Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-10-24

Bulten AB: Bultens Q3 rapport 2019

Positiv orderingång, resultatet påverkat av jämförelsestörande
kostnader och lägre produktionstakt.

TREDJE KVARTALET

· Nettoomsättningen uppgick till 718 (722) MSEK, en minskning med
-0,6% jämfört med samma period föregående år.

· Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -8 (38) MSEK, vilket
motsvarar en rörelsemarginal på -1,0 (5,2)%.

· Justerat rörelseresultat (EBIT) för omlokaliseringskostnader i
Kina samt omstrukturering i Tyskland uppgick till 19 (38) MSEK,
vilket motsvarar en justerad rörelsemarginal på 2,8 (5,2)%.

· Resultat efter skatt uppgick till -14 (25) MSEK.
· Orderingången uppgick till 776 (723) MSEK, en ökning med 7,3%
jämfört med samma period föregående år.

· Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 114 (-15)
MSEK.

· Resultat per aktie uppgick till -0,75 (1,26) SEK.
JANUARI - SEPTEMBER

· Nettoomsättningen uppgick till 2 309 (2 385) MSEK, en minskning
med -3,2% jämfört med samma period föregående år.

· Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 71 (162) MSEK, vilket
motsvarar en rörelsemarginal på 3,1 (6,8)%.

· Justerat rörelseresultat (EBIT) för omlokaliseringskostnader i
Kina samt omstrukturering i Tyskland uppgick till 105 (162) MSEK,
vilket motsvarar en justerad rörelsemarginal på 4,6 (6,8)%.

· Resultat efter skatt uppgick till 44 (113) MSEK.
· Orderingången uppgick till 2 261 (2 357) MSEK, en minskning med
-4,1% jämfört med samma period föregående år.

· Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 109 (65)
MSEK.

· Resultat per aktie uppgick till 2,08 (5,69) SEK.
· Nettoskulden uppgick till 596 (164) MSEK. Nettoskuld (exklusive
finansiell leasing) uppgick till 328 (128) MSEK.

· Soliditeten uppgick till 54,8 (65,1)% vid periodens slut.
Soliditet (exklusive finansiell leasing) uppgick till 59,9 (65,1)%.

· Flaggning av eget aktieinnehav om 5% av det totala antalet aktier
i bolaget.

· Bulten meddelade att resultatet för det tredje kvartalet
påverkades negativt av omstrukturering i Tyskland med cirka 20 MSEK
samt av lägre produktionstakt med cirka 20 MSEK.

KONCERNCHEFENS KOMMENTAR

"Under tredje kvartalet fortsatte nedgången på fordonsmarknaderna och
den svagare efterfrågan har återspeglats i Bultens volymer. Den
marginellt minskade nettoomsättningen på -0,6 procent och den högre
orderingången visar att leveranserna av de redan kontrakterade
affärerna nu börjat komma igång. Marknadsutvecklingen och balansering
av lagernivåer har resulterat i en fortsatt låg produktionstakt.
Underabsorptionen har påverkat resultatet negativt med cirka 18 MSEK
under kvartalet. Kundernas volymneddragningar med kort varsel har i
viss mån motverkat effekterna av initierade åtgärder för
lagerreduktion.

Orderingången ökade med 7,3 procent under kvartalet. Osäkerheten kring
konjunkturläget och utgången av Brexit gör dock att utvecklingen de
närmaste månaderna är svår att förutsäga. Detta kan påverka
produktionstakten även under det fjärde kvartalet och anpassningar av
både inköp och produktion sker löpande.

En omstrukturering i bolagets enhet i Bergkamen i Tyskland har
initierats under kvartalet och förhandlingar pågår. Kostnader för
denna har belastat det tredje kvartalet med 20 MSEK.
Omstruktureringen förväntas ge en årlig besparing om cirka 25 MSEK
från och med kalenderår 2020.

Flytten av verksamheten i Kina, från Beijing till Tianjin, går enligt
plan och kommer att slutföras i det fjärde kvartalet. Kostnaderna för
omlokaliseringen av produktion har påverkat tredje kvartalets
rörelseresultat med 7 MSEK. Satsningen kommer att ge Bulten
ytterligare tillväxtmöjligheter.

Bulten har tidigare aviserat erhållna kontrakt till ett årligt värde
om drygt en halv miljard kronor vid full takt 2021. Upprampningen av
de nya kontrakten sker långsammare än vad som tidigare aviserats, men
förväntas successivt att delvis kompensera för den allmänna
marknadsnedgången under kommande kvartal."

Anders Nyström, VD och koncernchef

Investerare, analytiker och media hälsas välkomna att delta i
telefonkonferens den 24 oktober kl.15:30. Rapporten presenteras då av
Anders Nyström, President and CEO samt av Helena Wennerström,
Executive Vice President and CFO via webbsänd telefonkonferens.

Presentationen kommer att hållas på engelska och kan följas direkt via
länken https://tv.streamfabriken.com/bulten-q3-2019. Det kommer också
vara möjligt att ta del av sändningen i efterhand på samma adress
eller via www.bulten.com/ir.

För att delta i telefonkonferensen vänligen ring in cirka 5 minuter
före start:

SE: +46856642695
UK: +443333009031
US: +18335268382
Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt på
www.bulten.se/ir cirka 30 minuter innan start.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Nyström, VD och koncernchef
Tel: 031-734 59 00

Kamilla Oresvärd, kommunikationsdirektör
Tel: 070-520 59 17, e-post: kamilla.oresvard@bulten.com

Denna information är sådan information som Bulten AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24
oktober 2019 kl.13:30.

Bulten är en av de största leverantörerna av fästelement till den
internationella fordonsindustrin. Produkterbjudandet sträcker sig
från kundspecifika standardprodukter till kundanpassade
specialfästelement och omfattar också teknisk utveckling,
line-feeding, logistik-, material- och produktionskunnande. Bulten
erbjuder ett Full Service Provider-koncept eller delar därav.
Företaget grundades 1873, har cirka 1 400 medarbetare i åtta länder
och huvudkontor i Göteborg. Aktien (BULTEN) är noterad på Nasdaq
Stockholm. Läs mer på www.bulten.se.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/bulten-ab/r/bultens-q3-rapport-2019,c2928751
https://mb.cision.com/Main/405/2928751/1129205.pdf

Författare Cision News