Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-10-25

Cassandra Oil: Cassandra Oil AB (publ) DELÅRSRAPPORT

JANUARI -SEPTEMBER 2018

TREDJE KVARTALET, 1 JULI - 30 SEPTEMBER 2018

· Koncernens omsättning uppgick till - (-) MSEK.
· Rörelseresultatet uppgick till -6,9 (-8,4) MSEK eller -0,06
(-0,16) SEK per aktie.

· Kassaflödet från den löpande verksamheten var -2,9 (-1,4) MSEK
eller -0,02 (-0,02) SEK per aktie.

· Koncernens likvida medel uppgick vid periodens utgång till 0,6
(0,4) MSEK.

· Moderbolaget Cassandra Oil AB:s rörelseresultat för tredje
kvartalet var -1,7 (-4,5) MSEK.

· Moderbolagets egna kapital uppgick vid periodens utgång till 417,6
(400,3) MSEK eller 2,83 (5,79) SEK per aktie.

· Moderbolagets soliditet var vid periodens utgång 96,5 (99,3)
procent.

FÖRSTA NIO MÅNADERNA, 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2018

· Koncernens omsättning under perioden uppgick till - (-) MSEK.
· Rörelseresultatet uppgick till -19,5 (-70,8) MSEK eller -0,17
(-1,17) SEK per aktie. (Rörelseresultatet 2017 påverkades negativt
med -43,7 MSEK som en följd av nedskrivningar av varulager och
inventarier efter brand i bolagets lokaler)

· Kassaflödet från den löpande verksamheten var -10,4 (-17,2) MSEK
eller -0,08 (-0,27) SEK per aktie.

· Moderbolaget Cassandra Oil AB:s rörelseresultat för perioden var
-6,9 (-8,4) MSEK.

· Moderbolagets egna kapital uppgick vid periodens utgång till 417,6
(400,3) MSEK eller 2,83 (5,79) SEK per aktie.

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

Årsstämma

Den ordinarie årsstämman hölls den 26 april 2018 i Västerås. Vid
stämman beslutades bland annat att:

· ändra bolagets bolagsordning innebärandes att ändring av gränserna
för aktiekapitalet och antal aktier i Bolaget. Aktiekapitalet skall
utgöra lägst 60 000 000 kronor och högst 240 000 000 kronor. Antalet
aktier skall vara lägst 60 000 000 och högst 480 000 000.

· bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden
fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier
eller emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler mot
kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller
kvittning. Beslut skall kunna fattas med eller utan företrädesrätt
for aktieägarna. Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen
från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra slutförandet av
pågående förhandlingar samt anskaffning av kapital för expansion,
förvärv och för bolagets rörelse. Det totala antalet aktier som ska
kunna ges ut med stöd av bemyndigandet begränsas av bolagsordningens
begränsning om maximalt antal aktier.

Riktade emissioner

Cassandra Oil AB genomförde i juni 2018 en riktad emission av 9 200
000 aktier, till Recall Capital Nordic AB till en kurs om 0,50 kronor
per aktie. Aktiekapitalet ökade med 4 600 000 kr. Betalning gjordes
genom kvittning av tecknarens fordran om 4 600 000 kr på Bolaget.
Emissionen gjordes med bemyndigande från bolagsstämman 2018-04-26.

Cassandra Oil AB genomförde i augusti 2018 en riktad emission av 9 200
000 aktier, till Recall Capital Nordic AB till en kurs om 0,50 kronor
per aktie. Aktiekapitalet ökade med 4 600 000 kr. Betalning gjordes
genom kvittning av tecknarens fordran om 4 600 000 kr på Bolaget.
Emissionen gjordes med bemyndigande från bolagsstämman 2018-04-26.

Ny Certified Adviser

Cassandra Oil har ingått avtal med Mangold Fondkommission AB avseende
tjänsten som Certified Adviser. Mangold Fondkommission AB tillträdde
som Certified Adviser den 1 juli 2018.

Ny handelsplattform

Disciplinnämnden vid NASDAQ Stockholm beslutade 2018-09-11 att avföra
Cassandra Oil AB:s aktier från handel på Nasdaq First North. Aktierna
ska avföras från handel senast den 20 november 2018.

Cassandra Oil har därefter träffat avtal med Mangold Fondkommission AB
om att aktierna ska föras upp för kontinuerlig handel på
Mangoldlistan.

Cassandra Oils krav på Länsförsäkringar justeras till 86 miljoner
kronor.

Den 6 juli 2018 lämnade Cassandra Oil AB:s dotterbolag Cassandra Oil
Technology AB in justering av sina yrkanden till tingsrätten i
Västerås i tvisten med Länsförsäkringar Bergslagen Ömsesidig.

Mer än ett år har gått sedan brandolyckan och Cassandra har nu kunnat
justera sin talan till att omfatta den totala skadan. Detta har
gjorts för att ej riskera ytterligare en rättsprocess avseende den
totala skadeersättningen efter att försäkringens giltighet
fastställts av domstol.

Efter att ansvarsperioden i avbrottsförsäkringen nu har löpt ut har
Cassandra med hjälp av ansedd ekonomisk sakkunnig bedömt storleken på
den skada som Cassandra menar att Länsförsäkringar Bergslagen ska
ersätta enligt försäkringsvillkoren. Cassandra har därför gett in ett
yttrande till tingsrätten där Cassandra yrkar ersättning med ett
totalt kapitalbelopp om ca 86 miljoner kronor jämte ränta till dess
ersättning erhålles.

Kraven består dels av 55 250 000 kr i sakförsäkringsersättning och
dels av ca 25 500 000 kr i

avbrottsersättning. Vidare yrkas ersättning med 5 250 000 kr som
skadestånd för de extra finansiella

kostnader som bolaget drabbats av på grund av Lf:s enligt Cassandras
uppfattning långsamma skadereglering som Cassandra menar inte
uppfyller de krav som ställs i försäkringsavtalet och
försäkringsavtalslagen.

Vidare yrkar Cassandra att tingsrätten ska fastställa att Bolaget får
ta i anspråk sin ansvarsförsäkring med avseende på eventuella krav
från fastighetsägarens försäkringsbolag och annan tredje man i
anledning av branden.

Cassandras ledning och juridiska ombuds bedömning av tvisten är
oförändrad och vi hänvisar till tidigare rapporter.

Industriella samarbeten

Samarbete i Danmark

Cassandra Oil AB avtalade den 31 mars 2017 om att bilda ett bolag
tillsammans med Reaktor ApS. Bolaget kommer att processa avfall, inte
bara från Danmark, utan även från närliggande länder som har stora
däckproblem. Den första CASO-anläggningen med en årskapacitet på ca
12 000 ton däck avsågs att i augusti 2017 placeras i Frederiksværk på
Själland vid Reaktor ApS anläggning. En andra anläggning skulle sedan
installeras i början av 2018.

Den brand som drabbade Cassandra Oil den 28 maj 2017 förstörde de
reaktorer som skulle levereras till Danmark. Samarbetsprojektet har
därmed försenats. Cassandra och Reaktor ApS har utnyttjat tiden genom
att göra en förnyad miljöansökan helt anpassad till den kommande
gemensamma verksamheten. Status vid denna rapports skrivande är att
projekteringsarbetet pågår och miljötillståndet, nu anpassat till
Cassandras uppdaterade teknik, väntas godkännas av myndigheterna inom
en nära framtid.

Samarbete i Spanien

I november 2016 ansökte Cassandras spanska samarbetspartner Valoriza
om tillstånd (IEA ansökan) för omfattande återvinningsverksamhet.

Ansökan gjordes för en anläggning med 4 st CASO 600E
processanläggningar. Handläggningen av tillståndsärendet har tagit
lång tid. I april i år beviljades Valorizas ansökan avseende en
produktionsanläggning med kapacitet att omvandla 75 000 ton
avfallsplast till ca 350 000 fat olja samt 2 800 ton kolpulver per
år.

Tillståndet anger den tillverkade oljan som "Fuel oil". För att
undvika problem med leveranser i framtiden har Cassandra framfört sin
önskan till Valoriza att hos miljömyndigheten anhålla om att
produkten ges samma specifikation som Cassandra har i sin
REACH-registrering.

Utan produktregistrering och godkännande får ingen produkt som är
gjord av avfall handlas som annat än avfall. Cassandra är för
närvarande, så vitt vi vet, unikt i Europa då vi har en
klassificering som möjliggör för raffinaderier att köpa vår från
avfall återvunna olja utan att raffinaderierna själva behöver
registrera sig som avfallshanterare.

Miljömyndigheterna har nu beviljat tillstånd att återvinna ca 75 000
mt plastavfall per år och att producera ca 350 000 fat olja per år.

Samarbete med BF Holding OÜ i Estland

Cassandra Oil AB och BF HOLDING OÜ, Estland, kom den 2 juli överens om
ett MoU med en beskrivning av villkoren för en eventuell start av ett
JV i återvinningsverksamheten i Estland,

Den första anläggningen placeras i Fosforiidi, Maardu, Estland och
planeras att bestå av en CASO-reaktor. BF HOLDING OÜ har ansökt om
EU-bidrag på grundval av Cassandra Oils unika och snabb
depolymerisationsteknik. Vi kommer att meddela marknaden om
utvecklingen, som i första steget är beroende av EU beslutet.

Övriga marknader

Flera kontakter som till synes har legat på is har nyligen återkommit
och visar stort intresse för Cassandras teknik då deras
avfallsproblem kvarstår och Cassandras unika snabbpyrolys fortfarande
anses som en högst intressant lösning. Dessa nyupptagna diskussioner
visar potential.

Patent

Cassandra Oil innehar samtliga rättigheter för tre patent. Dessa är
patent SE 090 1600-7, Separationsreaktor, "Reaktor innefattande en
rotor", patent SE 1251493-1, Fläktvingar, "Metod för att minska
mängden partiklar av fast material som åtföljer en gasström från en
reaktor" samt patent SE 1251096-2, Värmeväxling, "Metod för att öka
verkningsgraden i en reaktor och användning av reaktorn".

Dessa tre patent återkommer i trettio internationellt registrerade
patent.

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

REACH-registrering

För olja producerad från avfallsplast har Cassandra Oil nu fått ett
preliminärt EC nummer från ECHA. Det innebär att Cassandras olja
kommer att godkännas för handel på marknaden.

Aktieägarträffar

Under oktober månad genomfördes två informationsmöten i Västerås och
Göteborg för aktieägare och andra intresserade. Sammanlagt deltog ca
80 personer vilket påvisar ett stort intresse för bolaget och vår
teknik.

FINANSIELL RAPPORT

Omsättning, resultat och kassaflöde, juli - september 2018

· Koncernens omsättning uppgick till - (-) MSEK.
· Rörelseresultatet uppgick till -6,9 (-8,4) MSEK eller -0,06
(-0,16) SEK per aktie.

· Kassaflödet från den löpande verksamheten var -2,9 (-1,4) MSEK
eller -0,02 (-0,02) SEK per aktie.

Omsättning, resultat och kassaflöde, januari-september 2018

· Koncernens omsättning under perioden uppgick till - (-) MSEK.
· Rörelseresultatet uppgick till -19,5 (-70,8) MSEK eller -0,17
(-1,17) SEK per aktie.

· Kassaflödet från den löpande verksamheten var -10,4 (-17,2) MSEK
eller -0,08 (-0,27) SEK per aktie.

Finansiell ställning: Likviditet, eget kapital och soliditet

Koncernens likvida medel uppgick vid periodens utgång till 0,6 (0,4)
MSEK. Styrelsen och ledningen undersöker olika
finansieringsalternativ och arbetar på lösningar som gör att bolaget
kan verka vidare oberoende av tvisten med försäkringsbolaget.

Koncernens eget kapital uppgick ...

Författare Cision