Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-14

C.A.G Group AB: C.A.G Delårsrapport kvartal 2 2019

Fortsatt förbättrat resultat och starkt kassaflöde

Andra kvartalet i sammandrag

· Intäkterna uppgick till 124,6 (127,0) MSEK. Rensat för C.A.G
Mälardalen som avyttrades under föregående år uppgick den organiska
tillväxten till 3,8%

· Justerad EBITA uppgick till 9,3 (7,2) MSEK och justerad
EBITA-marginal blev 7,5% (5,6)

· Justerat rörelseresultat (EBIT) uppgick till 9,0 (6,8) MSEK och
justerad EBIT-marginal blev 7,2% (5,4)

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 24,0 (12,1)
MSEK

· Medeltalet anställda uppgick under kvartalet till 309 (334) och
vid periodens slut till 307 (337). I antal anställda föregående år
ingick avyttrade C.A.G Mälardalen med 20 personer

· Resultat efter skatt uppgick till 6,3 (2,1) MSEK, en ökning med
204%

· Vinst per aktie före utspädning uppgick till 0,96 (0,38) SEK och
antal aktier före utspädning uppgick till 6 503 713 (5 443 713)

Första halvåret i sammandrag

· Intäkterna uppgick till 255,3 (256,7) MSEK. Rensat för C.A.G
Mälardalen som avyttrades under föregående år uppgick den organiska
tillväxten till 5,5%

· Justerad EBITA uppgick till 23,3 (20,3) MSEK och justerad
EBITA-marginal blev 9,1% (7,9)

· Justerat rörelseresultat (EBIT) uppgick till 22,6 (19,7) MSEK och
justerad EBIT-marginal blev 8,9% (7,7)

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 37,3 (15,9)
MSEK

· Medeltalet anställda uppgick under första halvåret till 314 (330)
och vid periodens slut till 307 (337). I antal anställda föregående
år ingick avyttrade C.A.G Mälardalen med 20 personer

· Resultat efter skatt uppgick till 16,8 (10,4) MSEK, en ökning med
62%

· Vinst per aktie före utspädning uppgick till 2,59 (1,98) SEK och
antal aktier före utspädning uppgick till 6 503 713 (5 260 333)

VD kommenterar
Årets andra kvartal utvecklades stabilt och vi levererar en klar
resultatförbättring mot föregående år. Den justerade EBIT-marginalen,
exklusive förvärvsrelaterade engångskostnader, stärktes med 1,8
procentenheter till 7,2 procent. Det förbättrade resultatet beror
bland annat på en mer kostnadseffektiv organisation samt på
förbättrad effektivitet i leveransen.

Jag är också glad över att vi i juni kunde välkomna Engvall Security
till C.A.G-familjen. Engvall Security är verksamt inom cybersäkerhet,
ett av C.A.Gs satsningsområden. Bolaget har ett grundmurat gott rykte
på marknaden och en solid finansiell historik. Kundbasen domineras av
försvarssegmentet i form av primärt Försvarsmakten och FMV, vilket
passar väl in i och stärker både C.A.Gs försvarssatsning och den
befintliga verksamheten inom säkerhet. Synergier finns även inom
systemutveckling generellt i våra övriga kundsegment. Vi ser stora
behov inom cybersäkerhet och dessa kan vi nu adressera med ökad
kraft. C.A.G Engvall Security blir en viktig spelare på marknaden och
vi kommer att fortsätta satsa offensivt inom området.

I maj blev det klart att C.A.G är en av sex leverantörer som vunnit
det viktiga Kammarkollegieavtalet Programvaror & Tjänster. Avtalet
har en bred omfattning och gäller i hela landet. Alla myndigheter,
många sjukvårdsenheter samt ett stort antal kommuner och andra
offentligt ägda köpare kan avropa på avtalet. Vi har redan en stark
närvaro inom offentlig sektor och detta ger oss en möjlighet att ta
ännu fler affärer framöver.

Under kvartalet fick vi glädjen att välkomna Creades som näst största
ägare i C.A.G och även Cliens Småbolagsfond tog en position bland
våra större ägare. Det är ett fint förtroende och vi känner ett stort
stöd från våra institutionella ägare i strategin att växa vidare både
organiskt och via förvärv. Samma fina stöd får vi från de många
C.A.G-medarbetare som även är aktieägare. Ett roligt kvitto på att vi
skött vår börsnotering väl fick vi vid SvD Börsplus seminarium i maj
då vi tilldelades ett hedersomnämnande för Utmärkt Notering i klassen
Kvalitet Småbolag.

Organisk tillväxt förutsätter att vi kan fortsätta att rekrytera och
behålla medarbetare. Exklusive det avyttrade C.A.G Mälardalen
uppnådde vi en tillväxt om 3,8% i kvartalet och 5,5% för halvåret.
Även om vi har en personalomsättning som ligger under våra större
konkurrenters så har vi under första halvåret tappat i antal
medarbetare mot föregående år. Det är vi givetvis inte nöjda med och
vi har ökat vårt fokus på medarbetare och rekrytering med bland annat
en större rekryteringskampanj under sommaren.

Kompetensbristen i branschen är stor och det är viktigt att våra
medarbetare får utvecklas i sina uppdrag och via kontinuerlig
kompetensutveckling. Därför är det glädjande att vi under kvartalet
genomfört en SAFe-utbildning, d vs agil projektledning och
utveckling, för ett stort antal medarbetare. Vi kan nu erbjuda över
30-talet konsulter certifierade i SAFe. Kvartalet har också bjudit på
utbildning inom terminologi samt bildandet av ett innovationsprojekt
inom AI och machine learning. Även våra kunder har fått ta del av
C.A.Gs kompetensutveckling, bland annat i form av ett seminarium som
C.A.G Mawell höll i juni om juridik i vården där hela 140 personer
deltog.

Under hösten arbetar vi vidare med att utveckla vår plattform för
lönsam tillväxt. Vi fortsätter att utvärdera förvärv och framförallt
att leverera värde till våra kunder och medarbetare.

För ytterligare information, kontakta:

Åsa Landén Ericsson

VD CAG Group AB

Asa.landen[a]cag.se (Asa.landen@cag.se)

070-208 64 90

Kontaktuppgifter Erik Penser Bank, Certified Adviser:

Tel: 08-4638300

Email: certifiedadviser@penser.se

Denna information är sådan information som CAG Group AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
MAR. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons
försorg, för offentliggörande den 14 augusti kl. 08.30 (CET).

Om C.A.G

C.A.G är ett konsultbolag verksamt inom IT-management,
systemutveckling, drift & förvaltning och utbildning, med fokus mot
Bank & Finans, Hälsa, Vård & Omsorg samt Försvar. Med passion för
utveckling arbetar C.A.G för att skapa långsiktigt värde för sina
kunder och för att varje medarbetare ska trivas och växa i sin roll.
Hos C.A.G finns såväl omfattande strategi- som
implementationskompetens och Bolaget kan därför hjälpa sina kunder
med små som stora projekt - allt från isolerade insatser till att ta
helhetsansvar. C.A.G har cirka 320 anställda, fördelade på
självständiga operativa dotterbolag under ett gemensamt varumärke.
C.A.G är noterat på Nasdaq First North Premier sedan december 2018.
Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/c-a-g-group-ab/r/c-a-g-delarsrapport-kvartal-...
https://mb.cision.com/Main/17697/2880464/1089779.pdf
https://mb.cision.com/Public/17697/2880464/8a878cca29191fe7.pdf

Författare Cision News