Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-09

Cassandra Oil: Brev från VD

BÄSTE AKTIEÄGARE

Året 2018 och början av 2019 har på många sätt varit en händelserik
period för Cassandra Oil.

Med en konkurrenskraftig teknik för lönsam återvinning av däck och
plastavfall är vi nu på väg in i en helt ny fas då nya dörrar har
öppnats. Som vi tidigare nämnt på både träffar och i korrespondens
krävs det inte bara en hållbar och fungerande teknik, utan även
miljötillstånd, registrering av pro-dukter och hantering av en
djungel av förordningar, lagar, nya EU-regler o.s.v.

Förutom att dessa bitar nu finns på plats, har Cassandra även
överenskommit med stora opera-törer på marknaden som avser att köpa
återvunnen olja som vi producerar från avfall. Detta är ett stort
steg för ett litet bolag som Cassandra och då kundens krav på volymer
är omfattande, befinner vi oss i en situation där vi behöver skala
upp produktionen av CASO maskiner i snabbare takt än vi har resurser
för.

Bland de mindre positiva händelserna under året 2018 och början av
2019 finns tvisten med Läns-försäkringar Bergslagen Ömsesidigt ("LF")
med anledning av brandolyckan den 28 maj 2017, som resulterat i
Bolagets ansträngda ekonomiska situation.

Den 23 april 2019 meddelade Cassandra Oil att försäkringstvisten med
LF har isolerats från koncernen och den operativa verksamheten. Genom
att försäkringstvisten nu har isolerats skapas förutsättningar för
att åter fokusera fullt ut på den faktiska verksamheten.

Från och med nästa år (2020) har man på EU-nivå beslutat att allt
drivmedel måste innehålla en viss andel förnyelsebar olja. Cassandra
Oils patenterade metod för framställning av sådan är inte bara
effektiv utan även unik i sitt slag. Vi ser ett ökat intresse för
Cassandras teknik från olika industrier där återvunnen energi i form
av både olja och gas fått hög prioritet p.g.a. av nya
hållbar-hetsmål, men framför allt söker drivmedelsproducenter nya
alternativ till vanliga råolja.

Cassandras REACH och ECHA certifierade olja från både däck och plast,
som erhållits efter om-fattande tester och analyser, ger oss en stark
position på marknaden för förnyelsebar olja.

Med syftet att ta vara på detta unika tillfälle som pionjärer av
förnyelsebar olja från plastavfall på kommersiell nivå, beslutade
bolagets styrelse den 25 april 2019 att genomföra en emission av
konvertibler med företrädesrätt för aktieägarna, varvid den som äger
600 aktier äger rätt att teckna ett konvertibelt skuldebrev om
nominellt 100 SEK. Beslutet fattades med stöd av bemyndigande från
årsstämman den 26 april 2018.

Emissionen sker på så sätt att en (1) befintlig aktie berättigar till
en (1) uniträtt. Det krävs sex hundra (600) uniträtter för att teckna
en (1) Unit. Varje sådan Unit består av en (1) konvertibel med ett
nominellt belopp om 100 kronor. De aktieägare som erhåller färre än
600 uniträtter välkomnas därför särskilt att teckna Units utan
företräde, vilket sker genom att fylla i anmälningssedeln för
teckning utan uniträtter.

De konvertibla skuldebreven löper över 24 månader med 12 procents
årlig ränta och kan konverteras till stamaktier till
konverteringskursen 0,50 kronor per aktie. Emissionen omfattar högst
250 000 konvertibler och kan vid full teckning tillföra Cassandra Oil
högst 25 MSEK före emissions-kostnader. Teckningstiden löper från den
9 maj till och med den 5 juni 2019. Styrelsen har rätt att förlänga
tiden för teckning och betalning. Avstämningsdag var den 6 maj 2019.

Aktieägarna kan ladda ned och ta del av ett fullständigt
informationsmemorandum samt en infor-mationsbroschyr på
www.cassandraoil.com
(http://cassandraoil.com/sv/Investor-Relations/emissioner/) eller på
Hagberg & Aneborn Fondkommission AB:s hemsida; www.hagberganeborn.se.

Vi ser fram emot ett fortsatt spännande år tillsammans med våra
aktieägare och kunder!

Västerås den 8 maj 2019.

Anders Olsson, Verkställande Direktör

För ytterligare information, vänligen kontakta
Anders Olsson, Verkställande direktör
Tel: 076-16 32 100

Cassandra Oil är ett svenskt miljöföretag som med hjälp av ny teknik
producerar olja ur kolvätehaltigt material, till exempel uttjänta
bildäck, plastavfall, "oljesludge", spillolja och på sikt även
oljesand, oljeskiffer och elektronikskrot. Cassandra Oils aktie är
listad hos Mangold i Stockholm med kortnamn CASO. Antalet aktieägare
uppgår till ca 7 400.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/cassandra-oil/r/brev-fran-vd,c2807446
https://mb.cision.com/Main/218/2807446/1040307.pdf

Författare Cision