Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-05

Bygghemma Group First AB: Beslut vid årsstämma i Bygghemma

Idag, den 5 maj 2020, hölls årsstämma i Bygghemma Group First AB
(publ), varvid bland annat följande beslut fattades.

Resultatdisposition och beslut om ansvarsfrihet
Stämman beslutade att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret
2019 och att bolagets resultat balanseras i ny räkning.

Stämman beslutade vidare om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och
verkställande direktören för räkenskapsåret 2019.

Val och arvodering av styrelse och revisor
Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av sju styrelseledamöter
utan suppleanter. Till styrelseledamöter omvaldes Bert Larsson,
Ingrid Jonasson Blank, Johan Giléus och Niklas Ringby samt nyvaldes
Christian Bubenheim, Gustaf Öhrn och Niclas Thiel. Gustaf Öhrn valdes
till ny styrelseordförande.

Stämman beslutade vidare att ersättning till styrelsens ledamöter ska
uppgå till totalt 1 750 000 varvid 400 000 kronor ska utgå till
styrelsens ordförande och 200 000 kronor ska utgå till övriga i
bolaget ej anställda styrelseledamöter. Därutöver ska 100 000 kronor
utgå till revisionsutskottets ordförande och 50 000 kronor till
ersättningsutskottets ordförande.

Stämman beslutade även att omvälja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
som revisor samt att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning
inom ramen för offert

Valberedning och ersättningsriktlinjer
Stämman beslutade vidare om valberedning och riktlinjer för ersättning
till ledande befattningshavare i enlighet med förslagen i kallelsen.

Ändring av bolagsordningen
Som ett led i arbetet med företagets identitetsskapande beslutade
stämman att ändra bolagets företagsnamn till BHG Group AB. Stämman
beslutade vidare, med anledning av lagändringar, om vissa andra
mindre ändringar i bolagets bolagsordning.

Emissionsbemyndigande
Stämman beslutade vidare, i enlighet med styrelsens förslag, att
bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa
årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt,
besluta om nyemission av aktier till ett antal som sammanlagt inte
överstiger 20 procent av totalt antal utestående aktier i bolaget
efter utnyttjande av bemyndigandet. Syftet med bemyndigandet är att
möjliggöra för bolaget att finansiera förvärv med egna aktier samt
att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets
kapitalstruktur. Utgivande av nya aktier med stöd av bemyndigandet
ska genomföras på marknadsmässiga villkor.

Förvärv och överlåtelser av egna aktier
Stämman beslutade även att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera
tillfällen fram till nästa årsstämma fatta beslut om förvärv och
överlåtelse av egna aktier. Förvärv får ske av högst så många aktier
att det egna innehavet vid var tid inte överstiger 10 procent av
samtliga aktier i bolaget. Bemyndigandet syftar till att ge styrelsen
ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur samt att
möjliggöra för bolaget att finansiera förvärv med egna aktier.

Incitamentsprogram
Stämman beslutade slutligen om införande av ett nytt långsiktigt
incitamentsprogram för vissa ledande befattningshavare och
nyckelpersoner inom koncernen genom utgivande av högst 1 100 000
teckningsoptioner. Varje teckningsoption berättigar till teckning av
en ny aktie i bolaget till en teckningskurs motsvarande 130 procent
av den volymvägda genomsnittskursen för aktien under den
femdagarsperiod som föregår tilldelningen av teckningsoptioner till
respektive programdeltagare. Teckning av nya aktier ska ske under
perioden 1 juni 2023 till och med den 31 augusti 2023.

För mer information, vänligen kontakta:
Adam Schatz, vd och koncernchef för BHG
Tel: +46 (0) 709 32 43 00. E-post: adam.schatz@bygghemmagroup.se

Johan Hähnel, Ansvarig för investerarrelationer
Tel: +46 (0) 70 605 63 34. E-post: johan.hahnel@bygghemmagroup.se

Denna information lämnades för offentliggörande den 5 maj 2020 kl
19.00 CEST.

Om BHG

BHG är den största onlineaktören inom konsumenthandel i Norden. Vi har
utöver våra nordiska verksamheter också en betydande närvaro i stora
delar av Öst-, och Centraleuropa. Vår starka position på våra
marknader innebär att vi är den största aktören i Europa inom Home
improvement, som innefattar både Do-It-Yourself och Heminredning.
Genom vårt ekosystem av onlinedestinationer, som kompletteras och
understöds av fysiska showrooms och ett omfattande service- och
tjänsteutbud, såsom last-mile leveranser och installationer, erbjuder
vi marknadens ledande utbud av välkända externa och egna varumärken.
Totalt uppgår antalet unika produkter i gruppen till över 800 000,
vilket tillsammans med vårt övriga utbud, utgör ett komplett
erbjudande inom DIY, fritidsprodukter, möbler och heminredning.

I Gruppen ingår över 85 onlinedestinationer, innefattande till
exempel: www.bygghemma.se, www.trademax.se, www.chilli.se och
www.furniturebox.se - och över 70 showrooms. Vårt huvudkontor ligger
i Malmö och vi har verksamheter i de flesta europeiska länder. BHG är
noterat på Nasdaq Stockholm, med tickern BHG.

BHG:s e-handelsverksamheter har över 1 500 anställda som varje dag
arbetar för att skapa en optimal köpupplevelse genom kombinationen av
ett oöverträffat produktutbud och smart teknologi, kombinerat med
ledande produktexpertis och ett brett utbud av service- och tjänster.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/bygghemma-group-first-ab/r/beslut-vid-arsstam...
https://mb.cision.com/Main/16507/3104732/1242392.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.