Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-07-13

Bufab Group: Delårsrapport januari - juni 2022

Starkt andra kvartal på en fortsatt utmanande marknad

Andra kvartalet 2022

 • Nettoomsättningen ökade med 57 procent till 2 241 (1 431) MSEK. Den organiska tillväxten
  var 16 procent och orderingången i nivå med nettoomsättningen
 • Rörelseresultatet (EBITA) ökade med 26 procent till 233 (185) MSEK och rörelsemarginalen uppgick till
  10,4 (12,9) procent. Justerat för omvärderade tilläggsköpeskillingar om -80 (-7) MSEK ökade rörelseresultatet (EBITA) med 64 procent till 313 (192) MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 14,0 (13,4) procent
 • Resultatet per aktie ökade med 10 procent till 3,51 (3,18) SEK
 • Under kvartalet förvärvades CDA Polska Sp.z.o.o med en årsomsättning på cirka 90 MSEK

Januari - juni 2022

 • Nettoomsättningen ökade med 49 procent till 4 235 (2 854) MSEK. Den organiska tillväxten
  var 26 procent och orderingången var något högre än nettoomsättningen
 • Rörelseresultatet (EBITA) ökade med 31 procent till 476 (362) MSEK och rörelsemarginalen uppgick till 11,2 (12,7) procent. Justerat för omvärderade tilläggsköpeskillingar om -95 (-7) MSEK ökade rörelseresultatet (EBITA) med 55 procent till 572 (369) MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 13,5 (12,9) procent
 • Resultatet per aktie ökade med 20 procent till 7,76 (6,49) SEK

VD-KOMMENTAR

Det andra kvartalet 2022 var ytterligare ett starkt kvartal för Bufab. Vi rapporterar en fortsatt kraftig tillväxt, stabil bruttomarginal, robust resultat och fortsatta förvärv.

Vi såg en stark tillväxt i kvartalet om 57 procent varav 21 procent var organisk tillväxt. Den organiska tillväxten är ett resultat av prisökningar och en god underliggande efterfrågan i samtliga segment. Glädjande är också att vi fortsätter att ta marknadsandaler och att orderingången är stabil.

Bruttomarginalen stärktes men andelen rörelsekostnader ökade kraftigt med anledning av omvärderade tilläggsköpeskillingar i tidigare förvärv inom segment UK/North America.

Justerat för omvärderade tilläggsköpeskillingar ökade Bufabs rörelseresultat med 64 procent och marginalen stärktes betydligt.

Även om kvartalet fortsatt har bjudit på störningar i leverantörskedjorna, långa leveranstider och viss komponentbrist så har läget stabiliserats. Vi ser signaler ute bland våra bolag på en bättre tillgänglighet och kortare ledtider, vilket gemensamt skapar mindre störningar och därmed bättre flöde.

Kassaflödet var svagt i kvartalet som ett direkt resultat av ett fortsatt ökat rörelsekapital. Det är framförallt de längre ledtiderna i spåren av den senaste tidens ansträngda leverantörskedja som gjort att vi behövt öka vårt varulager. Vi förväntar oss att trenden vänder under hösten.

I april förvärvade vi det Polska bolaget CDA Polska, specialiserade på lösningar och komponenter till den polska byggmarknaden, med en årlig omsättning på cirka 90 MSEK. Förvärvet är ett strategiskt tillskott till vår verksamhet i segment East och stärker tillsammans med de tidigare förvärven Pajo Bolte och TI Midwood (TIMCO) vårt erbjudande inom byggindustrin.

Arbetet med att integrera den senaste tidens förvärv pågår för fullt. Genom att använda vår modell för Best Practice stärks både befintliga och nyförvärvade bolag i och med detta arbete.

Vi fortsätter även med att utveckla vår verksamhet långsiktigt, både genom att successivt bredda vårt kunderbjudande samt att öka vår digitaliseringsgrad och produktivitet. Till exempel lanserade vi en ny e-handelslösning under kvartalet, implementerade allt fler logistiklösningar, samt effektiviserade ett antal processer med hjälp av RPA (Robotic Process Automation). Ett allt viktigare område för oss och våra kunder är vårt hållbarhetsarbete, ett område där vi verkligen kan göra skillnad för våra kunder. Inom ramen för Sience Based Target-initiativet har vårt arbete intensifierats betydligt sista tiden.

Den geopolitiska oron och en stigande inflation bidrar till en osäkerhet kring utvecklingen framöver. Å andra sidan ser vi sedan en tid tillbaka en viss ljusning i leverantörsledet med kortare ledtider och mindre störningar. Bufab är också ett entreprenöriellt bolag med en historik av att hantera utmaningar på ett flexibelt och handlingskraftigt sätt. Detta, tillsammans med att vi är väsentligt starkare idag än för ett år sedan, ger goda förutsättningar för en fortsatt långsiktig, hållbar och lönsam tillväxt.

Efter sommaren lämnar jag över rodret till Erik Lundén som ny VD och koncernchef och jag önskar honom hjärtligt välkommen till Bufab.

Utan Bufabs alla 1 800 ”solutionists” hade vi inte kunnat leverera detta fina resultat och jag vill därför också passa på att tacka dem för ett väldigt bra arbete under det första halvåret.

Johan Lindqvist
VD & Koncernchef


TELEFONKONFERENS

En telefonkonferens kommer att hållas den 13 juli 2022 kl 10.00 CET. Johan Lindqvist, VD & koncernchef samt Marcus Söderberg, CFO kommer att presentera resultatet. Konferensen kommer att hållas på engelska.

För att delta i konferensen, använd något av följande telefonnummer; +44 (0)330 165 3641 , Storbritannien +46 08 5664 2754, Sverige alt USA +1 646 828 8082. Konferenskod: 467585.

Vänligen ring 5-10 minuter innan konferenssamtalet, eftersom en kort registrering är nödvändig.


KONTAKT

Johan Lindqvist
CEO
+46 370 69 69 00
johan.lindqvist@bufab.com

Marcus Söderberg
CFO
+46 370 69 69 66
marcus.soderberg@bufab.com


Denna information är sådan information som Bufab AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 13 juli 2022 kl 7.30 CEST.


Bufab AB (publ) Box 2266 331 02 Värnamo, org nr 556685-6240
Tel 0370 69 69 00 Fax 0370 69 69 10
www.bufab.com

Bilaga


Författare GlobeNewswire