Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-07

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ): BYGGMÄSTARE ANDERS J AHLSTRÖM HOLDING AB (PUBL) KALLAR TILL ÅRSSTÄMMA

Styrelsen i Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) kallar till
årsstämma tisdagen den 12 maj 2020. Styrelsen föreslår bland annat
aktieutdelning om 0,80 kronor per aktie av serie A och serie B.

Årsstämman kommer bland annat att behandla följande beslutspunkter:

* Förslag om utdelning om 0,80 kronor per aktie av serie A och serie B,
motsvarande totalt 5 605 808 kronor.
* Omval av Mikael Ahlström, Charlotte Bergman, Stefan Dahlbo, Kari
Stadigh och Hidayet Tercan som ordinarie styrelseledamöter.

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA
Aktieägarna i Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ), 556943-7774,
(?Bolaget?) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 12 maj 2020 kl. 17.30
på Subtopia, Rotemannavägen 10, 145 57 Norsborg i Botkyrka kommun.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER MED ANLEDNING AV CORONAVIRUSET
Med anledning av spridningen av coronaviruset, avser Bolaget att vidta
flera försiktighetsåtgärder vid årsstämman samt uppmanar personer som
tillhör en riskgrupp eller inte känner sig friska att stanna hemma. Bolaget
uppmanar även aktieägarna till att använda sig av möjligheten att rösta via
ombud i syfte att minimera antalet deltagare vid årets stämma. För att
minimera risken för eventuell smittspridning kommer anförandena, liksom
deltagandet av Bolagets styrelseledamöter, på stämman att begränsas.
Därutöver kommer ingen mat och dryck att erbjudas i samband med stämman.
Vid behov kommer Bolaget att uppdatera ovan beskrivna
försiktighetsåtgärder.

På basis av ändringar av aktiebolagslagen som träder i kraft före
årsstämman, så avser Bolaget erbjuda sina aktieägare att lämna sin röst på
förhand genom s.k. poströstning. Det innebär att den som väljer att inte
fysiskt delta på stämman kan lämna sin röst i förväg till Bolaget.
Ytterligare information, samt formulär för poströstning, kommer att lämnas
senast en vecka före stämman på Bolagets hemsida, www.andersjahlstrom.se.

Bolaget avser att erbjuda aktieägare att följa årsstämman via webbsändning.
Det är emellertid inte möjligt att rösta via webbsändningen, och
aktieinnehav räknas inte som närvarande vid årsstämman. För att följa
webbsändningen krävs särskild inloggning, och inloggningsuppgifter kan
erhållas efter anmälan per e-post till
andreas.lindenhierta@andersjahlstrom.se senast den 6 maj 2020.

ANMÄLAN OCH REGISTRERING
Aktieägare som vill delta i årsstämman ska dels vara införd i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken per onsdagen den 6 maj 2020, dels
anmäla sig för deltagande hos Bolaget senast onsdagen den 6 maj 2020.

Anmälan ska ske antingen:

* per post under adress Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB
(publ), Sturegatan 18, 114 36 Stockholm, eller
* per e-post till andreas.lindenhierta@andersjahlstrom.se varvid
erfordras Bolagets e-postbekräftelse på att anmälan mottagits

Vid anmälan ska uppges namn, adress, telefonnummer dagtid,
personnummer/organisationsnummer, aktieinnehav samt eventuella biträden
(högst två). Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda fullmakt
försedd med datum för ombudet. Fullmakten i original samt, för juridisk
person, bestyrkt kopia av registreringsbevis, bör i god tid före stämman
sändas till Bolaget på ovanstående postadress. Fullmakten är giltig högst
ett år från utfärdandet; dock att fullmaktens giltighetstid får vara längst
fem år från utfärdandet om detta särskilt anges. Fullmaktsformulär hålls
tillgängligt hos Bolaget och på Bolagets hemsida, www.andersjahlstrom.se.

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste ? för att ha
rätt att delta i stämman ? tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn.
Sådan inregistrering ska vara verkställd senast onsdagen den 6 maj 2020.
Kontakt bör därför tas med förvaltaren i god tid före detta datum.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Beslut om direktsändning av bolagsstämman via bolagets hemsida
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Godkännande av dagordning
7. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
8. VD:s anförande
9. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
10. Beslut om
a)  fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt
      koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
b)  dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda
balansräkningen,
c)  ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
11. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och revisorer
12. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorer
13. Val av styrelseledamöter och revisorer
14. Stämmans avslutande

VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN (punkt 2 på dagordningen)
Förslag om att Mikael Borg ska väljas till ordförande vid årsstämman.

UTDELNING (punkt 10b på dagordningen)
Styrelsen föreslår att utdelning ska utgå med 0,80 kronor per aktie av
serie A och serie B. Som avstämningsdag för erhållande av utdelning
föreslår styrelsen torsdagen den 14 maj 2020. Om stämman beslutar i
enlighet med förslaget, beräknas utbetalning av utdelningen ske tisdagen
den 19 maj 2020 genom Euroclear Sweden AB:s försorg. 

BESTÄMMANDE AV ANTAL STYRELSELEDAMÖTER OCH REVISORER, FASTSTÄLLANDE AV
ARVODEN SAMT VAL AV STYRELSELEDAMÖTER OCH REVISORER (punkt 11, 12 och 13 på
dagordningen)
Förslag om att antalet styrelseledamöter ska vara fem utan suppleanter samt
att Mikael Ahlström, Charlotte Bergman, Stefan Dahlbo, Kari Stadigh och
Hidayet Tercan omväljs som ordinarie styrelseledamöter. Det föreslås att
Mikael Ahlström blir omvald till styrelsens ordförande.

Förslag om att bolaget ska ha ett auktoriserat revisionsbolag som revisor
samt att det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB, med Charlotte
Holmstrand som huvudansvarig revisor, väljs till revisor för tiden intill
slutet av årsstämman 2021.

Arvode till styrelsens ordförande Mikael Ahlström föreslås utgå med 550 000
kronor och arvode till övriga styrelseledamöter föreslås utgå med 95 000
kronor vardera, dvs. total 930 000 kronor.

Arvode till revisorer föreslås utgå enligt godkänd räkning i enlighet med
sedvanliga debiteringsnormer.

TILLGÄNGLIGA HANDLINGAR
Årsredovisning, revisionsberättelse och fullständiga beslutsförslag kommer
att finnas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets hemsida
www.andersjahlstrom.se tre veckor före stämman, samt skickas kostnadsfritt
till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR
I enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen ska Bolagets styrelse och
verkställande direktör, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser
att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid bolagsstämman lämna
upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett
ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av
Bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och dels Bolagets
förhållande till annat koncernföretag. Den som vill skicka in frågor i
förväg kan göra det på samma sätt som anmälan till stämman ska göras enligt
ovan.

PERSONUPPGIFTER
Personuppgifter som hämtats från aktieboken, anmälan om deltagande i
årsstämman samt uppgifter
om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av
röstlängd för
årsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till
integritetspolicyn på Euroclear Swedens webbplats:
www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

***

Stockholm i april 2020
Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ)
Styrelsen

För mer information vänligen kontakta:

Vid önskan om kommentarer från styrelseordförande Mikael Ahlström eller
verkställande direktör Tomas Bergström, vänligen maila CFO Andreas
Lindenhierta via andreas.lindenhierta@andersjahlstrom.se.

Denna information lämnades för offentliggörande av bolagets verkställande
direktör den 7 april 2020, kl. 15:45.

Byggmästarens B-aktier handlas sedan 2014 på Nasdaq First North GM
Stockholm (ISIN SE0006510491).
Avanza Bank AB är Byggmästarens Certified Adviser.

Kontaktuppgifter till Avanza Bank AB Email: corp@avanza.se, Telefon ?
08-409 421 20.

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ)
Organisationsnummer: 556943-7774
Adress: Sturegatan 18, 114 36 Stockholm
info@andersjahlstrom.se
https://andersjahlstrom.se/

Bilaga

* Byggmästare AJAH AB - Kallelse Årsstämma 2020

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.