Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-08

Byggpartner: Delårsrapport januari - mars 2019

Januari - mars 2019

· Nettoomsättningen uppgick till 491,5 (367,3) Mkr

· Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 17,0 (12,0) Mkr

· Rörelsemarginalen (EBIT) uppgick till 3,5 (3,3) procent

· Resultatet efter skatt uppgick till 13,2 (9,1) Mkr

· Resultatet per aktie uppgick till 1,09 (0,75) kronor

· Orderingången uppgick till 325 (605) Mkr

· Orderstocken vid periodens utgång uppgick till 1 877 (1 838) Mkr

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -13,7 (7,3)
Mkr

· Soliditeten uppgick vid periodens utgång till 28,0 (34,4) procent.

Citat från Fredrik Leo, VD ByggPartner:

"En kraftig tillväxt, resultat och rörelsemarginal ökade. Vi har
fortsatt fokus på lönsamhet och projektstyrning."

[image]

VD:s kommentar

Kvalitet i orderingång och orderstock i en fortsatt stabil marknad

Det är glädjande att ByggPartner växer som företag.

Marknadsarbetet med att välja rätt affär och att prioritera
partneringprojekt fungerar bra. Vi väljer lönsamhet och projektmodell
före volym. Orderingången för första kvartalet nådde inte upp till
förra årets rekordhöga nivå. Kvaliteten var bra och vi fick förnyat
förtroende från Gamla Byn i Avesta som ska bygga 70 hyreslägenheter.
Det är ett uppdrag på cirka 121 miljoner kronor och andelen
partneringprojekt ökade från 46 procent till 57 procent av
orderstocken. Det ger oss en fortsatt stark position och skapar
trygghet för framtiden.

Kraftig tillväxt, resultatet och rörelsemarginalen ökade

Den stora orderstocken driver tillväxten och omsättningen ökade med 34
procent till 491,5 miljoner kronor jämfört med 367,3 miljoner kronor
motsvarande kvartal föregående år. Rörelseresultatet, EBIT, ökade med
42 procent till 17 miljoner kronor från 12 miljoner kronor.
Rörelsemarginalen ökade till 3,5 procent jämfört med 3,3 procent
första kvartalet föregående år. Det negativa kassaflödet i kvartalet
var en effekt av projektportföljens karaktär och faser, dock har vi
samma starka interna fokus som tidigare på fakturering, vilket också
syns i balansräkningen. Vid utgången av första kvartalet kunde vi
konstatera att vi hade en kassa som nästan var dubbelt så stor som
föregående år.

Vi upplever fortsatt att marknaden överlag är god inom de geografier
och segment som ByggPartner verkar inom, framför allt
samhällsfastigheter, kommersiella fastigheter och hyreslägenheter. I
Uppsala har aktivitetsnivån gått ner men i Stockholm, Dalarna och
Mälardalen ser vi en fortsatt god efterfrågan. Orderingången för
andra kvartalet har börjat bra. Efter kvartalets utgång fick vi
förnyat förtroende från Falu kommun att bygga cirka 60 lägenheter för
ett vård- och omsorgsboende, ett partneringprojekt på cirka 156
miljoner kronor. Dessutom tilldelades vi ett projekt om 40
vårdplatser från Surahammars kommun och vi har även fått ett nytt
uppdrag i partnering att bygga ytterligare ett datacenter åt
EcoDataCenter. Det finns goda förutsättningar för att fortsätta växa
i denna marknad.

Byggprojekt i storleken 50-300 miljoner kronor passar oss väldigt bra

Byggprojekt i storleken 50-300 miljoner kronor passar oss väldigt bra
och vi bygger gärna flera projekt än ett stort. Framgång för oss är
när vi får fortsatt förtroende att bygga för våra kunder. Genom
partneringmodellen skapar vi öppenhet genom hela byggprocessen, från
planering, projektering till produktion och färdigställande.
Projektet startades upp under hösten 2018 och kommer att vara i full
produktion under hela året. Planen är att färdigställa de två första
projekten för Arboga Kommun under 2020. Det strategiska
partneringsamarbetet med Arboga Kommun omfattar totalt en möjlighet
om sju projekt.

Vi lyfter vår projektstyrning som en del i vårt lönsamhetsarbete

Under fjärde kvartalet lanserade vi vårt interna utbildningsprogram
"Partner" och under första kvartalet 2019 var vi igång med de första
aktiviteterna för att utbilda medarbetare i projektstyrning. En
utbildning i produktionskostnadskalkyler och tidsplanering har
genomförts. Nästa steg inom vårt utbildningsprogram är att fortsätta
vässa oss inom entreprenadjuridik och prognosarbete i projekten.

Hållbart byggande och partnering går hand i hand

Partnering ger oss unika förutsättningar att genomföra analyser i
projektens inledande skeden och att styra mot hållbara val av
material och transporter. Vi är övertygade om att ökad samverkan är
framtidens arbetssätt för att nå ett hållbart byggande. Därför har vi
under en period arbetat genom vår partneringmodell, som en del i att
kunna ta nästa steg på marknaden. Hållbarhet handlar om långsiktig
lönsamhet för våra kunder, för samhället där vi bygger och för oss.

Nästa steg - Lönsamhet och Sveriges ledande leverantör av partnering i
vår nisch

Tittar vi framåt så är vår ambition att bli den ledande leverantören
av partnering i Sverige i vår nisch, dvs byggprojekt i storleken
50-300 miljoner kronor. Partnering innebär en mer balanserad risk,
både för oss och för kunden. Vi ska fortsätta våra aktiviteter för
att öka lönsamheten. Det handlar om att säkerställa långsiktigheten
och hållbarheten i leveransen av varje projekt. Vi växer som företag
och investerar i våra medarbetare som är vår allra viktigaste
tillgång för att nå våra mål.

[image]

Projektet Vallaskolan i Sala där ByggPartner bygger en skola med plats
för upp till 500 elever.

ORDERINGÅNG OCH ORDERSTOCK

Januari - mars 2019

Orderingången inom koncernen under första kvartalet uppgår till 325
(605) Mkr vilket är en minskning med 46 procent jämfört med samma
period föregående år. Den totala orderstocken i koncernen uppgår per
sista mars 2019 till 1 877 (1 838) Mkr vilket motsvarar en ökning med
två procent jämfört med samma period 2018.

Av orderstocken var 57 procent partneringprojekt. En ytterligare
fördelning av orderstocken per segment ger att 51 procent av
orderstocken var samhällsfastigheter, 39 procent var bostäder (varav
fem procentenheter nyproduktion bostadsrätter) samt 10 procent
kommersiella fastigheter, reparationer och service.

[image]

NETTOOMSÄTTNING

Januari - mars 2019

Omsättningen uppgick till 491,5 (367,3) Mkr, en ökning med 34 procent
jämfört med motsvarande period förra året.

Segmentet Entreprenad redovisade en omsättning om 439,1 (316,5) Mkr,
en ökning med 39 procent. Byggservice redovisade en omsättning på
46,4 (43,9) Mkr, en ökning med sex procent. Ställningar och fallskydd
redovisade en omsättning på 10,4 (10,2) Mkr, en ökning med två
procent.

RESULTAT

Januari - mars 2019

Rörelseresultatet uppgick till 17,0 (12,0) Mkr för första kvartalet,
en ökning med 42 procent. De totala produktions- och
driftskostnaderna för perioden uppgick till 465,7 (347,5) Mkr.
Försäljnings- och administrationskostnaderna uppgick till totalt 8,7
(7,9) Mkr motsvarande 1,8 (2,1) procent av omsättningen.
Rörelsemarginalen för perioden ökade till 3,5 (3,3) procent.
Finansiella kostnader uppgick till 0,1 (0,2) Mkr. Resultatet före
skatt (EBT) uppgick till 16,9 (11,8) Mkr. Periodens skattekostnad var
3,7 (2,8) Mkr och nettoresultat uppgick till 13,2 (9,1) Mkr.

Rörelseresultatet för segmentet Entreprenad uppgick till 13,5 (12,8)
Mkr, en ökning med fem procent jämfört med motsvarande period förra
året. Resultatet för segmentet Service uppgick till 3,6 (1,0), en
ökning med 260 procent. Resultatet för Ställningar och fallskydd
uppgick till 0,0 (0,6) Mkr, minskningen förklaras av en kundförlust i
perioden om ca 0,5 Mkr.

KASSAFLÖDE

Januari - mars 2019

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -13,7 (7,3) Mkr
för årets första kvartal. Till följd av införandet av IFRS 16 har
kassaflödet från den löpande verksamheten ökat med 1,9 Mkr.
Kassaflödet från investeringsverksamheten var -0,1 (-0,7) Mkr.
Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till -2,6 (-1,9).
Till följd av införandet av IFRS 16 har kassaflödet från
finansieringsverksamheten minskat med 1,9 Mkr.

INVESTERINGAR

Investeringarna under kvartalet har varit låga, i kassaflödesanalysen
framgår att investeringar i ställningsmaterial och lokaler har gjorts
med 0,1 Mkr. Avskrivningar har gjorts med 3,3 (2,2) Mkr under
perioden.

FINANSIELL STÄLLNING

ByggPartners disponibla likvida medel, inklusive ej utnyttjat
kreditlöfte om 60 Mkr, var vid periodens slut 194,7 (132,3) Mkr.
Soliditeten uppgick till 28,0 (34,4) procent. Till följd av
införandet av IFRS 16 har soliditeten minskat med 0,8 procentenheter.
Sysselsatt kapital uppgick vid periodens utgång till 164,5 (146,3)
Mkr. Räntebärande skulder uppgick till 17,6 (7,9) Mkr, den stora
ökningen är en effekt av införandet av det nya regelverket IFRS 16.
Det egna kapitalet uppgick till 146,9 (138,4) Mkr. Koncernens
balansomslutning uppgick till 524,4 (402,4) Mkr och har ökat med 13,4
Mkr som en följd av införandet av IFRS 16.

PERSONAL

Antalet medarbetare vid periodens utgång uppgick till 440 (431)
personer. Cirka 53 procent av ByggPartners medarbetare är 40 år eller
yngre. Frisknärvaron under första kvartalet ligger i nivå med vår
långsiktiga målsättning över 96 procent.

[image]

MODERBOLAGET

Omsättningen för moderbolaget uppgår till 2,8 (2,8) Mkr. Resultat
efter skatt uppgick till -0,2 (0,1) Mkr.

MILJÖ & HÅLLBARHET

Koncernen bedriver ingen anmälnings- eller tillståndspliktig
verksamhet enligt Miljöbalken. Koncernens miljöarbete präglas av
såväl sunt förnuft som ordning och reda på både våra
byggarbetsplatser och på koncernens olika kontor. ByggPartners
verksamhet påverkar miljön avseende såväl val av material som
avfallshantering och transporter. Vi vill därför ta ett aktivt ansvar
vid val av olika byggmaterial, transporter, resor och energiåtgång.
Kontinuerlig kontroll och uppföljning av ByggPartners miljöarbete
sker vid interna revisioner. ByggPartner har gällande certifiering
enligt såväl ISO 9001 som ISO 14001. Uppdaterad certifieringen skedde
i november 2017 vilket gör att gällande certifiering sträcker sig
till årsskiftet 2020/21. Hållbarhet är en naturlig del av
ByggPartners verksamhet och genomsyrar hela byggprocessen. Läs mer om
vår hållbarhet i vår årsredovisning för 2018 på sid 14-19
(www.byggpartner.se).

RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER

En beskrivning av väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer samt
riskhantering finns i årsredovisningen för 2018 på sidan 20-21
(www.byggpartner.se).

AKTIEN

ByggPartners aktie är sedan den 5 december 2016 noterad på Nasdaq
First North Premier, Stockholm, med kortnamn BYGGP. Certified Adviser
är FNC...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.