Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-27

Cantargia AB: Årsstämma i Cantargia AB (publ)

På Cantargias årsstämma den 27 maj 2020 beslöts bland annat följande:

· Att ingen utdelning skulle lämnas.
· Att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören
ansvarsfrihet för 2019 års förvaltning.

· Att omvälja styrelseledamöterna Claus Asbjørn Andersson, Patricia
Delaite, Thoas Fioretos, Karin Leandersson, Anders Martin-Löf och
Magnus Persson samt att omvälja Magnus Persson till styrelsens
ordförande.

· Att omvälja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor.
· Att anta principer för utseende av valberedning, i enlighet med
valberedningens förslag.

· Att godkänna föreslagna riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare.

· Att införa ett långsiktigt rörligt aktierelaterat
incitamentsprogram för ledande befattningshavare och nyckelanställda
inom bolaget där deltagarna förbinder sig att använda utbetald rörlig
kontantersättning för att förvärva aktier i bolaget på
aktiemarknaden.

· Att införa ett långsiktigt personaloptionsprogram om högst 1 900
000 personaloptioner, där varje personaloption berättigar innehavaren
att teckna en ny aktie i bolaget mot kontant betalning motsvarande
150 procent av den volymvägda genomsnittskursen för bolagets aktie
under de tio handelsdagar som närmast föregår tilldelningen. Eftersom
erforderlig majoritet inte uppnåddes för utgivande och överlåtelse av
teckningsoptioner som säkring av personaloptionsprogrammet, beslöt
stämman istället att programmet ska säkras genom att bolaget ingår
ett aktieswapavtal med tredje part.

· Att bemyndiga styrelsen att, med eller utan avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier till ett
antal som sammanlagt inte överstiger 10 procent av antalet utestående
aktier i bolaget per dagen för årsstämman.

Ett anförande från bolagets verkställande direktör finns tillgängligt
på bolagets hemsida, www.cantargia.com.

För ytterligare information, kontakta
Göran Forsberg, VD
Telefon: 046-275 62 60
E-post: goran.forsberg@cantargia.com

Om Cantargia
Cantargia AB (publ), reg.no. 556791-6019, är ett bioteknikbolag som
utvecklar antikroppsbaserade behandlingar för livshotande sjukdomar.
Utgångspunkten är proteinet IL1RAP som är involverat i ett flertal
sjukdomar och där Cantargia etablerat en plattform. Huvudprojektet,
antikroppen CAN04, studeras i den kliniska fas I/IIa-studien CANFOUR
med primärt fokus mot icke-småcellig lungcancer och
bukspottkörtelcancer. Studien fokuseras mot kombinationsterapi, men
innehåller även monoterapi. Positiva interimdata från
kombinationsterapierna presenterades i december 2019. Cantargias
andra projekt, antikroppen CAN10, behandlar allvarliga
autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar, med initialt fokus på systemisk
skleros och myokardit.

Cantargia är listat på Nasdaq Stockholm (ticker: CANTA). Mer
information om Cantargia finns att tillgå via
http://www.cantargia.com.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/cantargia-ab/r/arsstamma-i-cantargia-ab--publ...
https://mb.cision.com/Main/7470/3120986/1254724.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.