Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-07

Camurus AB: Beslut vid Camurus årsstämma 2020

Lund - 7 maj 2020 - Camurus AB:s (CAMX) årsstämma 2020 avhölls idag
torsdagen den 7 maj på Elite Hotel Ideon i Lund. Vid årsstämman
fattades följande huvudsakliga beslut.

Val av styrelseledamöter och revisor
Till styrelseledamöter omvaldes Martin Jonsson, Mark Never, Behshad
Sheldon, Fredrik Tiberg, Kerstin Valinder Strinnholm och Per Olof
Wallström. Till nya styrelseledamöter valdes Hege Hellström och Ole
Vahlgren. Till styrelsens ordförande omvaldes Per Olof Wallström.
Per-Anders Abrahamsson och Marianne Dicander Alexandersson hade
avböjt omval. Som revisor omvaldes revisionsbolaget
PricewaterhouseCoopers AB med huvudansvarig revisor Ola Bjärehäll.

Arvode
Arvode till styrelsen beslutades utgå med 600 000 kronor till
ordföranden och 275 000 kronor till envar av övriga bolagsstämmovalda
ledamöter som inte är anställda i bolaget. Som ersättning för
utskottsarbete beslutades vidare att ordföranden för
revisionsutskottet ska erhålla 125 000 kronor och övriga ledamöter av
revisionsutskottet ska erhålla 50 000 kronor vardera samt att
ordföranden för ersättningsutskottet ska erhålla 50 000 kronor och
övriga ledamöter av ersättningsutskottet ska erhålla 25 000 kronor
vardera.

Disposition av bolagets resultat
Den av styrelsen föreslagna dispositionen av bolagets resultat
godkändes av stämman, innebärande att ingen utdelning skulle lämnas
samt att de medel som står till moderbolagets förfogande om
sammanlagt 572 641 KSEK skulle balanseras i ny räkning.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman om riktlinjer för
ersättning till ledande befattningshavare. Riktlinjerna innebär i
huvudsak att ersättningen till ledande befattningshavare ska vara
marknadsmässig och utgöras av fast kontantlön, rörlig
kontantersättning, pensionsförmåner och övriga förmåner. Rörlig
kontantersättning ska baseras på förutbestämda, väldefinierade och
mätbara finansiella och icke-finansiella mål för koncernen respektive
på grupp- och individnivå och får högst uppgå till 50 procent av den
sammanlagda fasta kontantlönen under mätperioden för målen. Fast
kontantlön under uppsägningstid och eventuellt avgångsvederlag ska
sammantaget inte överstiga ett belopp motsvarande den fasta
kontantlönen för 24 månader för vd respektive 12 månader för övriga
ledande befattningshavare.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om bemyndigande
för styrelsen att besluta om nyemission av aktier. Bemyndigandet får
utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock längst till årsstämman
2021, och emission får ske av sammanlagt högst 5 163 685 aktier,
motsvarande 10 procent av bolagets aktiekapital. Emission får ske med
eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och mot kontant
betalning, kvittning eller apport.

Beslut om incitamentsprogram
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om
incitamentsprogram för bolagets anställda. Programmet innebär att
högst 1 200 000 teckningsoptioner ges ut till Camurus helägda
dotterbolag Camurus Development AB för att senare överlåtas till
bolagets anställda. Överlåtelse ska ske innan bolagets årsstämma 2021
till marknadsvärde vid överlåtelsetidpunkten, och tilldelning ska ske
enligt de principer som anges i styrelsens förslag. Teckning av
aktier med stöd av teckningsoptionerna ska kunna äga rum under
perioden från och med den 15 maj 2023 till och med den 15 december
2023. Teckningskursen ska motsvara 130 % av den volymvägda
genomsnittskursen enligt Nasdaq Stockholms officiella kurslista för
aktie i bolaget under perioden från och med den 8 maj 2020 till och
med den 14 maj 2020. Deltagarna ska även inom ramen för
incitamentsprogrammet kunna erhålla en tredelad stay-on bonus i form
av bruttolönetillägg från bolaget, vilket sammanlagt ska motsvara det
belopp som deltagaren har betalat för teckningsoptionerna samt
förutsätter att deltagaren kvarstår i sin anställning vid respektive
utbetalningstillfälle. Den maximala utspädningseffekten av programmet
är cirka 2,32 procent.

Ändring av bolagsordningen
I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman om ändring av § 1,
§ 9 och § 11 i bolagsordningen i syfte att anpassa bolagsordningen
till genomförda och förväntade ändringar i aktiebolagslagen och lagen
om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

För vidare information
Fredrik Tiberg, vd och koncernchef
Tel. 046 286 46 92
fredrik.tiberg@camurus.com

Om Camurus
Camurus är ett svenskt forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus
på utveckling och marknadsföring av differentierade och innovativa
läkemedel för behandling av svåra och kroniska sjukdomar. Produkterna
baseras på den unika formuleringsteknologin FluidCrystal® samt en
omfattande expertis inom alla faser av läkemedelsutveckling. Den
kliniska forskningsportföljen innehåller produkter för behandling av
cancer, endokrina sjukdomar, smärta och beroende. Utvecklingen sker i
egen regi och i partnerskap med internationella läkemedelsbolag.
Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under kortnamnet
"CAMX". För mer information, se www.camurus.se.

Informationen lämnades för offentliggörande den 7 maj 2020 kl. 18:30.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/camurus-ab/r/beslut-vid-camurus-arsstamma-202...
https://mb.cision.com/Main/13456/3106810/1244011.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.