Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-23

Bulten AB: Bultens Q1 rapport 2020

Stark inledning på kvartalet bromsades av Covid-19-pandemin - åtgärder
vidtagna.

FÖRSTA KVARTALET

· Nettoomsättningen uppgick till 821 (810) MSEK, en ökning med 1,4%
jämfört med samma period föregående år.

· Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 43 (58) MSEK, vilket
motsvarar en rörelsemarginal på 5,2 (7,1)%.

· Resultat efter skatt uppgick till 9 (44) MSEK.
· Orderingången uppgick till 688 (733) MSEK, en minskning med -6,1%
jämfört med samma period föregående år.

· Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 63 (-57)
MSEK.

· Resultat per aktie uppgick till 0,63 (2,12) SEK.
· Nettoskulden uppgick till 679 (501) MSEK. Nettoskuld (exklusive
leasingskulder) uppgick till 391 (252) MSEK.

· Soliditeten uppgick till 51,5 (58,0)% vid periodens slut.
Soliditet (exklusive leasingskulder) uppgick till 56,1 (62,9)%.

· Bulten har per 28 februari 2020 förvärvat samtliga aktier i PSM
International Holdings Limited (PSM) till en köpeskilling uppgående
till 24,5 MUSD (230 MSEK) på kassa- och skuldfri bas.

· Bulten samordnar sin verksamhet med PSM och flyttar till ny
gemensam byggnad i Ohio, USA.

· Bulten vidtar åtgärder för att dämpa påverkan av Covid-19 på
samtliga berörda marknader.

· Bultens styrelse drar tillbaka förslag om utdelning på 4,00 kronor
per aktie.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

· Bultens vice VD och ekonomidirektör Helena Wennerström har
meddelat sin uppsägning.

· Bultens valberedning drar tillbaka förslag om höjt arvode till
revisionsutskottet.

KONCERNCHEFENS KOMMENTAR

"Året började starkt för Bulten och var i linje med den höga
orderingången i slutet av 2019. Därefter har läget för Bulten och den
globala fordonsindustrin förändrats radikalt till följd av effekterna
av Covid-19. Redan i februari avstannade bilproduktionen i Kina och
under mars stängde de flesta av Bultens kunder sina
produktionsenheter i Europa och Nordamerika. Som konsekvens har
Bulten haft betydligt lägre produktion och försäljning än planerat
under första kvartalet. Nedgången i marknaden har återspeglats i
kvartalets orderingång och nettoomsättning, effekterna har delvis
uppvägts av förvärvet av PSM. Nettoomsättningen ökade med 1,4 procent
och orderingången minskade med 6,1 procent. Rådande osäkra
produktionsläge inom fordonsindustrin gör att utvecklingen de
närmaste månaderna är fortsatt svår att förutse. I slutet av
kvartalet började dock fordonsproduktionen i Kina återhämta sig efter
Covid-19, men är ännu inte tillbaka på tidigare nivåer.

Vi har vidtagit åtgärder för att anpassa bolagets verksamheter till
situationen på respektive marknad. Olika former och grad av
arbetstidsförkortningar och korttidspermitteringar avseende cirka 1
200 medarbetare har genomförts vid Bultens enheter i Europa och
Nordamerika. Ytterligare åtgärder har vidtagits för att hålla nere
kostnaderna. Fokus ligger också på kapitalstruktur och
kassaflödesförbättrande åtgärder, en restriktion avseende
investeringar har införts och fastighetsinvesteringen i Polen om
250-300 MSEK har senarelagts. Styrelsens tidigare utdelningsförslag
dras tillbaka inför årsstämman 2020.

Hur fordonsproduktionen kommer att påverkas under året är inte möjligt
att förutse. Vidtagna åtgärder möjliggör dock att bolaget är redo att
med kort varsel öka produktionstakten.

Den 20 februari hade Bulten en kapitalmarknadsdag där bolagets
strategi "Stronger 24" samt förvärvet av PSM presenterades. Strategin
innefattar även nya finansiella mål med ambitionen att inom fem år nå
en nettoomsättning på 5 miljarder SEK, en rörelsemarginal om minst 8
procent samt avkastning på sysselsatt kapital om minst 15 procent.
Även om 2020 kommer att bli utmanande viker vi inte från vår strategi
och våra ambitiösa mål. Vi har en stark position på vår marknad och
vi kommer att ta oss igenom denna tid med fokus på hälsa, tillväxt,
lönsamhet och kassaflöde."

Anders Nyström, VD och koncernchef

Investerare, analytiker och media hälsas välkomna att delta i
telefonkonferens den 23 april kl.15:30. Rapporten presenteras då av
Anders Nyström, President and CEO samt av Helena Wennerström,
Executive Vice President and CFO via webbsänd telefonkonferens.

Presentationen kommer att hållas på engelska och kan följas direkt via
länken https://tv.streamfabriken.com/bulten-q1-2020. Det kommer också
vara möjligt att ta del av sändningen i efterhand på samma adress
eller via www.bulten.com/ir.

För att delta i telefonkonferensen vänligen ring in cirka 5 minuter
före start:

SE: +46850558373
UK: +443333009265
US: +18332498405
Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt på
www.bulten.se/ir cirka 30 minuter innan start.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Nyström, VD och koncernchef
Tel: 031-734 59 00

Kamilla Oresvärd, kommunikationsdirektör
Tel: 070-520 59 17, e-post: kamilla.oresvard@bulten.com

Denna information är sådan information som Bulten AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 april
2020 kl.13:30.

Bulten är en av de största leverantörerna av fästelement till den
internationella fordonsindustrin. Produkterbjudandet sträcker sig
från kundspecifika standardprodukter till kundanpassade
specialfästelement och omfattar också teknisk utveckling,
line-feeding, logistik-, material- och produktionskunnande. Bulten
erbjuder ett Full Service Provider-koncept eller delar därav.
Företaget grundades 1873, har cirka 1 400 medarbetare i åtta länder
och huvudkontor i Göteborg. 2020 förvärvade Bulten PSM, en
fästelementsleverantör med 350 anställda. Aktien (BULTEN) är noterad
på Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.bulten.se.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/bulten-ab/r/bultens-q1-rapport-2020,c3095178
https://mb.cision.com/Main/405/3095178/1234695.pdf

Författare Cision News