Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-03-24

Bulten AB: Bultens styrelse drar tillbaka förslag om utdelning på 4,00 kronor per aktie samt vidtar åtgärder för att d...

Covid-19 har de senaste veckorna haft en kraftig påverkan på Bultens
leveranser, vilket kommer att ge en negativ påverkan på resultatet i
första kvartalet. För att dämpa påverkan vidtar bolaget åtgärder,
bland annat korttidspermitteringar i Europa. Vidare har styrelsen
beslutat att dra tillbaka tidigare kommunicerat förslag till
årsstämman 2020 om en utdelning på 4,00 kronor per aktie, totalt
cirka 84 MSEK.

Givet den osäkra situationen är det i nuläget inte möjligt att
uppskatta hela den potentiella påverkan för Bulten i de kommande
kvartalen, men det finns en betydande risk för negativ finansiell
påverkan på koncernen. Under tiden arbetar Bultens ledning för att
dämpa påverkan där så är möjligt. Åtgärder som vidtas är bland annat
korttidspermitteringar vid Bultens enheter i Europa, där Bulten avser
använda sig av de stödpaket som helt eller delvis finansieras av
myndigheterna i de aktuella länderna. Vidare följer Bulten läget noga
samt har en nära dialog med affärspartners för att kunna agera
snabbt.

Mot bakgrund av den osäkra situationen har Bultens styrelse fattat
beslut om att dra tillbaka det tidigare kommunicerat
utdelningsförslag till årsstämman 2020 om 4,00 (4,00) kronor per
aktie, totalt cirka 84 MSEK och kommer istället att föreslå
årsstämman att ingen utdelning ska utgå. Styrelsens uppfattning är
att det i rådande läge är viktigt att bolagets soliditet och
finansiella ställning i övrigt är så god som möjligt inför tänkbara
framtida utmaningar och möjligheter.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Nyström, VD och koncernchef
Tel: 031-734 59 00, e-post: corporatecommunications@bulten.com

Denna information är sådan information som Bulten AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 24 mars 2020 kl.20:15 CET.

Bulten AB (publ) är en av de största leverantörerna av fästelement
till den internationella fordonsindustrin. Produkterbjudandet
sträcker sig från kundspecifika standardprodukter till kundanpassade
specialfästelement och omfattar också teknisk utveckling,
line-feeding, logistik-, material- och produktionskunnande. Bulten
erbjuder ett Full Service Provider-koncept eller delar därav.
Företaget grundades 1873, har cirka 1 400 medarbetare i åtta länder
och huvudkontor i Göteborg. Aktien (BULTEN) är noterad på Nasdaq
Stockholm. 2020 förvärvade Bulten PSM, en fästelementsleverantör med
350 anställda. Läs mer på www.bulten.se.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/bulten-ab/r/bultens-styrelse-drar-tillbaka-fo...
https://mb.cision.com/Main/405/3067528/1217196.pdf

Författare Cision News