Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-03-10

Cantargia AB: Cantargia förvärvar patentportfölj runt IL1RAP från Cellerant

Cantargia AB meddelade idag förvärvet av en patentportfölj från
Cellerant Therapeutics Inc vilken täcker olika aspekter runt
"interleukin 1 receptor accessory protein" (IL1RAP). Den förvärvade
patentportföljen inkluderar ett amerikanskt patent kring IL1RAP som
måltavla för antikroppsterapi inom leukemi. Cantargia har därigenom
ytterligare breddat sin patentportfölj och säkrat ägarskapet av
nyckelpatenten kring IL1RAP som måltavla vid cancerterapi.

Cantargia utvecklar antikropps-baserade läkemedel riktade mot
interleukin 1 receptor accessory protein (IL1RAP). Det längst komna
utvecklingsprogrammet omfattar antikroppen CAN04 som binder IL1RAP
med hög affinitet och där antitumör-aktiviteten består av stimulering
av immunceller för att eliminera cancerceller och blockering av
signalering från interleukin 1. CAN04 studeras i en öppen fas I/IIa
klinisk studie, CANFOUR, i första linjens kombinationsbehandling med
cellgifter hos patienter med icke-småcellig (NSCLC) eller
bukspottkörtelcancer (PDAC), dessutom studeras CAN04 som monoterapi i
patienter i ett senare skede av respektive cancersjukdom
(www.clinicaltrials.gov).

Cantargia har ett brett patentskydd, vilket inkluderar
patentportföljer runt CAN04 som är giltig till 2035, och andra IL1RAP
bindande antikroppar. Cantargia har dessutom patent på
antikroppsterapi riktat mot IL1RAP i solida tumörer och hematologiska
cancerformer. Utöver de patent som Cantargia redan äger, finns
ytterligare ett patent kring IL1RAP som måltavla för
antikroppsbaserad terapi i hematologiska cancerformer. Det är ett
amerikanskt patent med nummer 8,715,619 från Cellerant som är giltigt
till 2029. Även om hematologiska cancerformer ligger utanför
Cantargias nuvarande utvecklingsfokus, så har Cantargia förvärvat
detta, och de återstående patenten och patentansökningarna, inom den
här patentfamiljen liksom en del andra ansökningar från Cellerants
IL1RAP-portfölj. Dessa patentansökningar inkluderar ett antal nya
antikroppar mot IL1RAP som kan komma att bli utvärderade i Cantargias
CANxx-program. I enlighet med villkoren i avtalet kommer Cellerant
initialt att erhålla en icke-signifikant engångsbetalning och kommer
även kunna erhålla en låg ensiffrig royalty på den försäljning som
täcks av kraven i de förvärvade Cellerant-patenten, fram tills att de
går ut. Inga andra betalningar finns i avtalet.

"Cantargia har fokuserat utvecklingen av CAN04 på solida tumörer och
vi har genererat uppmuntrande kliniska resultat i patienter med NSCLC
eller PDAC. Genom att förvärva den här portföljen, har vi säkrat
äganderätten till de relevanta patenten kring IL1RAP som en måltavla
vid cancerbehandling", säger Göran Forsberg, VD på Cantargia.

För ytterligare information, kontakta
Göran Forsberg, VD
Telefon: 046-275 62 60
E-post: goran.forsberg@cantargia.com

Denna information är sådan som Cantargia AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 10 mars 2020 kl.08.45 CET.

Om Cantargia
Cantargia AB (publ), reg.no. 556791-6019, är ett bioteknikbolag som
utvecklar antikroppsbaserade behandlingar för livshotande sjukdomar.
Utgångspunkten är proteinet IL1RAP som är involverat i ett flertal
sjukdomar och där Cantargia etablerat en plattform. Huvudprojektet,
antikroppen CAN04, studeras i den kliniska fas I/IIa-studien CANFOUR
med primärt fokus mot icke-småcellig lungcancer och
bukspottkörtelcancer. Studien fokuseras mot kombinationsterapi, men
innehåller även monoterapi. Positiva interimdata från
kombinationsterapierna presenterades i december 2019. Cantargias
andra projekt, antikroppen CAN10, behandlar allvarliga
autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar, med initialt fokus på systemisk
skleros och myokardit.

Cantargia är listat på Nasdaq Stockholm (ticker: CANTA). Mer
information om Cantargia finns att tillgå via
http://www.cantargia.com.

Om CAN04
Antikroppen CAN04 binder starkt till målmolekylen IL1RAP och fungerar
genom både ADCC och blockering av IL-1?- och IL-1?-signalering. CAN04
studeras i en öppen klinisk fas I/IIa-prövning, CANFOUR, som
undersöker första linjens kemoterapikombination med två olika
standardregimer hos 31 patienter med NSCLC (gemcitabin/cisplatin) och
31 patienter med PDAC (gemcitabin/nab-paclitaxel), samt monoterapi
hos patienter i sen fas (www.clinicaltrials.gov). Fas
I-monoterapidata från 22 patienter presenterades vid ASCO 2019 och
visade en god säkerhet, där infusionsrelaterad reaktion var den
vanligaste biverkningen. Dessutom minskade biomarkörerna IL6 och CRP
med behandlingen och 9 av 21 patienter hade stabil sjukdom. Positiva
interimdata från kombinationsterapierna presenterades i december
2019. En fas I-studie som undersöker CAN04 i kombination med en
immunkontrollhämmare planeras att starta H1 2020.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/cantargia-ab/r/cantargia-forvarvar-patentport...
https://mb.cision.com/Main/7470/3055974/1208538.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.