Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-03-24

Bulten AB: Kallelse till årsstämma i Bulten AB (publ)

Aktieägarna i Bulten AB (publ), org. nr 556668-2141, kallas till
årsstämma torsdagen den 23 april 2019 kl. 17.00 på adress BREAK/AMG
Performance Center, Norra Långebergsgatan, Sisjön i Göteborg.

Bulten vidtar försiktighetsåtgärder vid årsstämma 2020

Bulten följer noggrant hur situationen kring covid-19, coronaviruset,
utvecklas. Som en försiktighets- och riskminimeringsåtgärd för sina
aktieägare kommer Bulten att vidta följande särskilda åtgärder.

· Inregistrering öppnar klockan 16.30 dvs. 30 minuter innan
årsstämmans öppnande.

· Ingen förtäring eller dryck och inga produkter kommer att
erbjudas.

· Vd kommer endast att hålla ett kort anförande. En längre
vd-presentation kommer istället att läggas upp på Bultens hemsida
under fliken bolagsstyrning, Årsstämma 2020.

· Årsstämman kommer att minimeras i tid, utan att inskränka på
aktieägarnas rättigheter.

· Antalet närvarande icke aktieägare kommer att begränsas.
· Aktieägare som är sjuka, nyligen har vistats i ett riskområde
eller tillhör en riskgrupp, bör inte närvara, utan kan rösta via
ombud. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bultens hemsida
www.bulten.se. Vänligen notera att Bulten inte får samla in
fullmakter och agera ombud.

Baserat på händelseutvecklingen kommer eventuellt ytterligare åtgärder
att kommuniceras på bolagets hemsida samt skickas ut till de
aktieägare som anmält sig att närvara vid årsstämman.

Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta i bolagsstämman har den aktieägare som dels är införd i
den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per fredagen den 17 april
2020, dels har anmält sin avsikt att delta till bolaget så att
anmälan kommit bolaget till handa senast fredagen den 17 april 2020.

Anmälan om deltagande i årsstämman kan ske

· via bolagets hemsida www.bulten.se,
· per post till Bulten AB (publ), "Årsstämma", Box 9148, 400 93
Göteborg, eller

· per telefon 031-734 60 50

Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, person- eller
organisationsnummer, adress och telefonnummer (dagtid) samt, i
förekommande fall, antalet biträden, namn och personnummer avseende
eventuellt ombud eller namn och personnummer avseende eventuell
ställföreträdare. Anmälningsblankett finns att tillgå på bolagets
hemsida www.bulten.se. För beställning av anmälningsblankett gäller
samma postadress och telefonnummer som angetts ovan för anmälan till
årsstämma. Anmälan per telefon kan genomföras på vardagar mellan kl.
09.00 - 16.00. Observera att sista tidpunkt för anmälan per telefon
är den 17 april 2020, kl. 16.00.

Aktieägare får ha med sig högst två biträden vid årsstämman om anmälan
om det antal biträden denne har för avsikt att medföra anmäls i
enlighet med det förfarande som gäller för aktieägares anmälan till
årsstämman.

Inträdeskort kommer att utsändas per post och ska tas med till
årsstämman.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i årsstämman måste aktieägare som låtit
förvaltarregistrera sina aktier tillfälligt omregistrera aktierna i
eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering, s.k.
rösträttsregistrering, måste i god tid före den 17 april 2020
underrätta sin förvaltare härom. Omregistreringen måste vara
verkställd hos Euroclear Sweden AB den 17 april 2020.

Ombud

Aktieägare som ska företrädas av ombud måste utfärda skriftlig,
undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av
juridisk person måste bestyrkt kopia av gällande registreringsbevis
för den juridiska personen (eller motsvarande handling för utländsk
juridisk person) bifogas fullmakten. Dokumenten får inte vara äldre
än ett år. Det kan dock i fullmakten anges en längre giltighetstid
för fullmakten, dock maximalt fem år. Fullmaktsformulär finns att
tillgå på bolagets hemsida www.bulten.se. För beställning av
fullmaktsformulär gäller samma postadress och telefonnummer som
angetts för anmälan till årsstämman.

För att underlätta inregistrering bör fullmakt i original samt
registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget till
handa under ovanstående adress senast den 17 april 2020.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av en eller två justeringspersoner att underteckna protokollet
samt röstkontrollanter

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Redogörelse för det gångna årets arbete i styrelsen och i
styrelsens utskott

8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen. I anslutning
därtill verkställande direktörens redogörelse för verksamheten

9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den
fastställda balansräkningen och fastställande av avstämningsdag för
vinstutdelning

11. Beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna
och den verkställande direktören

12. Redogörelse för valberedningens arbete samt beslut om
a. fastställande av antalet styrelseledamöter,
b. fastställande av antalet revisorer och revisorssuppleanter

13. Fastställande av arvode till
1.
1.
1.
a. styrelsens ledamöter,
b. revisor/er

14. Val av

a. styrelseledamöter,
b. styrelsens ordförande,
c. revisor/er och revisorssuppleanter

15. Fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare

16. Fastställande av principer för valberedningens tillsättning jämte
instruktioner för valberedningen samt ersättning till valberedningens
ledamöter

17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om
a. förvärv av egna aktier,
b. överlåtelse av egna aktier

18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission
19. Beslut om ändring av bolagsordningen
20. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Valberedningens beslutsförslag punkterna 2, 12, 13, 14 och 16

Den valberedning som utsetts enligt den procedur som beslutades av
årsstämman 2020 har bestått av Tim Floderus (utsedd av Investment AB
Öresund), Claes Murander (utsedd av Lannebo Fonder), Pär Andersson
(utsedd av Spiltan Fonder AB) och Ulf Liljedahl (styrelsens
ordförande). Tim Floderus har utsetts till valberedningens
ordförande. Ulf Liljedahl har inte deltagit i valberedningens
beredning och beslut rörande honom själv.

Punkt 2: Valberedningen föreslår att Ulf Liljedahl utses till
ordförande vid årsstämman.

Punkt 12 (a)-(b): Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av
sex stämmovalda ordinarie ledamöter utan suppleanter (a). Det
föreslås att antalet revisorer ska uppgå till en och att ingen
revisorssuppleant utses (b).

Punkt 13 (a)-(b): Valberedningen föreslår att ett fast arvode om
sammanlagt 2 325 000 kronor ska utgå till styrelsens ledamöter, varav
(i) 475 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 315 000
kronor ska utgå vardera till övriga stämmovalda ledamöter som inte är
anställda i bolaget eller dotterbolag, (ii) 100 000 kronor ska utgå
till revisionsutskottets ordförande och 50 000 kronor ska utgå
vardera till övriga ledamöter i revisionsutskottet, varvid en
förutsättning för utbetalning ska vara att sådan ledamot är
styrelseledamot som är utsedd av bolagsstämman och inte är anställd i
bolaget eller dotterbolag; och (iii) 65 000 kronor ska utgå till
ersättningsutskottets ordförande och 10 000 kronor ska utgå till
övrig ledamot varvid en förutsättning för utbetalning ska vara att
sådan ledamot är styrelseledamot som är utsedd av bolagsstämman och
inte är anställd i bolaget eller dotterbolag, ingen ersättning ska
utgå till styrelsens ordförande i egenskap av ledamot i
ersättningsutskottet, (a) och att arvode till revisorn ska utgå
enligt godkänd räkning (b).

Punkt 14 (a)-(c): Valberedningen föreslår att till ordinarie
styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma utses Hans
Gustavsson (omval), Hans Peter Havdal (omval), Ulf Liljedahl (omval),
Peter Karlsten (omval), Christina Hallin (nyval) och Karin
Gunnarsson (nyval) (a).

En presentation av de personer som valberedningen föreslagit för val
till styrelsen finns tillgänglig på Bolagets hemsida www.bulten.se.

Valberedningen föreslår vidare att Ulf Liljedahl utses till styrelsens
ordförande (omval) (b) och att, i enlighet med Bolagets
revisionsutskotts rekommendation, det registrerade revisionsbolaget
PricewaterhouseCoopers AB utses till revisor (omval) (c). Det noteras
att PricewaterhouseCoopers AB meddelat att den auktoriserade revisorn
Fredrik Göransson vid sådant omval inte kommer att kvarstå som
huvudansvarig revisor utan på grund av rotationskravet kommer detta
ansvar att tas över av Johan Palmgren .

Punkt 16: Valberedningen föreslår att årsstämman antar de riktlinjer
för utseende av valberedningens ledamöter och instruktioner för
valberedningen som antogs 2019 att gälla oförändrat intill dess att
beslut om ändring fattas av bolagsstämma. Bolaget ska således
alltjämt ha en valberedning bestående av fyra personer. Utöver att de
tre röstmässigt största aktieägarna per den sista bankdagen i
september ska äga rätt att utse en ledamot i valberedningen, ska även
styrelsens ordförande vara ledamot i valberedningen. Valberedningen
utser inom sig en ordförande, styrelsens ordförande får inte vara
ordförande i valberedningen. Valberedningens mandatperiod löper
intill dess att ny valberedning utsetts. Valberedningens uppgift ska
vara att inför årsstämma framlägga förslag avseende ordförande vid
årsstämman, antal stämmovalda styrelseledamöter, ordförande och
övriga stämmovalda ledamöter i styrelsen, arvode och annan ersättning
till var och en av de stämmovalda styrelseledamöterna och till
ledamöter av styrelsens utskott, antal revisorer, revisorer, arvode
till revisorer, val av valberedning, alternativt beslut om principer
för tillsättande av valberedning, samt instruktioner för
valberedningen och ersättning till ledamöterna i valberedningen.
Valberedningen föreslår vidare att bolaget ska svara för skäliga
kostnader som är förenade med valberedningens uppdrag och att ingen
ersättning ska utgå till valberedningens ledamöter.

Styrelsens beslutsförslag punkterna 10, 15, 17 (a) - (b), 18 och 19:

Punkt 10: Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för
räkenskapsåret 2019 och att bolagets medel till för...

Författare Cision News