Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-08

C-RAD: Kommuniké från årsstämma i C-RAD den 8 maj 2020

Årsstämman 2020 i C-RAD AB hölls den 8 maj 2020 i Uppsala varvid
aktieägarna fattade följande beslut.

Vinstdisposition

Årsstämman beslutade att ingen utdelning skulle utgå till aktieägarna
samt att balanserade vinstmedel överförs i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Styrelsen och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet
för verksamhetsåret 2019.

Val av styrelse och revisor samt arvodering

Till styrelseledamöter omvaldes Lars Nyberg (ordförande), Peter
Hamberg, Kicki Wallje-Lund, Åsa Hedin, Per-Arne Blomquist och David
Sjöström.

Öhrling PWC AB omvaldes som ordinarie revisor med auktoriserade
Michael Bengtsson som huvudansvarig revisor.

Stämman beslutade att styrelsearvode skulle utgå med ett årligt belopp
om totalt

1 400 000 SEK, varav styrelseordföranden skall ersättas med 400 000
SEK och övriga med 200 000 SEK per ledamot. För utskottsarbete i
revisionsutskott utgår ersättning om 25 000 kr per ledamot. Arvode
till revisorerna utgår enligt godkänd räkning.

Valberedning

Årsstämman fastställde förslag om principer för utseende av
valberedning samt instruktioner till valberedningen.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman fastställde riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.

Emission av teckningsoptioner

I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman om nyemission av
högst 100 000 teckningsoptioner, till följd varav bolagets
aktiekapital kan komma att öka med högst 15 000 kronor. Teckning av
nya aktier kan ske under perioden från och med den 1 februari 2023
till och med den 30 april 2023.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner

Stämman beslutade om att bemyndiga styrelsen att, intill nästa
årsstämma, vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av
aktier av serie B, konvertibler och/eller teckningsoptioner som ger
rätt till teckning av aktier av serie B, varigenom antalet nya aktier
av serie B får öka med högst 2 500 000, med eller utan företrädesrätt
för aktieägarna inom de gränser som bolagsordningen medger, att
betalas kontant, genom apport och/eller genom kvittning.

Styrelsens förslag fattades med erforderlig majoritet och finns
tillgängliga i sin helhet på följande länk
https://c-rad.se/sv/arsstamma/.

För C-RAD AB

Styrelsen

Om C-RAD

C-RAD utvecklar innovativa lösningar för användning inom avancerad
strålbehandling. C-RAD-koncernen erbjuder produkter och lösningar
inom patientpositionering, tumörlokalisering och
strålbehandlingssystem. All produktutveckling bedrivs i tre helägda
dotterbolag, C-RAD Positioning AB, C-RAD Imaging AB och C-RAD
Innovation AB, alla belägna i Uppsala. Bolaget har för närvarande 63
anställda. C-RAD har grundat tre bolag för direktförsäljning: C-RAD
Inc. i USA, C-RAD GmbH i Tyskland och C-RAD WOFE i Kina. Det
fransk-belgiska laserföretaget Cyrpa International SPRL är ett helägt
dotterbolag vars verksamhet har integrerats.. C-RAD AB är noterat på
NASDAQ Stockholm.

För mer information om C-RAD, besök www.c-rad.com

För ytterligare information:

Tim Thurn, VD, C-RAD AB, Telefon +46-18-666930, E-post
investors@c-rad.com

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/c-rad/r/kommunike-fran-arsstamma-i-c-rad-den-...
https://mb.cision.com/Main/13008/3107657/1244626.pdf

Författare Cision News