Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-23

Camanio Care AB: Camanio Care AB publicerar delårsrapport januari-mars 2020

Delårsrapporten finns i sin helhet på bolagets hemsida
www.camanio.com. Den finns även bilagd till detta pressmeddelande.

Kvartalet i sammandrag

Camanio Care AB avyttrade under 2019 sin verksamhet inom
välfärdsteknologi i två steg, först genom att sälja andelarna i
dotterbolagen Bestic AB, Vital Integration of Scandinavia AB och
Camanio Care Inc till dotterbolaget Camanio AB. Detta dotterbolag har
sedan sålts till Brighter AB för 17 mkr vilket resulterade i en
realisationsvinst om 7 879 tkr som redovisats i fjärde kvartalet i
Camanio Care AB. Efter avyttringen av Camanio AB finns inte längre
någon koncern varmed någon koncernredovisning ej har upprättats.

Under första kvartalet 2020 har bolaget fokuserat på förberedelser för
nästa inriktning inom finansiella tjänster, tecknat nya aktier i
Brighters emission (finansierat av lån) samt hanterat vissa
administrativa rutiner. Camanio Care har inte bedrivet någon
verksamhet som genererat intäkter.

Camanio Care AB avser byta namn för att spegla sin nya inriktning inom
finansiella tjänster. Förslag om detta presenteras i kallelse till
ordinarie stämma.

1 JANUARI - 31 MARS 2020

·
Totala intäkter för perioden uppgick till 0 tkr (4 071 tkr)

·
Nettoomsättningen för perioden uppgick till 0 tkr (3 464 tkr)

·
Rörelseresultatet uppgick till -632 tkr (-3 642 tkr)

·
Resultat efter finansiella poster uppgick till 632 tkr (-3 662 tkr)

·
Resultat per aktie -0,01 kr (-0,19 kr)

·
Eget kapital i bolaget per 31 mars uppgick till 13 475 tkr
(2019-12-31; 14 107 tkr)

·
Likvida medel i bolaget per 31 mars uppgick till 426 tkr (2019-12-31;
75 tkr). Likviditeten uppgick till 11% (2019-12-31; 8%)

·
Soliditeten uppgår till 65% (2019-12-31; 82%)

·
Antal aktier vid periodens utgång var 53 637 760 (2019-12-31; 53 637
760)

Belopp inom parentes avser motsvarande period föregående år om inte
annat anges.

Väsentliga händelser under och efter första kvartalet

Den 7 januari meddelades att Camanio Care AB tagit upp ett lån av VD
Erik Domajnko om 3 miljoner kronor, för att deltaga i en emission i
Brighter. Lånet är räntefritt med aktier i Brighter som säkerhet.
Camanio Care AB tecknade 1 597 744 aktier á 2 styck kronor i
emissionen. Efter emissionen har Camanio Care AB 3 195 488 aktier i
Brighter.

VD Erik Domajnko har ordet

Vi har under kvartalet arbetat med strategin för vår ändrade
inriktning. Vi räknar med att kalla till ordinarie stämma i april
2020 och avser då att presentera vår nya inriktning med ett
erbjudande inom finansiella tjänster.

Förra året sålde vi verksamheten inom välfärdsteknologi till Brighter
och erhöll 1 597 744 aktier i Brighter. Teckningskursen per aktie
uppgick till 10,64 kronor vilket motsvarade den volymviktade
genomsnittskursen under de 20 handelsdagar som föregick denna dag. I
januari 2020 investerade vi också i Brighters nyemission. Vi tecknade
1 597 744 nya aktier för 2 kronor styck, totalt 3 195 488 kronor,
vilket finansierades via lån från mig.

Under kvartalet har vi också administrerat överflyttningen av inkråmet
till Camanio AB som sålts till Brighter.

Erik Domajnko
VD för det listade bolaget Camanio Care AB

Kontakt

Erik Domajnko, VD
Camanio Care AB, Box 815, 101 36 Stockholm
Besöksadress: Västra Järnvägsgatan 3, plan 9, Convendum
070-536 3265 | erik.domajnko@outlook.com | Org. nummer: 556761-0307

Erik Domajnko, VD
Camanio Care AB, Box 815, 101 36 Stockholm
Besöksadress: Västra Järnvägsgatan 3, plan 9, Convendum
070-536 3265 | erik.domajnko@outlook.com | Org. nummer: 556761-0307

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/camanio-care-ab/r/camanio-care-ab-publicerar-...
https://mb.cision.com/Main/15509/3094395/1233917.pdf

Författare AktieTorget News