Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-03-14

Bygghemma First Holding AB: Bygghemma Group offentliggör börsintroduktion och prospekt för notering på Nasdaq Stockholm

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG
DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN,
ELLER ANNAT LAND DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING
SKULLE VARA OTILLÅTEN ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD
ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

Varken detta pressmeddelande eller någonting som ingår häri ska utgöra
grund för eller förlitas på i samband med något erbjudande eller
åtagande överhuvudtaget i någon jurisdiktion. Erbjudandet kommer att
lämnas, och varje investerare bör fatta sitt investeringsbeslut,
uteslutande på basis av informationen som finns i prospektet som
publicerats av Bolaget i anslutning till Erbjudandet. Kopior av
prospektet finns tillgängliga på Bolagets webbplats,
www.bygghemmagroup.com.

Pressmeddelande 14 mars 2018

Bygghemma Group First AB (publ) ("Bygghemma Group" eller "Bolaget"),
den ledande onlinebaserade återförsäljaren av
hemförbättringsprodukter i Norden, har tillsammans med Bolagets ägare
beslutat att genomföra en ägarspridning av Bolagets aktier genom en
försäljning av nya och befintliga aktier ("Erbjudandet"). Styrelsen
för Bygghemma Group har därför ansökt om notering av Bolagets aktier
på Nasdaq Stockholm. Nasdaq Stockholms bolagskommitté har beslutat
att uppta Bolagets aktier till handel förutsatt att, bland annat,
sedvanligt spridningskrav uppfylls senast på noteringsdagen.
Prospektet för Erbjudandet kommer att offentliggöras idag och första
handelsdag förväntas bli den 27 mars 2018.

Erbjudandet i korthet:

· Det slutgiltiga priset per aktie i Erbjudandet förväntas
fastställas inom intervallet 45 - 50 kronor, motsvarande ett totalt
marknadsvärde av aktierna i Bygghemma Group efter genomförandet av
Erbjudandet om 4 850 - 5 350 miljoner kronor. Det slutgiltiga priset
i Erbjudandet till allmänheten kommer inte överstiga 50 kronor per
aktie och förväntas att offentliggöras omkring den 27 mars 2018.

· Erbjudandet omfattar mellan 29 313 482 och 30 018 931 stamaktier,
varav 7 000 000 - 7 777 777 nya aktier kommer att emitteras av
Bolaget. Återstående 22 241 154 - 22 313 482 aktier är befintliga
aktier och erbjuds av FSN Capital Shareholders[1]. Erbjudandet av nya
aktier förväntas tillföra Bygghemma Group en bruttolikvid om cirka
350 miljoner kronor och en nettolikvid om cirka 321 miljoner kronor.

· Huvudägarna har förbehållit sig rätten att utöka Erbjudandet med
upp till 5 388 886 aktier, motsvarande högst fem procent av det
totala antalet aktier i Bolaget.

· För att täcka en eventuell övertilldelning i samband med
Erbjudandet kommer Huvudägarna erbjuda Sole Global Coordinator
(definieras nedan), såsom företrädare för Managers (definieras
nedan), en möjlighet att köpa ytterligare upp till 5 311 170
befintliga aktier ("Övertilldelningsoptionen"), motsvarande högst
15,0 % av antalet aktier i Erbjudandet.

· Förutsatt att Erbjudandet utökas till fullo och
Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo uppgår värdet av
Erbjudandet till cirka 1 913 miljoner kronor, motsvarande cirka 37,5
% av det totala antalet aktier i Bygghemma Group efter Erbjudandet,
vid antagande om ett pris motsvarande mittpunkten av prisintervallet.

· Två cornerstone-investerare har, förutsatt vissa villkor, åtagit
sig att förvärva upp till 5 555 555 aktier i Erbjudandet motsvarande
cirka 250 miljoner kronor. Cornerstone-investerarna är
Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP) (som åtagit sig att förvärva
upp till 3,1 % av de utestående aktierna i Bolaget efter Erbjudandets
genomförande, motsvarande cirka 150 miljoner kronor) och Creades (som
åtagit sig att förvärva upp till 2,1 % av de utestående aktierna i
Bolaget efter Erbjudandets genomförande, motsvarande cirka 100
miljoner kronor).

· Erbjudandet riktas till institutionella investerare i Sverige och
internationellt samt till allmänheten i Sverige. Alla erbjudanden och
all försäljning utanför USA kommer att ske i enlighet med Regulation
S i enlighet med den vid var tid gällande U.S. Securities Act från
1933. I USA kommer aktierna endast att säljas till investerare som
rimligen bedöms vara qualified institutional buyers, enligt
definitionen i, och i enlighet med, Rule 144A eller annat tillämpligt
undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av,
registreringskraven i enlighet med den vid var tid gällande U.S.
Securities Act från 1933.

· Anmälningsperioden för Erbjudandet till allmänheten i Sverige
förväntas pågå mellan 15 och 23 mars 2018. Anmälningsperioden för
institutionella investerare förväntas pågå mellan 15 och 26 mars
2018.

· Beräknad första handelsdag för Bygghemma Groups aktier på Nasdaq
Stockholm är den

27 mars 2018 under kortnamnet "BHG" och beräknad likviddag är den 29
mars 2018.

· I samband med genomförandet av Erbjudandet, och vid antagande om
att Erbjudandet utökas till fullo och Övertilldelningsoptionen
utnyttjas till fullo, kommer Huvudägarna att äga cirka 44 % av
Bolagets aktier, och nuvarande styrelsemedlemmar och ledningsgruppen
kommer att äga cirka 10 % av Bolagets aktier, vid antagande om ett
pris motsvarande mittpunkten i prisintervallet.

· Ett prospekt kommer att offentliggöras idag den 14 mars 2018 på
Bygghemma Groups hemsida, Carnegies hemsida för pågående erbjudanden,
SEBs hemsida och Nordnets hemsida.

Mikael Olander, Koncernchef och VD för Bygghemma Group:

"Bygghemma Group har byggt upp en stark position som den största
onlinebaserade återförsäljaren av hemförbättringsprodukter i Norden.
De senaste åren har vi vuxit betydligt och med bibehållen lönsamhet.
Detta har varit möjligt tack vare att vi var först på marknaden,
skalbara affärsmodell och vinnande företagskultur. Jag är väldigt
stolt över vad hela organisationen tillsammans åstadkommit och vi ser
alla fram emot att nu ta nästa steg och bli ett börsnoterat bolag."

Henrik Theilbjørn, Styrelseordförande i Bygghemma Group:

"Bygghemma Group har etablerat en ledande nordisk plattform och har
stor potential för såväl betydande organisk som förvärvsdriven
tillväxt samt förbättrat resultat de kommande åren. Bolaget är
inriktat på en stor och attraktiv market under digital transformation
där det har en tydlig marknadsledande position online. Det är nu rätt
tid att ta nästa steg och fortsätta att skapa värde i en noterad
miljö. Vi är glada att bredda ägarbasen och erbjuda en större grupp
aktieägare möjligheten att följa oss in i Bolagets spännande framtid.

Peter Möller, Partner, FSN Capital Partners (investeringsrådgivare
till FSN Capital Shareholders):

"Bygghemma Group är verksamt på en snabbväxande marknad där det har
etablerat en stark position som den ledande onlinebaserade
återförsäljaren av hemförbättringsprodukter i Norden. Under vårt
ägarskap har Bolaget genomfört ett flertal viktiga strategiska
initiativ, gjort tilläggsförvärv och stärkt sin marknadsposition. Vi
ser fram emot att fortsätta stödja Bolaget och delta i utvecklingen
av Bygghemma Group."

Om Bygghemma Group

Bygghemma Group är den ledande onlinebaserade återförsäljaren av
hemförbättringsprodukter till konsumenter i Norden[2]. Bolaget
erbjuder sina kunder ett brett[3] produktsortiment till attraktiva
priser med bekväm hemleverans. Försäljningen sker främst online och
de flesta beställningarna levereras direkt från leverantör till
slutkund.

Under 2015-2017 växte nettoomsättningen med en genomsnittlig årlig
tillväxttakt (CAGR) om 44 procent, och den justerade EBITA-marginalen
ökade från 2,5 procent 2015 till 5,0 procent 2017. Under 2017
redovisade Bygghemma Group en nettoomsättning på 4,0 miljarder SEK
och en justerad EBITA om 197,0 MSEK, vilket motsvarar en justerad
EBITA-marginal på 5,0 procent. Nettoomsättningen proforma för 2017,
vilken inkluderar förvärv genomförda under 2017, uppgick till 4,4
miljarder SEK.

Den totala nordiska marknaden för hemförbättringsprodukter, vilket
innefattar DIY (Do-It-Yourself) och heminredning, värderades till
cirka 230 miljarder SEK under 2016[4]. Samtidigt som den totala
marknaden för hemförbättringsprodukter är relativt stabil präglas den
av en ökad onlineförsäljning. Onlinepenetrationen inom
hemförbättringsprodukter är låg jämfört med andra populära
detaljhandelskategorier såsom hemelektronik, kläder och vitvaror.

Bygghemma Groups verksamhet består av två segment: DIY och
heminredning. De två segmenten följer liknande affärsmodeller och
strategier, operationella aktiviteter, leverantörskontrakt samt
finansiella profiler. Därutöver genererar segmenten operationella
synergier som ökar effektiviteten i verksamheten genom effektiva
försäljningsorganisationer, gemensamma produktkategorier och gemensam
logistisk organisation, utbyte av best practice samt IT och system,
gemensamma betalningslösningar och möjligheter att analysera data i
en växande kundbas.

Som ett resultat av leveransmodellen, där en stor del av
beställningarna levereras direkt från leverantör till slutkund samt
att heminredningssegmentet primärt lagerhåller populära artiklar med
snabb lageromsättningshastighet, kan Bygghemma Group hålla låga
lagernivåer. Detta ger potential för en stark omvandling av EBITDA
till operativt kassaflöde och Bolaget har haft en kassagenerering på
över 100 procent mellan 2015 och 2017.

Bygghemma Group anser att Bolaget har ett antal betydande styrkor och
konkurrensfördelar som gör att Bolaget kan realisera sin strategi och
uppnå sina finansiella mål:

· Inriktning på en stor och attraktiv nordisk marknad som genomgår
digitalisering;

· Tydlig onlineledare på en fragmenterad nordisk
hemförbättringsmarknad;

· En beprövad och vinnande modell för att skapa kategoridominans;
· Attraktiv finansiell profil kombinerat med lönsam tillväxt,
skalfördelar och stark kassagenerering; och

· En välmeriterad ledningsgrupp med omfattande erfarenhet.
Sedan starten 2006 har Bygghemma Group utökat sitt produktsortiment,
gjort betydande operationella investeringar och breddat sin
geografiska närvaro i Sverige, Finland, Norge och Danmark. Per den 1
januari 2018 kompletteras Bolagets webbutiker av 72 showrooms,
kundtjänst och säljare. Bolagets huvudkontor ligger i Malmö (Sverige)
och Koncernen hade under 2017 i medeltal 812 anställda.

Om FSN Capital och bakgrund till noteringen

Sedan 2000 har fonder till vilka FSN Capital Partners agerar som
investeringsrådgivare sammantaget förvaltat ett kapital om 2,2
miljarder EUR och har hittills gjort 32 plattformsinvesteringar i
mellanstora nordiska företag med fokus på värdeskapande genom
tillväxt och operationella förbättringar. Bland befintliga och
tidigare svenska investeringar finns Actic, Troax, Kjell & Company,
Holmbergs and CTEK. För mer information, se www.fsncapital.com.

Huvudägarna har som affärskoncept att investera i onoterade bolag...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.