Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-21

Bufab Group: Delårsrapport januari - mars 2020

God tillväxt, ökad vinst och starkt kassaflöde. Åtgärder vidtagna för att
möta förväntad lägre efterfrågan i andra kvartalet.

Första kvartalet 2020

* Nettoomsättningen ökade med 21 procent till 1 316 (1 091) MSEK.
Den organiska tillväxten var -5 procent
* Orderingången var i nivå med nettoomsättningen
* Rörelseresultatet (EBITA) ökade till 126 (119) MSEK och
rörelsemarginalen var 9,5 procent (10,9)
* Det operativa kassaflödet ökade till 84 (38) MSEK
* Resultatet per aktie ökade till 2,31 (2,23) SEK
* Ny segmentsstruktur implementerad från 1 januari 2020

Koncernen i sammandrag

  Kvartal 1  ? 12 mån
rullande Helår
MSEK 2020 2019 % 2020/19 2019
Orderingång 1 321 1 084 22 4 591 4 354
Nettoomsättning 1 316 1 091 21 4 573 4 348
Bruttoresultat 351 304 16 1 230 1 183
% 26,7 27,9   26,9 27,2
Rörelsekostnader -226 -184 22 -841 -799
% -17,2 -16,9   -18,4 -18,4
Rörelseresultat (EBITA) 126 119 5 390 384
% 9,5 10,9   8,5 8,8
           
Rörelseresultat 118 117 1 370 368
% 9,0 10,7   8,1 8,5
Resultat efter skatt 86 84 3 255 253
Resultat per aktie, SEK 2,31 2,23 4 6,83 6,75

 

VD-kommentar

Det första kvartalet 2020 började bra, men kom att i allt större
utsträckning handla om coronaviruset och dess effekter på kunder,
leverantörer och Bufabs verksamhet.

Redan i januari drabbades Kina och Sydostasien av de restriktioner som
infördes efter det kinesiska nyåret. Våra dotterbolag i Asien behövde
snabbt ta fram handlingsprogram för att bedriva verksamheten säkert och
effektivt trots epidemin. De erfarenheterna gjorde att vi var väl rustade
när viruset sedan spred sig till Europa och Nordamerika.

Vi ställde tidigt upp tre huvudmål för arbetet: hälsa och säkerhet,
kvalitet och leverans till kund, samt finansiell stabilitet. På kort tid
organiserade vi om arbetet i samtliga dotterbolag så att det kan bedrivas
säkert och med minimal risk för smittspridning. Vi var också tvugna att
hantera stora svängningar i våra kunders tillverknings- och leveransplaner,
samtidigt som leverantörer först i Kina, sedan i Sydeuropa och därefter i
hela Europa och Nordamerika drabbades av minskad kapacitet eller helt
stängde ner sin verksamhet. Vi är väldigt nöjda med att under hela denna
period ha hållit våra kunder försörjda utan avbrott eller kvalitetsbrister.

Mot slutet av kvartalet återkom efterfrågan i Kina och Sydostasien.
Samtidigt stod det klart att många kunder i Europa och Nordamerika var
tvugna att stänga eller reducera verksamheten. I början av april sjönk
efterfrågan med 30%. Vi har därför under samma tidsperiod tvingats
genomföra omfattande permitteringar och vissa uppsägningar i ett trettiotal
dotterbolag. Målsättningen är att arbetstiden under andra kvartalet skall
reduceras i samma omfattning som efterfrågan.

Följaktligen har vi under de första veckorna i april reducerat arbetstiden
med 30%, vilket innebär betydande kostnadsbesparingar. Skulle efterfrågan
falla ytterligare kommer vi att vidta fler åtgärder.

Under det första kvartalet organiserade vi om verksamheten i fyra
rörelsesegment istället för de tidigare två. Segmenten har hittills
drabbats olika av krisen. I segment East var efterfrågan svagare i början
av kvartalet i Kina, men starkare i slutet av kvartalet. Segmenten West och
North däremot hade en någorlunda stark start men såg en kraftig inbromsning
mot slutet av kvartalet. Detta var särskilt märkbart inom vissa industrier
som fordon och möbel/kök, samt i länder med särskilt starka restriktioner
som till exempel Frankrike och Österrike. I Segment UK/North America hade
kvartalet en stark start. När USA, Storbritannien och Mexiko i slutet av
mars och början av april införde kraftiga åtgärder drabbade det
naturligtvis även oss.

Sammantaget var påverkan på efterfrågan dock måttlig under kvartalet. I
själva verket var såväl försäljning som resultat det första kvartalet 2020
Bufabs starkaste någonsin.

Förutsättningarna för det andra kvartalet 2020 är å andra sidan utmanande.
Vi kan vänta ett kraftigt omsättnings­tapp i april, och det går inte att
säga hur länge en återhämtning kan dröja. Å ena sidan signalerar många
kunder avsikten att återuppta verksamheten relativt snart, å andra sidan är
pandemins utveckling omöjlig att förutspå. Vi har därför vidtagit kraftiga
åtgärder för att sänka kostnaderna, och är säkra på att kunna klara av även
en längre period med låg efterfrågan. Samtidigt är det viktigt att snabbt
kunna komma tillbaka till full kapacitet. Bufabs åtgärdsprogram prioriterar
därför snabbhet och bibehållen flexibilitet.

Jag vill passa på att tacka hela teamet på Bufab, som har visat på
flexibilitet, lagarbete och starkt kundfokus genom hela perioden. Tack vare
vårt starka team känner jag också god tillförsikt inför resten av 2020.

Jörgen Rosengren
VD och koncernchef 

 

Telefonkonferens

En telefonkonferens kommer att hållas den 21 april 2020 kl 09.00 CET.
Jörgen Rosengren, VD & koncernchef samt Marcus Andersson, CFO kommer att
presentera resultatet. Konferensen kommer att hållas på engelska.

För att delta i konferensen, använd något av följande telefonnummer; +44
(0) 2071 928000, 08 445 718 892, Sverige 08 506 921 80 alt USA 16315107495.
Konferenskod: 9170997.

Vänligen ring 5-10 minuter innan konferenssamtalet, eftersom en kort
registrering är nödvändig.

  

Kontakt

Jörgen Rosengren
CEO
+46 370 69 69 00
jorgen.rosengren@bufab.com

Marcus Andersson
CFO
+46 370 69 69 66
marcus.andersson@bufab.com

 

Denna information är sådan information som Bufab AB (publ) är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande
den 21 april 2020 kl 7.30 CET.

Bufab AB (publ) Box 2266 331 02 Värnamo, org nr 556685-6240
Tel 0370 69 69 00 Fax 0370 69 69 10
www.bufab.com

 

Bilaga

* Delårsrapport Q1 2020 Final SWE

Författare Hugin Nyheter