Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-06

Camurus AB: Kallelse till årsstämma 2020 i Camurus AB (publ)

Aktieägarna i Camurus AB (publ), org. nr. 556667-9105, kallas härmed
till årsstämma torsdagen den 7 maj 2020 kl. 17.00 på Elite Hotel
Ideon, Scheelevägen 27 i Lund. Inregistrering till stämman börjar kl.
16.45.

Rätt till deltagande
Rätt att deltaga i årsstämman har aktieägare som:

· dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för bolaget torsdagen den 30 april 2020,

· dels till bolaget anmäler sin avsikt att deltaga i bolagsstämman, senast torsdagen den 30 april 2020, gärna före kl. 16.00.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt
inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att få
deltaga i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd torsdagen
den 30 april 2020. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna
dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Anmälan om deltagande
Anmälan om deltagande i stämman kan ske via hemsidan www.camurus.com,
per post till Camurus AB (publ), c/o Euroclear Sweden AB,
"Årsstämma", Box 191, 101 23 Stockholm, eller via telefon 046-286 38
90. Anmälan ska ange namn, personnummer eller organisationsnummer,
adress, telefonnummer (dagtid) samt i förekommande fall ombuds
och/eller biträdes namn. Aktieägare som ska företrädas av ombud ska
utfärda skriftlig daterad fullmakt för ombudet. Fullmakt gäller ett
år från utfärdandet eller den längre giltighetstid som framgår av
fullmakten, dock högst fem år. Fullmaktsformulär finns tillgängligt
hos bolaget och på bolagets hemsida, www.camurus.com och kan även
sändas till aktieägare som så begär. Den som företräder juridisk
person ska uppvisa kopia av registreringsbevis eller motsvarande
handling som utvisar behörig firmatecknare. För aktieägare som
företräds av ombud bör fullmakt i original samt eventuellt
registreringsbevis översändas per post till bolaget på ovan angiven
adress före stämman.

Åtgärder med anledning av coronaviruset (covid-19)
Som ett led i strävan att minimera risken för spridning av
coronaviruset träder den 15 april 2020 en tillfällig lag ikraft som
bl.a. innebär att styrelsen för ett bolag kan besluta att aktieägare
som väljer att inte närvara på stämman kan utöva sin rösträtt på
stämman genom förhandsröstning per post. Styrelsen har därför
beslutat att aktieägare i Camurus ska kunna utöva sin rösträtt vid
årsstämman 2020 genom att förhandsrösta. Avsikten med styrelsens
beslut är att reducera antalet personer som samlas i
bolagsstämmolokalen. Camurus vill uppmana sina aktieägare att, på det
sätt som anges nedan, utnyttja möjligheten till förhandsröstning.

Förhandsröstning
Aktieägare som vill utnyttja möjligheten till förhandsröstning ska,
utöver att vara upptagen i bolagsstämmoaktieboken och ha anmält sitt
deltagande enligt ovan, använda ett formulär för förhandsröstning som
kommer att finnas tillgängligt på Camurus hemsida www.camurus.com
senast en vecka före stämman.

· Förhandsröstningsformuläret ska skickas till Camurus per e-post till info@camurus.com eller per post till Camurus AB (publ), c/o Euroclear Sweden AB, "Årsstämma", Box 191, 101 23 Stockholm.

· Förhandsröstningsformuläret måste vara Camurus tillhanda senast samtidigt som anmälan till stämman torsdagen den 30 april 2020 klockan 16.00.

Om aktieägaren är en juridisk person ska kopia av registreringsbevis
eller annan behörighetshandling bifogas. Aktieägaren får inte förse
förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker
är rösten ogiltig

Övriga åtgärder i anledning av coronaviruset
Som en försiktighetsåtgärd för att minska risken för spridning av
coronaviruset i samband med årsstämman har Camurus vidare beslutat
att vidta följande åtgärder:

· tidpunkten för inregistrering senareläggs till 16.45,

· ingen dryck och förtäring kommer att serveras,

· vd:s anförande kommer att förkortas,

· antalet närvarande icke-aktieägare, styrelseledamöter, bolagsfunktionärer och gäster kommer att begränsas, och

· frågorna på stämman kommer att koncentreras till ärenden på dagordningen och andra upplysningar som deltagarna har rätt att erhålla enligt lag. Någon allmän frågestund kommer alltså inte att hållas denna årsstämma, och stämman kommer att i möjligaste mån minimeras i tid utan att det inskränker på aktieägarnas rättigheter.

Med hänsyn till smittorisken avråder bolaget från deltagande i
stämmolokalen, och rekommenderar aktieägarna att delta genom
förhandsröstning enligt ovan. Camurus följer den fortsatta
utvecklingen noga och kommer vid behov att på sin hemsida
www.camurus.se uppdatera informationen om vilka åtgärder som vidtas i
samband med årsstämman.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Val av justeringspersoner

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Godkännande av dagordning

7. Verkställande direktörens redogörelse

8. Framläggande av

a) årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och
koncernrevisionsberättelse, och

b) revisorsyttrande huruvida gällande riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare har följts

9. Beslut om

a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,

b) disposition av bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen, och

c) ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och verkställande direktören

10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer samt ev. revisorssuppleanter

11. Fastställande av arvoden åt styrelsens ledamöter och revisorerna

12. Val av styrelseledamöter och revisorer

13. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

15. Beslut om incitamentsprogram för bolagets anställda genom (A) riktad emission av teckningsoptioner, (B) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner samt (C) erläggande av stay-on bonus

16. Beslut om ändring av bolagsordningen

17. Stämmans avslutning

Förslag till val av ordförande vid stämman (punkt 2)
I enlighet med de principer för inrättande av valberedning som antogs
på årsstämman den 3 maj 2016 har valberedningen inför årsstämman 2020
bestått av ordförande Per Sandberg (Sandberg Development AB), Max
Mitteregger (Max Mitteregger Kapitalförvaltning), Arne Lööw (Fjärde
AP-fonden) samt Per Olof Wallström (styrelsens ordförande).

Valberedningen har föreslagit att advokat Jakob Wijkander, Mannheimer
Swartling Advokatbyrå, ska väljas till ordförande vid stämman.

Förslag till disposition av bolagets resultat (punkt 9b)
Styrelsen har föreslagit att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret
2019 och att bolagets medel till förfogande om sammanlagt 572 641
KSEK, inklusive årets förlust om 314 509 KSEK, balanseras i ny
räkning.

Förslag till antal styrelseledamöter samt revisorer och
revisorssuppleanter (punkt 10)

Valberedningen har föreslagit att antalet styrelseledamöter ska vara
åtta, att antalet revisorer ska vara en samt att inga
revisorssuppleanter ska utses.

Förslag till arvode åt styrelsens ledamöter och revisorerna (punkt 11)
Valberedningen har föreslagit att styrelsearvode, exklusive
utskottsarvode, ska utgå med totalt 2 250 000 kronor, varav
oförändrat 600 000 kronor till ordföranden och 275 000 kronor
(tidigare 250 000 kronor) vardera till övriga bolagsstämmovalda
ledamöter som inte är anställda i bolaget. För arbete i
revisionsutskottet ska ersättning utgå med 125 000 kronor (tidigare
100 000 kronor) till ordföranden och oförändrat 50 000 kronor vardera
till övriga ledamöter. För arbete i ersättningsutskottet ska
ersättning oförändrat utgå med 50 000 kronor till ordföranden och 25
000 kronor vardera till övriga ledamöter. Valberedningen har vidare
föreslagit att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Förslag till val av styrelseledamöter och revisorer (punkt 12)
Valberedningen har föreslagit omval av styrelseledamöterna Martin
Jonsson, Mark Never, Behshad Sheldon, Fredrik Tiberg, Kerstin
Valinder Strinnholm och Per Olof Wallström samt nyval av Hege
Hellström och Ole Vahlgren. Till styrelsens ordförande föreslås omval
av Per Olof Wallström. Marianne Dicander Alexandersson och Per-Anders
Abrahamsson har avböjt omval.

Hege Hellström, född 1958, är norsk medborgare med examen från
Ullevaal School of Bioengineering i Oslo. Hon har 30 års erfarenhet
av försäljning, marknadsföring och strategiutveckling inom Baxter
Healthcare, Genzyme/Sanofi och SOBI, med fokus på marknader i Europa
och Mellanöstern. Hege Hellström är idag partner i konsultbolaget
Belnor BVBA med placering i Bryssel, Belgien. Hege Hellström är att
anse som oberoende i förhållande till såväl Camurus och
företagsledningen som till större ägare. Hege Hellström innehar inga
aktier i bolaget.

Ole Vahlgren, född 1963, är dansk medborgare med examen från Technical
University of Denmark i Köpenhamn och en MBA från Business School of
Copenhagen. Han har drygt 25 års erfarenhet från affärsutveckling och
strategiarbete i internationella, globala läkemedelsföretag såsom H.
Lundbeck och Otsuka Pharmaceuticals, där han i sin senaste position
varit ansvarig för Otsuka Pharmaceuticals Europe med bas i London,
England. Ole Vahlgren är att anse som oberoende i förhållande till
såväl Camurus och företagsledningen som till större ägare. Ole
Vahlgren innehar 7 000 aktier i bolaget.

Information om de för omval föreslagna styrelseledamöterna finns på
bolagets webbplats www.camurus.com.

Valberedningen har, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation,
föreslagit omval av det registrerade revisionsbolaget
PricewaterhouseCoopers AB för en mandattid om ett år.
PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att för det fall
revisionsbolaget väljs kommer Ola Bjärehäll att vara huvudansvarig
revisor.

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare (punkt 13)

Styrelsen för Camurus föreslår att årsstämman 2020 beslutar om
riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt
följande. Dessa riktlinjer omfattar ledande befattningshavare i
Camurus, vilka utgörs av de personer som från tid till annan ingår i
bolagets ledningsgrupp. Riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar
som avtalas, och förändringar som görs i redan avtalade ersättningar,
efter det att riktlinjerna antagits av årsstämman 2020. Rikt...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.