Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-29

Camanio Care AB: Camanio Care AB kallar till årsstämma 30 juni 2020

Camanio Care AB (publ), org.nr 556761-0307, håller årsstämma tisdagen
den 30 juni 2020 kl. 10.00 i bolagets lokaler på Convendum, Västra
Järnvägsgatan 3, plan 9 i Stockholm. Registrering och inpassering
sker från och med kl. 9.30.

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CAMANIO CARE AB (PUBL)

Camanio Care AB (publ), org.nr 556761-0307, håller årsstämma tisdagen
den 30 juni 2020 kl. 10.00 i bolagets lokaler på Convendum, Västra
Järnvägsgatan 3, plan 9 i Stockholm. Registrering och inpassering
sker från och med kl. 9.30.

Anmälan

Den som önskar delta i stämman ska:

· dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda
aktieboken onsdagen den 24 juni 2020,

· dels anmäla sin avsikt att delta till bolaget senast onsdagen den
24 juni 2020.

Anmälan om deltagande ska göras skriftligen, i första hand per e-post
till info@unwrapfinance.com och i andra hand till Camanio Care AB
(publ), Box 815, 101 36 Stockholm. Vid anmälan vänligen uppge namn,
personnummer/ organisationsnummer, adress och telefonnummer. För
anmälan av biträden gäller anmälningsförfarande enligt ovan.

Förvaltarregistrerade aktier

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt
att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera
aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 24 juni 2020. Sådan
registrering kan vara tillfällig.

Ombud

Den som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rätt
vid stämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad
fullmakt. Fullmaktsformulär tillhandahålls aktieägare på begäran och
finns tillgängligt på bolagets webbplats www.camanio.com senast från
och med tre veckor före stämman. Om fullmakten utfärdats av juridisk
person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande
behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. För att
underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakter,
registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget
tillhanda under ovanstående adress i god tid före stämman

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Godkännande av dagordning
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
7. Beslut om:

a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
b. dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen

c. ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den
verkställande direktören

8. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
9. Beslut om arvoden till styrelsen
10. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och eventuella
styrelsesuppleanter

11. Beslut om antalet revisorer
12. Beslut om arvode till revisorn
13. Val av revisor
14. Beslut om ändring av bolagsordningen
15. Beslut om minskning av aktiekapitalet
16. Beslut om kvittningsemission
17. Beslut om apportemission
18. Beslut om teckningsoptionsprogram för ledningen och nyckelpersoner
19. Beslut om teckningsoptionsprogram för styrelsen
20. Beslut om emissionsbemyndigande
21. Stämmans avslutande
FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 7 b) - Dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den
fastställda balansräkningen.

Styrelsen föreslår att av de till bolagsstämmans förfogande stående
medel om 3 379 145 kronor, ska 3 379 145 kronor överföras i ny
räkning och ingen utdelning för räkenskapsåret 2019 ska utgå.

Punkterna 8-10 - Antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter;
arvoden till styrelsen, och val av styrelseledamöter,
styrelseordförande och eventuella styrelsesuppleanter

Förslag till styrelseledamöter och arvode till styrelsen kommer
presenteras före stämman genom publicering på bolagets webbplats.

Punkterna 11-13 - Antalet revisorer; arvode till revisorn; och val av
revisor

· bolaget ska ha en revisor utan suppleant,
· arvode till revisorn ska utgå enligt av bolaget godkänd räkning,
och

· till revisor ska omväljas revisionsbolaget Öhrlings
PricewaterhouseCoopers AB, med Magnus Lagerberg som huvudansvarig
revisor

Punkt 14 - Ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ändring av
bolagsordningen enligt i huvudsak följande.

§ 1 Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
FirmaBolagets firma FöretagsnamnBolagets företagsnamn är Unwrap
är Camanio Care AB Finance AB. Bolaget ska vara publikt (publ).
(publ). Bolaget är
publikt.
§ 4 Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
AktiekapitalBolagets AktiekapitalAktiekapitalet ska vara lägst 11 799
aktiekapital skall 500 kronor och högst 47 198 000 kronor.
utgöra lägst
10 720 000 kronor
och högst 42 880 000
kronor.
§ 5 Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
Antal aktierAntal Antal aktier Antal aktier ska vara lägst 235 990
aktier skall vara 000 aktier och högst 943 960 000 aktier.Aktier ska
lägst 53 600 000 kunna ges ut i tre slag betecknade stamaktier, B
aktier och högst -aktier och preferensaktier. Varje stamaktie
214 400 000 aktier. berättigar till en (1) röst. Varje B-aktie och
preferensaktie berättigar till en tiondels (1/10)
röst. Stamaktier, B-aktier och preferensaktier får
emitteras till ett belopp motsvarande högst 100
procent av aktiekapitalet.
§ 6 ________ Föreslagen lydelse (ny)
(ny)
VinstutdelningPreferensaktierna har företräde till
vinstutdelningBeslutar bolagsstämman om
vinstutdelning ska preferensaktierna medföra
företrädesrätt framför stamaktierna och B-aktierna
till utdelning enligt nedan.Beräkning av
PreferensutdelningPreferensaktierna ska medföra
företrädesrätt framför stamaktierna och B-aktierna
till årlig utdelning av tio (10) kronor per
preferensaktie med kvartalsvis utbetalning om två
och femtio (2,50) kronor per preferensaktie
("Preferensutdelning"), med avstämningsdagar
enligt nedan. Utbetalning av
vinstutdelningUtbetalning av vinstutdelning på
preferensaktier ska, närmast efter det att
preferensaktierna registrerades hos Bolagsverket,
ske kvartalsvis i kronor. Avstämningsdagar för
vinstutdelning på preferensaktier ska vara den 10
januari, 10 april, 10 juli och 10 oktober. För det
fall sådan dag inte är bankdag, ska
avstämningsdagen vara närmast föregående bankdag.
Utbetalning av vinstutdelning på preferensaktier
ska ske tredje bankdagen efter avstämningsdagen.
Med "bankdag" avses dag som inte är söndag, annan
allmän helgdag eller dag som vid betalning av
skuldebrev är jämställd med allmän helgdag (sådana
likställda dagar är vid tidpunkten för antagandet
av denna bolagsordning lördag, midsommarafton,
julafton samt nyårsafton). Beräkning av
Innestående BeloppOm ingen vinstutdelning lämnats
på preferensaktier, eller om endast vinstutdelning
understigande Preferensutdelning lämnats, ska
preferensaktierna medföra rätt att i tillägg till
framtida Preferensutdelning erhålla ett belopp,
jämnt fördelat på varje preferensaktie,
motsvarande skillnaden mellan vad som skulle ha
betalats ut enligt ovan och utbetalat belopp
("Innestående Belopp") innan utdelning till
innehavare av stamaktier och B-aktier får ske.
Innestående Belopp ska räknas upp med en faktor
motsvarande en årlig räntesats om tio (10)
procent, varvid uppräkning ska ske med början från
den kvartalsvisa tidpunkt då utbetalning av del av
vinstutdelningen skett (eller skulle ha skett, i
det fall det inte skett någon utdelning alls).
Även vinstutdelning av Innestående Belopp
förutsätter att bolagsstämma beslutar om
vinstutdelning. Omräkning vid vissa
bolagshändelser För det fall antalet
preferensaktier ändras genom sammanläggning,
uppdelning eller annan liknande bolagshändelse ska
de belopp som preferensaktien berättigar till
enligt §§ 6-8 i denna bolagsordning omräknas för
att återspegla denna
förändring.ÖvrigtPreferensaktierna ska i övrigt
inte medföra någon rätt till utdelning.
§ 7 __ Föreslagen lydelse (ny)
(ny)
Inlösen av preferensaktierMinskning av
aktiekapitalet, dock inte under minimikapitalet,
kan ske genom inlösen av ett visst antal eller
samtliga preferensaktier efter beslut av
styrelsen.Fördelningen av vilka preferensaktier
som ska inlösas ska ske pro rata i förhållande
till det antal preferensaktier som varje
preferensaktieägare äger vid tidpunkten för
styrelsens beslut om inlösen. Om fördelningen
enligt ovan inte går jämnt ut ska styrelsen
b...

Författare AktieTorget News