Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-06-01

Calliditas Therapeutics: Calliditas Therapeutics inleder roadshow för en börsnotering i USA och avser genomföra en kapita...

Stockholm, Sverige
                                                                                                  
                              1 juni 2020

Calliditas Therapeutics AB (publ) inleder en investerar-roadshow för
en potentiell börsnotering av amerikanska depåbevis i USA på Nasdaq
Global Market i USA och en parallell riktad emission av stamaktier
till vissa kvalificerade investerare i Europa och andra länder
utanför USA. Målet är att inom ramen för det globala erbjudandet
anskaffa 75 miljoner USD i bruttolikvid, plus potentiell
övertilldelning om 15 procent. Erbjudandet är beroende av
marknadsvillkor och efterfrågan från investerare, och antalet
amerikanska depåbevis och stamaktier som kan erbjudas och priset för
sådana instrument har ännu inte fastställts.

Stockholm, 1 juni 2020 - Calliditas Therapeutics AB (publ)
("Calliditas") offentliggör att bolaget idag lämnat in ett uppdaterat
preliminärt prospekt till U.S. Securities and Exchange Commission
("SEC") och kommer att inleda en investerar-roadshow avseende ett
globalt erbjudande med målsättningen att anskaffa 75 miljoner USD i
bruttolikvid, plus potentiell övertilldelning om 15 procent.

Det uppdaterade preliminära prospektet avseende den potentiella
börsnoteringen i USA ("Erbjudandet i USA", och tillsammans med den
parallella riktade emissionen, det "Globala Erbjudandet") finns
tillgängligt på www.sec.gov. En ansökan om upptagande till handel av
de amerikanska depåbevisen ("Depåbevisen") på Nasdaq Global Market i
USA ("Nasdaq U.S."), under kortnamnet "CALT", har lämnats in.

Calliditas kommer att offentliggöra resultatet av det Globala
Erbjudandet efter att prissättning skett, i ett efterföljande
pressmeddelande, men övriga detaljer avseende erbjudandet är beroende
av marknadsvillkor och efterfrågan från investerare, och erbjudandet
kan komma att avbrytas. Calliditas stamaktier är för närvarande
noterade på Nasdaq Stockholm under kortnamnet "CALTX" och Calliditas
avser att bibehålla noteringen på Nasdaq Stockholm. Inlämnandet av
det preliminära prospektet i USA till SEC medför inga konsekvenser
för Calliditas notering på Nasdaq Stockholm.

Detta offentliggörande från bolaget utgör inte ett erbjudande om att
sälja eller en hänvisning till ett erbjudande om att köpa, och det
ska inte ske någon försäljning av dessa värdepapper i någon stat
eller jurisdiktion i vilken sådant erbjudande, sådan hänvisning eller
sådan försäljning skulle vara olaglig före registreringen eller
kvalificeringen enligt värdepapperslagstiftningen i någon sådan stat
eller jurisdiktion.

Ett registreringsdokument hänförligt till de Depåbevis som hänvisas
till i detta pressmeddelande har lämnats in till SEC men har ännu
inte fått verkan. Dessa Depåbevis får inte säljas och erbjudanden om
att köpa Depåbevis får inte accepteras före det att
registreringsdokumentet får verkan. Citigroup Global Markets Inc.,
Jefferies LLC och Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated agerar
global coordinators och joint book-running managers i det Globala
Erbjudandet. Carnegie Investment Bank AB agerar co-manager i det
Globala Erbjudandet. Citigroup Global Markets Inc. och Jefferies LLC
agerar representanter för garantigivarna i Erbjudandet i USA.
Citigroup Global Markets Limited och Jefferies International Limited
agerar representanter för garantigivarna i den parallella riktade
emissionen. Kopior av det preliminära prospektet avseende Erbjudandet
i USA kan erhållas från Citigroup Global Markets Inc., Att:
Prospectus Department, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long
Island Avenue, Edgewood, New York 11717, United States, eller via
telefon +1 (800) 831-9146; Jefferies LLC, Att: Equity Syndicate
Prospectus Department, 520 Madison Avenue, 2nd Floor, New York, New
York 10022, United States, via telefon: +1 877-821-7388 eller via
epost: Prospectus_Department@Jefferies.com eller från Stifel,
Nicolaus & Company, Incorporated, Att: Syndicate, One Montgomery
Street, Suite 3700, San Francisco, CA 94104, United States, eller via
telefon på +1 (415) 364-2720 eller via epost på
syndprospectus@stifel.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Renée Aguiar-Lucander, VD Calliditas

Telefon: 072-252 10 06, e-post: renee.lucander@calliditas.com

Mikael Widell, Informationschef

Telefon: 070-311 99 60, e-post: mikael.widell@calliditas.com

Denna information är sådan som Calliditas är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för
offentliggörande den 1 juni 2020 kl. 13.00.

Om Calliditas

Calliditas Therapeutics AB är ett specialistläkemedelsbolag med säte i
Stockholm. Bolaget utvecklar högkvalitativa läkemedel i
nischindikationer där det finns ett betydande medicinskt behov som
inte tillgodosetts och där Calliditas helt eller delvis kan delta i
kommersialiseringen. Calliditas fokuserar på att utveckla och
kommersialisera produktkandidaten Nefecon, en unik
tvåstegsformulering optimerad för att kombinera en fördröjningseffekt
med en koncentrerad frisättning av den aktiva substansen budesonid,
inom ett avsett målområde. Denna patenterade, lokalt verkande
formulering är avsedd för behandling av patienter med den
inflammatoriska njursjukdomen IgA-nefropati (IgAN). Calliditas driver
en global fas-3 studie inom IgAN och har för avsikt att
kommersialisera Nefecon i USA. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm
(kortnamn: CALTX).

Viktig information

Inget offentliggörande eller information avseende den föreslagna
börsnoteringen får spridas till allmänheten i jurisdiktioner där
föregående registrering eller godkännande krävs för sådant ändamål.
Inga åtgärder har vidtagits eller kommer att vidtas för erbjudandet
av Stamaktier eller Depåbevis i någon jurisdiktion där sådana
åtgärder skulle krävas. En emission eller försäljning av Stamaktier
eller Depåbevis, och tecknandet av eller köp av Stamaktier eller
Depåbevis, är föremål för särskilda rättsliga och lagstadgade
begränsningar i vissa jurisdiktioner. Calliditas är inte ansvarigt
ifall dessa restriktioner åsidosätts av någon annan person.

Detta pressmeddelande utgör inte ett prospekt i den mening som avses i
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14
juni 2017 ("Prospektförordningen") och har inte godkänts av någon
tillsynsmyndighet i någon jurisdiktion. Calliditas har inte godkänt
något erbjudande till allmänheten av aktier eller rättigheter i någon
medlemsstat i EES och inget prospekt har eller kommer att tas fram i
samband därmed. I samtliga EES-medlemsstater adresseras och riktar
sig detta meddelande endast till kvalificerade investerare i den
medlemsstaten i den mening som avses i Prospektförordningen.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument och annat
material avseende värdepapperen som omnämns häri endast till, och en
investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta
dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna
utnyttjas av, "kvalificerade investerare" som är (i) personer som har
professionell erfarenhet av frågor avseende investeringar och som
faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel
19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000
(Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern"); eller (ii) personer med
hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla
sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). En
investering eller en investeringsåtgärd som avses i detta meddelande
är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och
kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som
inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på
detta dokument och inte heller agera eller förlita sig på det.

Safe Harbor/Framåtriktade uttalanden

Detta offentliggörande innehåller framåtriktade uttalanden, inklusive
med avseende på tidpunkt och villkor för det Globala Erbjudandet som
beskrivs häri och bolagets användning av nettolikviden därifrån.
Dessa uttalanden baseras på förväntningar mot bakgrund av den
information som för närvarande finns tillgänglig, samt på antaganden
som är föremål för risker och osäkerhetsfaktorer som skulle kunna
resultera i faktiska resultat som väsentligen skiljer sig från dessa
uttalanden. Dessa risker och osäkerhetsfaktorer inkluderar, men är
inte begränsade till, i allmänhet, inhemska och internationella
ekonomiska förhållanden, bransch- och marknadsförhållanden samt
förändringar i räntesatser och valutaväxlingskurser, och, specifikt,
med avseende på Nefecon, slutförande och avbrott i kliniska
prövningar, erhållandet av regulatoriska godkännanden, påståenden och
oro avseende produktsäkerhet och effektivitet, tekniska framsteg,
inhemska och utländska hälso- och sjukvårdsreformer samt ändringar av
lagar och förordningar. Calliditas avsäger sig varje avsikt eller
skyldighet att uppdatera eller revidera några framåtblickande
uttalanden, oavsett som en följd av ny information, framtida
händelser eller annat. Detta offentliggörande innehåller information
om läkemedel (inklusive läkemedel under utveckling) men är inte
avsett att göra några, och gör inte några, framställningar, garantier
eller påståenden avseende effektiviteten hos dessa läkemedel eller
ger medicinsk rådgivning av något slag.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/calliditas-therapeutics/r/calliditas-therapeu...
https://mb.cision.com/Main/16574/3125130/1257270.pdf

Författare Cision News