Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-09

Byggpartner: Delårsrapport januari - juni 2019

April - juni 2019

· Nettoomsättningen uppgick till 501,4 (421,5) Mkr

· Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 16,4 (11,4) Mkr

· Rörelsemarginalen (EBIT) uppgick till 3,3 (2,7) procent

· Resultatet efter skatt uppgick till 12,7 (8,8) Mkr

· Resultatet per aktie uppgick till 1,05 (0,73) kronor

· Orderingången uppgick till 484 (593) Mkr

· Orderstocken vid periodens utgång uppgick till 1 860 (2 010) Mkr

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 59,8 (33,3)
Mkr

Januari - juni 2019

· Nettoomsättningen uppgick till 992,9 (788,7) Mkr · Rörelseresultat
(EBIT) uppgick till 33,4 (23,4) Mkr

· Rörelsemarginalen (EBIT) uppgick till 3,4 (3,0) procent

· Resultatet efter skatt uppgick till 25,9 (17,9) Mkr

· Resultatet per aktie uppgick till 2,14 (1,48) kronor

· Orderingången uppgick till 810 (1 198) Mkr

· Orderstocken vid periodens utgång uppgick till 1 860 (2 010) Mkr

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 46,1 (40,6)
Mkr

· Soliditeten uppgick vid periodens utgång till 24,6 (27,4) procent.

Citat från Fredrik Leo, VD ByggPartner:

"Fortsatt kraftig tillväxt gav ökat resultat och stärkt kassa."

[image]

VD:s kommentar

Stabil marknad och god projektmix

Ett år har nu gått sedan mitt tillträde som VD och fokus ligger
fortsatt på uppdraget att öka lönsamheten. I marknadsarbetet visar
detta sig genom att vi koncentrerar oss på att välja rätt kunder och
på att prioritera partneringprojekt vilket medfört att orderingången
fluktuerat något mer mellan kvartalen. Orderingången för andra
kvartalet var stabil på 484 miljoner kronor (593). Orderstocken vid
periodens utgång uppgick till 1 860 miljoner kronor (2 020). Andelen
partneringprojekt uppgick till 57 procent, samhällsfastigheter
tillsammans med kommersiella fastigheter och hyresfastigheter
representerade mer än 90 procent av orderstocken. Det är helt i linje
med vår strategi. Under kvartalet vann ByggPartner bl.a.
upphandlingar av projekt för samhällsfastigheter med Surahammars
Kommun, Falu Kommun och Högskolan Dalarna samt en datahall
tillsammans med EcoDataCenter. Inom entreprenadverksamheten är de
flesta projekt i storleken 50 till 300 miljoner kronor. Det är här
ByggPartner har en stark position.

Marknaden överlag är god inom de geografier och segment som
ByggPartner verkar inom. I Uppsala som ingår i Mälardalen har
aktivitetsnivån gått ner men i Stockholm, Dalarna och övriga delar av
Mälardalen ser vi en fortsatt god efterfrågan.

ByggPartners strategi är att växa organiskt med ökad lönsamhet. Efter
periodens utgång tog vi ett viktigt steg in på marknaden i Gävle. Vi
vann ett partneringavtal fas 1 (se sid 18) att bygga
samhällsfastigheter tillsammans med Gavlefastigheter och
Gavlegårdarna.

Fortsatt kraftig tillväxt gav ökat resultat, starkt kassaflöde och
stärkt kassa

Omsättningen ökade med 19 procent till 501,4 miljoner kronor (421,5).
De tre största pågående projekten under kvartalet representerade
tillsammans totalt cirka 20 procent av omsättningen. Vi bygger gärna
fler mindre än ett stort.

Kvartalets rörelseresultat, EBIT, ökade starkt med 43 procent till
16,4 miljoner kronor (11,4). Rörelsemarginalen, EBIT, ökade till 3,3
procent (2,7). I tillägg till entreprenadverksamheten som levererade
ett stabilt resultat så utvecklades verksamheten inom Byggservice
fortsatt bra under kvartalet. Ställningar och fallskydd hade en något
svagare utveckling.

Kassaflödet var starkt och vid utgången av perioden var kassan 157,0
miljoner kronor (74,7) dvs mer än en fördubbling jämfört år.
Utdelning till aktieägarna utbetalades med 33,3 miljoner kronor under
kvartalet (30,3).

Nästa steg - fortsatt fokus på projektstyrning, marginalen och
hållbart byggande

Kompetenta medarbetare är vår allra viktigaste tillgång och vi
fortsätter aktiviteterna för att öka lönsamheten genom att stärka vår
projektstyrning. Steg för steg flyttar vi fram positionen genom att
använda ByggPartners långa erfarenhet från partneringprojekt. På
ByggPartner är vi övertygade om att ökad samverkan, partnering, är
framtidens arbetssätt för ett hållbart samhällsbyggande. Våra
medarbetare utbildas i material- och metodval för att minska
miljöpåverkan och livscykelanalysen blir en naturlig del i
ByggPartners partneringmodell. Förutom att vi utbildar våra
medarbetare så genomför vi workshops med våra kunder med temat "LCA -
en drivande kraft i byggprocessen". Vår ambition är att bli den
ledande leverantören av partnering i Sverige i vår nisch, dvs
byggprojekt i storleken 50-300 miljoner kronor.

Många mervärden skapas i direktkontakten mellan medarbetare och kund.
Därför ska det vara enkelt att arbeta med ByggPartner. Det finns
inget som kan ersätta kompetenta medarbetares engagemang. Därför är
alla medarbetare nyckeln till vår framgång.

Borlänge den 9 augusti 2019

Fredrik Leo, VD ByggPartner

[image]

Projektet Riggen i Nacka där ByggPartner bygger studentlägenheter i
partnering åt Rodrets Bostad AB.

Orderingång och orderstock

April - juni 2019

Orderingången inom koncernen under andra kvartalet uppgår till 484
(593) Mkr vilket är en minskning med 19 procent jämfört med samma
period föregående år. Den totala orderstocken i koncernen uppgår per
sista juni 2019 till 1 860 (2 010) Mkr vilket motsvarar en minskning
med åtta procent jämfört med samma period 2018.

Januari - juni 2019

Orderingången inom koncernen under första halvåret uppgår till 810 (1
198) Mkr vilket är en minskning med 32 procent jämfört med samma
period föregående år. Den totala orderstocken i koncernen uppgår per
sista juni 2019 till 1 860 (2 010) Mkr vilket motsvarar en minskning
med sju procent jämfört med samma period 2018.

Av orderstocken var 57 procent partneringprojekt. En ytterligare
fördelning av orderstocken per segment ger att 61 procent av
orderstocken var samhällsfastigheter, 33 procent var bostäder (varav
tre procentenheter nyproduktion bostadsrätter) samt sex procent
kommersiella fastigheter, reparationer och service.

[image]

Nedanstående diagram visar orderingång och orderstock per kvartal.

[image]

Nettoomsättning

April - juni 2019

Omsättningen uppgick till 501,4 (421,5) Mkr, en ökning med 19 procent
jämfört med motsvarande period förra året.

Segmentet Entreprenad redovisade en omsättning om 439,7 (369,0) Mkr,
en ökning med 19 procent. Byggservice redovisade en omsättning på
53,6 (44,7) Mkr, en ökning med 20 procent. Ställningar och fallskydd
redovisade en omsättning på 13,2 (13,8) Mkr, en minskning med fyra
procent.

Januari - juni 2019

Omsättningen uppgick till 992,9 (788,7) Mkr, en ökning med 26 procent
jämfört med motsvarande period förra året.

Segmentet Entreprenad redovisade en omsättning om 878,8 (685,5) Mkr,
en ökning med 28 procent. Byggservice redovisade en omsättning på
100,0 (88,5) Mkr, en ökning med 13 procent. Ställningar och fallskydd
redovisade en omsättning på 23,6 (24,0) Mkr, en minskning med två
procent.

Resultat

April - juni 2019

Rörelseresultatet uppgick till 16,4 (11,4) Mkr för andra kvartalet, en
ökning med 43 procent. De totala produktions- och driftskostnaderna
för perioden uppgick till 474,7 (401,0) Mkr. Försäljnings- och
administrationskostnaderna uppgick till totalt 10,3 (9,0) Mkr
motsvarande 2,0 (2,1) procent av omsättningen. Rörelsemarginalen för
perioden ökade till 3,3 (2,7) procent. Finansiella kostnader uppgick
till 0,1 (0,1) Mkr. Resultatet före skatt (EBT) uppgick till 16,3
(11,3) Mkr. Periodens skattekostnad var 3,6 (2,5) Mkr och
nettoresultat uppgick till 12,7 (8,8) Mkr.

Rörelseresultatet för segmentet Entreprenad uppgick till 11,8 (8,0)
Mkr, en ökning med 48 procent jämfört med motsvarande period förra
året. Resultatet för segmentet Service uppgick till 2,9 (1,2), en
ökning med 134 procent. Resultatet för Ställningar och fallskydd
uppgick till 1,8 (2,2) Mkr en minskning med 21 procent.

Januari - juni 2019

Rörelseresultatet uppgick till 33,4 (23,4) Mkr för första halvåret, en
ökning med 43 procent. De totala produktions- och driftskostnaderna
för perioden uppgick till 940,4 (748,4) Mkr. Försäljnings- och
administrationskostnaderna uppgick till totalt 19,0 (16,9) Mkr
motsvarande 1,9 (2,1) procent av omsättningen. Rörelsemarginalen för
perioden ökade till 3,4 (3,0) procent. Finansiella kostnader uppgick
till 0,3 (0,3) Mkr. Resultatet före skatt (EBT) uppgick till 33,1
(23,1) Mkr. Periodens skattekostnad var 7,3 (5,3) Mkr och
nettoresultat uppgick till 25,9 (17,9) Mkr.

Rörelseresultatet för segmentet Entreprenad uppgick till 25,3 (18,3)
Mkr, en ökning med 38 procent jämfört med motsvarande period förra
året. Resultatet för segmentet Service uppgick till 6,6 (2,3), en
ökning med 190 procent. Resultatet för Ställningar och fallskydd
uppgick till 1,8 (2,9) Mkr, en minskning med 38 procent.

Kassaflöde

April - juni 2019

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 59,8 (33,3) Mkr
för andra kvartalet. Kassaflödet från investeringsverksamheten var
-1,5 (-0,8) Mkr. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick
till -36,0 (-31,1).

Januari - juni 2019

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 46,1 (40,6) Mkr
för första halvåret. Kassaflödet från investeringsverksamheten var
-1,7 (-1,5) Mkr. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick
till -38,6 (-33,0).

Investeringar

Investeringarna under första halvåret har varit låga, i
kassaflödesanalysen framgår att investeringar i ställningsmaterial
och verksamhetssystem har gjorts med 1,7 Mkr. Avskrivningar har
gjorts med 6,9 (4,1) Mkr under perioden.

Finansiell ställning

ByggPartners disponibla likvida medel, inklusive ej utnyttjat
kreditlöfte om 60 Mkr, var vid periodens slut 217,0 (133,7) Mkr.
Soliditeten uppgick till 24,6 (27,4 procent. Sysselsatt kapital
uppgick vid periodens utgång till 143,3 (124,0) Mkr. Räntebärande
skulder uppgick till 17,0 (7,1) Mkr, den stora ökningen är en effekt
av införandet av det nya regelverket IFRS 16 (se not 1 på sidan 15).
Det egna kapitalet uppgick till 126,3 (116,9) Mkr. Koncernens
balansomslutning uppgick till 513,0 (427,1) Mkr.

Personal

Antalet medarbetare vid periodens utgång uppgick till 448 (432)
personer. Cirka 53 procent av ByggPartners medarbetare är 40 år eller ...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.