Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-29

Cantargia styr in i klinik

Detta är en betald analys på uppdrag av Cantargia utförd av analysföretaget Jarl Securities på uppdrag av Analysguiden.
wysiwyg_image

Start av kliniska studier för in Cantargia i ett nytt spännande skede. En omfattande finansiering och relativt låg risk i den inledande fas I-delen ger stöd för en fortsatt uppvärdering under det kommande året.  

Cantargia tar nu klivet in i kliniska prövningar (fas I/IIa) med anti­kroppsbehandlingen CAN04. I ett första steg ska säkerhet och rekommenderad dos i människa utvärderas. Goda prekliniska resultat ger tillförsikt inför dessa prövningar. Bolaget ut­vecklar behandlingar för svår­behandlade cancersjukdomar som lung- och bukspottkörtelcancer och leukemi. CAN04 är målstyrd mot IL1RAP, ett protein som är överrepresenterat i tumörer i dessa cancersjukdomar.

Bolaget genomför för närvarande en omfattande finansiering om 232 miljoner kronor, varav 101 miljoner via en riktad emission till huvudsakligen institutionella ägare. Resten är en företrädesemission till samma villkor (teck­ningskurs 6,8 kronor per aktie).

En framgångsrik finansiering ger bolaget muskler att slutföra hela fas I/IIa-studien och minskar tydligt finansiell risk. Cantargia avser att ansöka om en notering på huvudlistan under 2018.

CANO4 har en dubbel verknings­mekanism: Dels dämpas tumör­främjande inflammation, dels stimuleras immunförsvaret att attackera tumörer. Egna och oberoende forskningsresultat ger stöd åt dessa verknings­mekanismer. Kombinerat med hittills observerade milda biverk­ningar talar det för synergier med dagens standardbehand­lingar, eller med nya immun­onkologiska terapier. Genom att välja ut patienter med tumörer som upp­visar IL1RAP avser Cantargia stärka förutsättningarna för framgång i kliniska studier.

Vi bedömer att bolaget är lågt värderat jämfört med andra liknande bolag på nordiska börser. Skillnaden bör minska om den kliniska utvecklingen fortskrider. Baserat på riskjusterade projekt­värden beräknar vi ett motiverat värde på 11,2 kronor efter genomförd emission. På cirka ett års sikt ser vi en möjlig miljard­värdering, om den pågående fas I-studien blir framgångsrik. Vi rekommenderar att Teckna.

Författare Niklas Elmhammer