Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-11-09

Capio AB: Extra bolagsstämma i Capio AB (publ)

På begäran av Ramsay Générale de Santé S.A. ("Ramsay GdS"), som efter
fullföljandet av det offentliga kontanterbjudandet till aktieägarna i
Capio AB (publ) ("Capio") innehar cirka 98,5 procent av det totala
antalet aktier och röster i Capio, kallas aktieägarna i Capio till
extra bolagsstämma tisdagen den 4 december 2018 på Mannheimer
Swartling Advokatbyrå, Östra Hamngatan 16, 403 14 Göteborg, kl.
09.00. Inregistrering till bolagsstämman börjar kl. 08.30.

1. RÄTT TILL DELTAGANDE VID STÄMMAN

Aktieägare som önskar deltaga vid stämman ska:

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per
onsdagen den 28 november 2018,

dels anmäla sitt deltagande till bolaget under adress Capio AB, "Extra
bolagsstämma 2018", Box 1064, 405 22 Göteborg, per telefon 031-732 40
83, vardagar mellan klockan 09.00 och 16.00, eller per e-post till
agm@capio.com, senast onsdagen den 28 november 2018.

Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, adress, telefonnummer
(dagtid), person- eller organisationsnummer samt uppgift om
aktieinnehav. Aktieägare eller ombud för aktieägare får till
bolagsstämman medföra högst två biträden. Biträden får endast
medföras till stämman om aktieägaren anmäler deras närvaro i samband
med den egna anmälan enligt ovan. För aktieägare som företräds av
ombud ska fullmakt översändas tillsammans med anmälan.
Fullmaktsformulär hålls tillgängligt via bolagets hemsida
www.capio.com och skickas per post till aktieägare som kontaktar
bolaget och uppger sin adress. Den som företräder juridisk person ska
även översända kopia av registreringsbevis eller motsvarande
behörighetshandlingar som utvisar behörig firmatecknare av fullmakt.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att
äga rätt att deltaga i stämman, inregistrera aktierna i eget namn hos
Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast
onsdagen den 28 november 2018, vilket innebär att förvaltaren bör
underrättas om detta i god tid före nämnda datum.

1. ÄRENDEN PÅ STÄMMAN

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Fastställande av antalet styrelseledamöter.
8. Fastställande av arvode till styrelseledamöter.
9. Val av styrelseledamöter.
10. Beslut om borttagande av principer för utseende av valberedningen.
11. Stämmans avslutande.

Beslutsförslag

Förslag avseende styrelsens sammansättning, styrelsearvoden samt
borttagande av principer för utseende av valberedningen (punkterna
7-10)

Ramsay GdS har meddelat att man kommer att informera styrelsen om sina
förslag före stämman. Capio kommer att offentliggöra förslagen från
Ramsay GdS så snart dessa har mottagits.

1. ANTAL AKTIER OCH RÖSTER I BOLAGET

Det totala antalet aktier och röster i bolaget uppgår till 141 159
661.

1. UPPLYSNINGAR PÅ STÄMMAN

På stämman ska styrelsen och verkställande direktören, om någon
aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan
väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållande som
(i) kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller
(ii) avser bolagets förhållande till annat koncernföretag. Den som
vill framställa frågor i förhand kan göra det per post till Capio AB,
"Extra bolagsstämma 2018", Box 1064, 405 22 Göteborg, eller per
e-post till agm@capio.com.

1. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För information om behandling av personuppgifter, se avsnittet om den
extra bolagsstämman 2018 på företagets hemsida, www.capio.com.

Göteborg i november 2018
CAPIO AB (publ)
Styrelsen

Capio AB (publ) är en ledande paneuropeisk vårdgivare som erbjuder ett
brett vårdutbud av hög kvalitet inom medicin, kirurgi och psykiatri
genom sina sjukhus, specialistkliniker och vårdcentraler. Capio
bedriver verksamhet i fem länder: Sverige, Norge, Danmark, Frankrike
och Tyskland. Under 2017 tog Capios 13 314 medarbetare
(heltidstjänster i genomsnitt) emot 5,1 miljoner patientbesök i
Koncernens verksamheter, med en omsättning om 15 327 MSEK. Capios
verksamhet är geografiskt uppdelad i tre rörelsesegment: Norden (57%
av Koncernens omsättning 2017), Frankrike (35% av Koncernens
omsättning 2017) och Tyskland (8% av Koncernens omsättning 2017). För
mer information om Capio se www.capio.com/sv.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/capio-ab/r/extra-bolagsstamma-i-capio-ab--publ...
http://mb.cision.com/Main/277/2668043/941878.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.