset multiplicerat med två).

· Så nära som möjligt till 130 % av antalet teckningsoptioner ges
vid varje Tranche ut till Brighters aktieägare som en skyddsmekanism
mot utspädning.

Villkoren för konvertiblerna och teckningsoptionerna kommer också att
publiceras på Brighters hemsida.

Mer information om transaktionen, komplett med en succesivt uppdaterad
tabell över konverteringar, antal optioner och konvertibler kan nås
via följande länk: https://brighter.se/investors/financing.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Truls Sjöstedt, CEO
Telefon: +46 709 73 46 00
E-post: truls.sjostedt@brighter.se

Ann Zetterberg, CFO
Telefon: +46 708 37 21 23
E-post: ann.zetterberg@brighter.se

Om Brighter AB
Brighter är ett svenskgrundat företag som från en unik IP-portfölj
skapar lösningar för vårdens största problem: att förändra beteendet
hos patienter. Kroniska sjukdomar som diabetes ökar snabbt och står
för allt större del av vårdkostnaderna globalt. Brighters
affärsmodell bygger på att många särintressen skapar värde för
varandra, så kallad Multi-Sided Market Platform. Genom ökad
tillgänglighet till valid hälsodata skapar Brighter värde för alla
intressenter inom vårdsektorn: patienter och närstående, vårdgivare,
forskning, läkemedelsindustri och samhälle. Website:
https://brighter.se/

Bolagets aktie är listad på NASDAQ OMX First North/BRIG
(http://www.nasdaqomxnordic.com/shares/microsite?Instrument=SSE86375).
Brighters Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB +46 (0)8 -
684 211 00, info@eminova.se, www.eminova.se.

Denna information är sådan information som Brighter AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för
offentliggörande den 2 januari 2019 kl. 08:30 CET.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/brighter-ab--publ-/r/brighter-kallar-pa-en-nio...
https://mb.cision.com/Main/13292/2710057/970729.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.