Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-11-17

C Security Systems beslutar om en företrädesemission om cirka 30 MSEK

Styrelsen i C Security Systems AB (publ) ("CSEC" eller "Bolaget") har idag, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 12 maj 2021, beslutat om att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare om cirka 30 MSEK före emissionskostnader ("Företrädesemissionen"). Inför Företrädesemissionen har Bolaget erhållit teckningsförbindelser och ingått avtal om emissionsgarantier uppgående till totalt cirka 24,1 MSEK, vilka säkerställer Företrädesemissionen till cirka 80 procent. CSEC kommer att använda emissionslikviden från Företrädesemissionen till en storskalig satsning på marknadsföring och försäljning, snabb geografisk expansion, lansering av nya innovativa produkter, samt en proaktiv bearbetning av företagsmarknaden.

Sammanfattning

  • Varje befintlig aktie i Bolaget per avstämningsdagen den 29 november 2021 berättigar till tre (3) teckningsrätter. Fyra (4) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie, det vill säga en teckningsrelation om 3:4.
  • Teckningskursen är fastställd till 0,19 kronor per ny aktie, vilket förutsatt att Företrädesemissionen fulltecknas, resulterar i att Bolaget tillförs cirka 30 MSEK före emissionskostnader.
  • Avstämningsdagen för Företrädesemissionen är den 29 november 2021 och teckningsperioden löper från och med den 2 december 2021 till och med den 16 december 2021.
  • Sista handelsdag i aktien med rätt att delta i Företrädesemissionen är den 25 november 2021.
  • Inför Företrädesemissionen har Bolaget erhållit teckningsförbindelser och ingått avtal om emissionsgarantier uppgående till totalt cirka 24,1 MSEK, vilka säkerställer Företrädesemissionen till cirka 80 procent.
  • Bolaget avser offentliggöra prospekt avseende Företrädesemissionen omkring den 1 december 2021.

Motiv för Företrädesemissionen

Tiden sedan uppköpet av Spåra Group AB har bestått av noggranna förberedelser inför nästa steg i Bolagets transformation. Styrelsens bedömning är att Bolaget nu, ur ett tekniskt, kommersiellt och organisatoriskt perspektiv, är redo för nästa fas med fokus på kraftfull expansion. Strategin innefattar bland annat en storskalig satsning på marknadsföring och försäljning, snabb geografisk expansion, lansering av nya innovativa produkter, samt en proaktiv bearbetning av företagsmarknaden.

För att möjliggöra nästa fas i Bolagets strategi behöver Bolaget kapitalisera sig ytterligare. Det befintliga rörelsekapitalet är enligt styrelsens bedömning inte tillräckligt för de aktuella behoven de kommande 12 månaderna, varför styrelsen idag, den 17 november, beslutat om Företrädesemissionen. Om Företrädesemissionen fulltecknas tillförs Bolaget cirka 30 MSEK före emissionskostnader. Bolaget har för avsikt att i huvudsak använda nettolikviden från Företrädesemissionen på det sätt som presenteras nedan i prioritetsordning:

  • Cirka 30 procent av nettolikviden ska användas till utveckling av Bolagets produkter och tjänster.
  • Cirka 30 procent av nettolikviden ska användas till försäljnings- och marknadsföringsinsatser.
  • Cirka 10 procent av nettolikviden ska användas till allmänna företagsändamål.
  • Cirka 30 procent av nettolikviden ska användas till att stärka Bolagets balansräkning genom återbetalning av lån.

Villkor för Företrädesemissionen

Den som på avstämningsdagen den 29 november 2021 är registrerad som aktieägare, äger företrädesrätt att teckna aktier i Företrädesemissionen i förhållande till det antal aktier som innehas på avstämningsdagen. En (1) befintlig aktie i Bolaget berättigar till tre (3) teckningsrätter. Fyra (4) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie, det vill säga en teckningsrelation om 3:4. Härutöver erbjuds möjlighet för investerare att anmäla sig för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter.

Teckningskursen har fastställts till 0,19 kronor per ny aktie. Under förutsättning att Företrädesemissionen fulltecknas kommer aktiekapitalet att öka med högst cirka 2 216 597,38 SEK genom utgivande av högst 158 328 384 nya aktier innebärande att aktiekapitalet efter Företrädesemissionen kommer att uppgå till cirka 5 172 060,55 SEK fördelat på 369 432 896 aktier. Företrädesemissionen kommer vid fullteckning att tillföra Bolaget cirka 30 MSEK före emissionskostnader. Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen kommer, under förutsättning att Företrädesemissionen fulltecknas, att få sin ägarandel utspädd med cirka 42,86 procent, men har möjlighet att ekonomiskt kompensera sig för denna utspädning genom att sälja sina teckningsrätter.

Teckning av aktier ska ske under perioden från och med 2 december 2021 till och med 16 december 2021. Styrelsen äger rätt att förlänga tecknings- och betalningsperioden. En eventuell förlängning av teckningstiden ska offentliggöras genom pressmeddelande senast sista teckningsdagen i Företrädesemission, det vill säga den 16 december 2021. Handel i teckningsrätter äger rum på Spotlight Stock Market under perioden från och med 2 december 2021 till och med 13 december 2021 samt handel i BTA (betalda tecknade aktier) under perioden från och med den 2 december 2021 till dess att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser från ett urval av Bolagets befintliga aktieägare. Vidare har Bolaget ingått avtal om emissionsgarantier. Genom emissionsgarantin säkerställs, förutsatt att teckning sker minst motsvarande teckningsförbindelserna, att cirka 80 procent av Företrädesemissionen tecknas och betalas. Varken teckningsförbindelser eller garantiåtaganden är säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang. För garantiåtagandena utgår ersättning om tio (10) procent av garanterat belopp. Ingen ersättning utgår för de teckningsförbindelser som ingåtts.

Prospekt

Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt övrig information om Bolaget och information om teckningsförbindelser, garantiåtaganden och lock-up-åtaganden kommer att framgå av det EU-tillväxtprospekt som Bolaget beräknas offentliggöra omkring den 1 december 2021 ("Prospektet").

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

25 november 2021 Sista dag för handel i aktien
inkl. teckningsrätt
26 november 2021 Första dag för handel i aktien
exkl. teckningsrätt
29 november 2021 Avstämningsdag i
Företrädesemissionen
1 december 2021 Beräknad dag för offentliggörande
av Prospektet
2 december - 13 december 2021 Handel i teckningsrätter
2 december - 16 december 2021 Teckningsperiod
2 december 2021 - Fram tills dess Handel i BTA
Företrädesemissionen registrerats hos
Bolagsverket
Omkring den 21 december 2021 Beräknad dag för offentliggörande
av utfallet i Företrädesemission

Rådgivare

Redeye AB är finansiell rådgivare och Fredersen Advokatbyrå AB är legal rådgivare samband med Företrädesemissionen. Nordic Issuing agerar emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Robert Tejme, ordförande

Telefon: 070-598 01 75

E-post: ir@csec.group

Denna information är sådan information som C Security Systems AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 17 november 2021 kl. 08.00 CET.

Om C Security Systems AB (publ)

IoT-bolaget C Security Systems, baserat i Stockholm, utvecklar, marknadsför och säljer högteknologiska skydds- och övervakningssystem på den globala marknaden under varumärkena Spåra och C-pod. Vår affärsidé är att skapa trygghet och förenkla för människor och företag genom att erbjuda smarta sensorsystem för att skydda människor, djur och rörliga tillgångar.

VIKTIG INFORMATION

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i CSEC. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i CSEC kommer endast att ske genom det EU-tillväxtprospekt som CSEC beräknar kunna offentliggöra omkring den 1 december 2021.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där deltagande i Företrädesemissionen skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Detta pressmeddelande får inte heller distribueras i eller till sådana länder eller något annat land/annan jurisdiktion om sådan distribution skulle innebära krav på sådana åtgärder eller på annat sätt strida mot tillämpliga regler. Åtgärder i strid med dessa restriktioner kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier (BTA) eller aktier utgivna av CSEC  har registrerats, eller kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier (BTA) eller aktier får erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, beviljas, säljas, återförsäljas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA. Det kommer inte att genomföras något erbjudande av sådana värdepapper till allmänheten i USA. De värdepapper som beskrivs häri har varken godkänts eller underkänts av amerikanska Securities and Exchange Commission (SEC), någon delstatlig värdepappersmyndighet eller annan myndighet i USA. Inte heller har någon sådan myndighet bedömt eller uttalat sig om Företrädesemissionen respektive riktigheten och tillförlitligheten av detta dokument. Att påstå motsatsen är en brottslig handling i USA.

Framåtriktad information

Detta pressmeddelande innehåller viss framåtriktad information som återspeglar CSEC:s aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "tror", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Författare Cision