Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-01-31

C-Rad AB: C-RAD AB - Bokslutskommuniké januari-december 2019

REKORDHÖG ORDERINGÅNG LEDER TILL HÖGSTA ORDERSTOCKEN NÅGONSIN

KVARTALET OKTOBER-DECEMBER 2018

* Orderingång: 88,1 (75,6) Mkr
* Orderstock: 267.1 (194,0) Mkr
* Intäkter: 51.0 (57.7) Mkr
* Rörelseresultat före jämförelsestörande poster*: -0,5 (3,3) Mkr
* Rörelseresultat: -12,1 (3,3) Mkr.
* Resultat efter skatt: -12,5 (24,3**) Mkr
* Resultat per aktie: -0,40 (0,79) kr

HELÅRET 2019

* Orderingång: 269,8 (246,8) Mkr
* Intäkter: 205,4 (190,1) Mkr
* Rörelseresultat före jämförelsestörande poster*: 2,0 (0,8)
* Rörelseresultat: -9,6 (0,8) Mkr.
* Resultat efter skatt: -13,8 (21,2**) Mkr.
* Resultat per aktie: -0,45 (0,69) kr.

*Nedskrivning av aktiverade utvecklingskostnader och lager i GEMini om 11,6
Mkr.

Kommentarer från Tim Thurn, VD:

C-RAD fortsatte att förstärka sin position på marknaden under 2019. Vi ser
att marknaden expanderar, vilket också är förväntningen framöver, samtidigt
som det står klart att vår teknologi och våra lösningar börjar bli en ny
vårdstandard. De nya partnerskap som ingicks i början av året tillsammans
med det utökade strategiska samarbetet med Elekta var två viktiga
milstolpar som kommer att ge oss ytterligare tillväxtmöjligheter under
kommande år.

Orderingången för helåret 2019 inleddes något svagt under det första
halvåret men har sedan återhämtat sig under de senaste sex månaderna.
Orderingången under kvartal 3 och 4 ökade med 9 respektive 16 procent.
C-RAD har rapporterat ökande orderingång under 14 kvartal i rad, om man
bortser från det första kvartalet 2019. Detta har lett till en rekordhög
orderstock om 267,1 Mkr  i slutet av året.

Under 2019 såg vi färre stora projekt än under föregående år, men vi
lyckades vinna två projekt i Belgien med ett totalt ordervärde om cirka 26
Mkr för Sentinel 4DCT, Catalyst HD och ett flerårigt serviceavtal. Detta
var en stor framgång för C-RAD. Ordrar av den här storleken har en
betydande inverkan på ett enskilt kvartal och påverkar den volatilitet som
vi ser i orderingången, men också i intäkterna.  

Försäljningen av våra servicekontrakt och positioneringsprodukter ökade
till 25,3 Mkr (15,7) respektive 59,4 Mkr (50,0) - en mycket sund
utveckling. Den snabba ökningen av försäljningen av servicekontrakt
bekräftar det förtroende som kunderna känner för C-RAD som partner och ger
en mycket god grund för återkommande intäkter i framtiden. Efter det
?wait-and-see?-momentum som vi noterade på marknaden tidigare under året,
som en konsekvens av uppköp och nya allianser mellan olika marknadsparter,
har kunderna nu börjat köpa vår teknologi igen och orderingången ökar. För
helåret lyckades vi öka orderingången för koncernen med 9 procent. 
Likafullt såg vi under det fjärde kvartalet blandade resultat inom
koncernen. En stark orderingång i framförallt Nord- och Sydamerika och
EMEA-regionen understödde en tillväxt om 16 procent.  Koncernens intäkter
försvagades med 12 procent på grund av en nedgång om 34 procent i EMEA.
Denna nedgång förklaras av den lägre orderingången under det första
halvåret samt att tiden mellan order och leverans har ökat från 6 till åtta
månader. 

Bruttomarginalen under det fjärde kvartalet var oförändrad på 60 procent
men de lägre intäkterna bidrog till att EBITDA justerat för IFRS 16 bara
uppgick till 0,5 Mkr, vilket är väsentligt lägre än föregående år.

För helåret 2019 ökade koncernens intäkter med 8 procent, bruttomarginalen
ökade från 58 till 59 procent, och EBITDA justerat för IFRS 16 ökade med 18
procent till 8,7 Mkr. Det är bolagets andra år med ett positivt
EBITDA-resultat.

GEMini-projektet utvecklas inte i den takt som vi har förväntat oss, och
tidpunkten för när vi har en lanserad produkt och uppskalning i projektet
är osäker. Samtidigt ser vi en enorm möjlighet för våra
positioneringsprodukter. Vi har därför beslutat att skriva ned de
aktiverade utvecklingskostnaderna relaterade till GEMini och nu fokusera
organisationen på positioneringsprodukterna. Projektet med den kinesiska
kunden är under pågående och vi fortsätter att stödja den verksamheten.
Nedskrivningen uppgår till totalt 11,6 Mkr för aktiverade
utvecklingskostnader och lager, och redovisas i det fjärde kvartalet 2019.

Nya produkter
C-RAD har utvecklat en ny hård- och mjukvaruplattform för behandlingsrummet
som kommer att lanseras under namnet Catalyst+?. Catalyst+ erbjuder våra
kunder en större mångsidighet vad gäller applikationer och en signifikant
förbättrad prestanda. Den nya plattformen förväntas ge en märkbar positiv
effekt på produktionskostnaden. Beroende på när produkten får regulatoriskt
godkännande kommer produkten att lanseras under våren 2020. Vi befinner oss
också i den sista fasen avseende release av modulen cAccessory som kommer
att erbjudas som en uppgradering till våra befintliga kunder, men också
till nya kunder.  Med detta på plats kan C-RADs lösning validera patienten
innan behandlingen och säkerställa korrekt set-up och positionering inför
och under behandlingen.  Det är ett stort steg framåt och ett omfattande
erbjudande till kunderna. 

Organisation
För att kunna dra full fördel av möjligheterna på den nordamerikanska
marknaden har C-RAD tillkännagett rekryteringen av Brian Loar till tjänsten
som President C-RAD North America. Brian är ansvarig för verksamheten i den
direkta säljorganisationen och det nyligen skapade partnerskapet med
Elekta. Brian har mer än 20 års erfarenhet inom den Nordamerikanska
strålterapibranschen. Han kommer till C-RAD från en position som Vice
President Sales, North America hos Varian Medical Systems.
Vi är fortsatt säkra på våra möjligheter på marknaden, och är övertygade om
att C-RAD har en god position för att överträffa marknaden. Vi har ett
fantastiskt team, engagerade kunder och utmärkta produkter med vilka vi kan
ge våra kunder möjlighet att implementera strålterapi med hög precision
till nytta för deras patienter.

Om C-RAD

C-RAD utvecklar innovativa lösningar för användning inom avancerad
strålbehandling. C-RAD-koncernen erbjuder produkter och lösningar inom
patientpositionering, tumörlokalisering och strålbehandlingssystem. All
produktutveckling bedrivs i tre helägda dotterbolag, C-RAD Positioning AB,
C-RAD Imaging AB och C-RAD Innovation AB, alla belägna i Uppsala. Bolaget
har för närvarande 57 anställda. C-RAD har grundat tre bolag för
direktförsäljning: C-RAD Inc. i USA, C-RAD GmbH i Tyskland och C-RAD
(Shanghai) Medical Device Co Ltd i Kina. Det fransk-belgiska laserföretaget
Cyrpa International SPRL är ett helägt dotterbolag vars verksamhet har
integrerats.. C-RAD AB är noterat på NASDAQ Stockholm.
För mer information om C-RAD, besök www.c-rad.com

För ytterligare information:
Tim Thurn, VD, C-RAD AB, Telefon +46-18-666930, E-post investors@c-rad.com

Denna information är sådan information som C-RAD AB (publ) är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 januari 2020 kl. 8:30
CET.

Bilaga

* C-RAD AB (publ) Bokslutskommunike januari-december 2019

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.