Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-23

Bulten AB: Kommuniké från årsstämma i Bulten AB (publ) den 23 april 2020

Bulten AB (publ) har hållit årsstämma torsdagen den 23 april 2020.
Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades vid stämman,
samtliga beslut har fattats med erforderlig majoritet och i enlighet
med inför stämman framlagda förslag.

Fastställande av resultat- och balansräkningen samt koncernresultat-
och koncernbalansräkningen samt ansvarsfrihet

Vid årsstämman fastställdes resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2019.
Årsstämman beviljade envar av styrelseledamöterna och den
verkställande direktören under året ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2019.

Beslut om disposition beträffande bolagets vinst
Årsstämman beslutade om att ingen utdelning ska lämnas för
räkenskapsåret 2019 och att årets vinst balanseras i ny räkning
tillsammans med bolagets medel till förfogande vinstmedel.

Val av styrelseledamöter, styrelsens ordförande och omval av revisor
Styrelsen ska bestå av sex bolagsstämmovalda ledamöter utan
suppleanter. Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna
Hans Gustavsson, Hans Peter Havdal, Peter Karlsten och Ulf Liljedahl
samt att nyvälja Christina Hallin och Karin Gunnarsson såsom
ordinarie styrelseledamöter. Mer information om Christina Hallin och
Karin Gunnarsson, samt övriga styrelseledamöter, finns att tillgå via
bolagets hemsida, www.bulten.com.

Ulf Liljedahl omvaldes som styrelsens ordförande.

Bolaget ska ha en revisor utan revisorssuppleant. Årsstämman beslutade
att omvälja revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers som bolagets
revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2021. Den auktoriserade
revisorn Johan Palmgren kommer framgent att vara huvudansvarig
revisor.

Fastställande av arvode till styrelsens ledamöter och revisorn
Årsstämman beslutade att arvode till styrelsens ledamöter ska utgå med
sammanlagt 2 250 000 kronor, varav 475 000 kronor ska utgå till
styrelsens ordförande och 315 000 kronor vardera till övriga
stämmovalda ledamöter. Vidare ska ett fast arvode om 75 000 kronor
utgå till revisionsutskottets ordförande och 25 000 kronor vardera
till övriga ledamöter, samt ett fast arvode om 65 000 kronor utgå
till ersättningsutskottets ordförande och 10 000 kronor vardera till
övriga ledamöter, dock att ingen ersättning ska utgå till styrelsens
ordförande i egenskap av ledamot i ersättningsutskottet. En
förutsättning för utbetalning är att ledamot är styrelseledamot som
är utsedd av bolagsstämman och inte är anställd i bolaget eller
dotterbolag.

Vidare beslutade årsstämman att arvode ska utgå till revisorn enligt
godkänd räkning.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman fastställde styrelsens förslag till riktlinjer för
ersättning till ledande befattningshavare. Riktlinjerna är i princip
oförändrade i jämförelse med det som årsstämman 2019 beslutade om,
med undantag för viss lagstadgad uppdatering innebärande bl.a. en
utveckling av kopplingen till bolagets affärsstrategi samt att vissa
andra mindre justeringar gjorts.

Valberedningen m.m.
Årsstämman beslutade att oförändrat anta de riktlinjer för utseende av
valberedningens ledamöter och instruktioner för valberedningen som
antogs 2019, innebärande att riktlinjerna ska gälla intill dess att
beslut om ändring fattas av bolagsstämma. Bolaget ska således
alltjämt ha en valberedning bestående av fyra personer. De tre
röstmässigt största aktieägarna per den sista bankdagen i september
ska äga rätt att utse en ledamot i valberedningen och därutöver ska
styrelsens ordförande vara ledamot av valberedningen. Ingen
ersättning ska utgå till valberedningens ledamöter.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och
överlåtelse av egna aktier

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, under tiden till
nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om:

(a) förvärv av egna aktier på Nasdaq Stockholm ("Börsen") inom ramen
för ett pris per aktier som ligger inom det vid var tid registrerade
kursintervallet eller, för det fall styrelsen ger en börsmedlem i
uppdrag att ackumulera en viss mängd av bolagets aktier i egen bok
under en viss tidsperiod, till ett pris per aktie inom det vid var
tid gällande kursintervallet eller motsvarande volymvägda
genomsnittskurs. Förvärv får sammanlagt ske av högst så många aktier
att bolagets innehav efter förvärvet inte överstiger 10 procent av
vid var tid utestående aktier i bolaget. Syftet är att styrelsen ska
få ökat handlingsutrymme och möjlighet att fortlöpande anpassa
bolagets kapitalstruktur och därigenom bidra till ökat aktieägarvärde
samt möjliggöra för styrelsen att tillvarata attraktiva
förvärvsmöjligheter genom att helt eller delvis finansiera förvärv av
bolag, rörelse eller tillgångar med egna aktier.

(b) överlåtelse av högst samtliga bolagets innehavda aktier över
Börsen och/eller på annat sätt med eller utan avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan bestämmelse om apport,
kvittning av fordran mot bolaget eller annars med villkor.
Överlåtelser av aktier på Börsen får endast ske till ett pris per
aktie som ligger inom det vid var tid registrerade kursintervallet
och om överlåtelse sker på annat sätt, till ett pris som motsvarar
pris i pengar eller värde på erhållen egendom som motsvarar
börskursen vid tiden för överlåtelsen på de aktier som överlåts med
den avvikelse som styrelsen finner lämplig. Syftet är att möjliggöra
att bästa möjliga villkor för bolaget ska kunna uppnås, att ge
styrelsen ökat handlingsutrymme i samband med förvärv av bolag,
rörelse eller tillgångar och möjlighet att fortlöpande anpassa
bolagets kapitalstruktur.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram
till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om
nyemission av aktier och/eller emission av teckningsoptioner
och/eller emission av konvertibler med eller utan avvikelse från
aktieägares företrädesrätt och med bestämmelser om apport, kvittning
eller eljest med villkor. Syftet är att ge styrelsen flexibilitet i
arbetet med att finansiera och möjliggöra en accelererad expansion
och utveckling av koncernen, dess marknad och produkter. Antalet
aktier som emitteras får uppgå till högst 2 104 020 aktier, vilket
motsvarar en utspädning om cirka tio procent av samtliga aktier i
bolaget per dagen för kallelse till årsstämma 2020.

Beslut om ändring av bolagsordning
Årsstämman beslutade att anta den av styrelsen föreslagna
bolagsordningen innebärande en justering avseende rätt att närvara på
bolagsstämma i paragraf 9 samt att punkt 13 och 14 under paragraf 10
avseende ämnen på årsstämman tas bort. Den nya bolagsordningen i dess
helhet finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.bulten.com.

Besluten i sin helhet
De antagna riktlinjerna, principerna, instruktionerna och besluten i
sin helhet finns tillgängliga på www.bulten.com.

Göteborg den 23 april 2020
Bulten AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Kamilla Oresvärd, SVP Corporate Communications
Tel: 031-734 59 17, e-post: kamilla.oresvard@bulten.com

Denna information lämnades för offentliggörande den 23 april, 2020
kl.17:40.

Bulten AB (publ) är en av de största leverantörerna av fästelement
till den internationella fordonsindustrin. Produkterbjudandet
sträcker sig från kundspecifika standardprodukter till kundanpassade
specialfästelement och omfattar också teknisk utveckling,
line-feeding, logistik-, material- och produktionskunnande. Bulten
erbjuder ett Full Service Provider-koncept eller delar därav.
Företaget grundades 1873, har cirka 1 400 medarbetare i åtta länder
och huvudkontor i Göteborg. Aktien (BULTEN) är noterad på Nasdaq
Stockholm. 2020 förvärvade Bulten PSM, en fästelementsleverantör med
350 anställda. Läs mer på www.bulten.se.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/bulten-ab/r/kommunike-fran-arsstamma-i-bulten...
https://mb.cision.com/Main/405/3095157/1234990.pdf

Författare Cision News