Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-14

BTS GROUP AB: Kommuniké från BTS Group AB:s årsstämma

Stockholm den 14 maj 2020

Årsstämman fastställde förslaget att ingen utdelning ska lämnas.

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019. För tiden intill slutet av nästa
årsstämma omvaldes till ordinarie styrelseledamöter: Mariana Burenstam
Linder, Henrik Ekelund, Stefan Gardefjord, Dag Sehlin och Anna Söderblom.
För tiden intill slutet av nästa årsstämma omvaldes Reinhold Geijer till
ordinarie ledamot samt till styrelsens ordförande. Till revisor för tiden
intill slutet av nästa årsstämma omvaldes Öhrlings PricewaterhouseCoopers
AB.

Årsstämman fastställde arvodet till styrelseledamöter, som ej uppbär lön i
koncernen, till oförändrat totalt 1 370 000 kronor, varav 450 000 kronor
till ordföranden och 200 000 kronor till respektive övrig styrelseledamot.
För utskottsarbete ska ett oförändrat totalt arvode om 120 000 kronor utgå.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om riktlinjer för
ersättning och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga
styrelsen att längst intill nästa årsstämma och med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt besluta om emission av aktier eller
konvertibler (maximalt 1 200 000 B-aktier) i samband med företagsförvärv.
Årsstämman beslutade vidare i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga
styrelsen att längst intill nästa årsstämma och med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt besluta om emission av aktier eller
konvertibler (maximalt 1 200 000 B-aktier) för erhållande av finansiell
handlingsberedskap. Om båda bemyndigandena utnyttjas får maximalt 1 930 000
aktier utges.

Styrelsen

BTS Group AB

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Stefan Brown, CFO, 08-58 70 70 00

För mer information om BTS, gå till www.bts.com

Bilaga

* Release_SE_2020-05-14

Författare Hugin Nyheter