Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-03-29

Cassandra Oil: Cassandra Oil; kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Cassandra Oil AB (publ) kallas härmed till årsstämma
torsdagen den 26 april 2018, kl 08:30 på CuLTUREN, Sintervägen 6,
Västerås.

Anmälan m m

Aktieägare skall för att få delta i stämman dels vara införd i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 20 april 2018, dels
anmäla sitt deltagande till bolaget senast fredagen den 20 april 2018
per post på adress Cassandra Oil AB, Sjöhagsvägen 14, 721 32
Västerås, eller per e-mail bolagsstamma@cassandraoil.com Vid anmälan
ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav,
adress, telefonnummer och uppgift om eventuella biträden samt i
förekommande fall uppgift om ställföreträdare. Till anmälan ska
därtill i förekommande fall bifogas fullständiga
behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid
före den 20 april 2018 genom förvaltarens försorg tillfälligt låta
inregistrera aktierna i eget namn för att få rätt att delta i
stämman.

Totalt finns det 121 981 669 st aktier och lika många röster i
bolaget.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.

2. Val av ordförande vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

4. Val av minst en justeringsman.

5. Godkännande av dagordning.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

9. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen.

10. Beslut i fråga om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och
verkställande direktören.

11. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande.

12. Val av revisor.

13. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorerna.

14. Styrelsens förslag om att ändra Bolagsordningen.

15. Styrelsens förslag till bemyndigande att besluta om nyemission av
aktier.

16. Beslut om optionsprogram för styrelse och ledande
befattningshavare.

17. Övriga frågor.

18. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Disposition av bolagets resultat (punkt 9)

Styrelsen föreslår att vinstutdelning för räkenskapsåret 2017 inte
lämnas.

Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisorer samt
arvoden (punkt 11-13)

Aktieägare som representerar ca 30 procent av antalet aktier och
röster i bolaget avser att lämna ett förslag till val av styrelse och
revisor samt arvoden senast en vecka före stämman.

Styrelsens förslag till besluta om ändring av Bolagsordning (punkt 14)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att ändra § 4 i
bolagsordningen från tidigare text "Aktiekapitalet skall utgöra lägst
60.000.000 kronor och högst 120.000.000 kronor.." till
"Aktiekapitalet skall utgöra lägst 60.000.000 kronor och högst
240.000.000 kronor."

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att ändra § 5 i
bolagsordningen från tidigare text "Antalet aktier skall vara lägst
60.000.000 och högst 120.000.000. Alla aktier är av samma slag." till
"Antal aktier skall vara lägst 120.000.000 och högst 480.000.000.
Alla aktier är av samma slag."

Styrelsens förslag till bemyndigande att besluta om nyemission av
aktier (punkt 15)

Förhandlingar om industriellt samarbete pågår. Som en följd härav
föreslår styrelsen att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett
eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma
besluta om nyemission av aktier eller emission av teckningsoptioner
och/eller konvertibler mot kontant betalning och/eller med
bestämmelse om apport eller kvittning. Beslut skall kunna fattas med
eller utan företrädesrätt för aktieägarna. Syftet med bemyndigandet
och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att
möjliggöra slutförandet av pågående förhandlingar samt anskaffning av
kapital för expansion, företagsförvärv och för bolagets rörelse. Det
totala antalet aktier som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet
begränsas av bolagsordningens begränsning om maximalt antal aktier.

Beslut om optionsprogram för styrelse och ledande befattningshavare
(punkt 16)

Det föreslås emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
av 2 000 000 st. teckningsoptioner att tecknas med 1 000 0000 st. av
styrelseordförande Finn Johnsson och 1 000 000 av dotterbolaget
Cassandra Oil Technology AB för vidareöverlåtelse till
styrelseledamöter, ledande befattningshavare och andra
nyckelpersoner. Varje optionsrätt berättigar till teckning av en
aktie och optionerna kan tecknas till en kurs om 0,50 kr per aktie
under 1 maj 2019 - 31 december 2019. Aktiekapitalet kan ökas med
högst 1 000 000 kr innebärande en total utspädning om ca 2 %.
Ersättning skall erläggas enligt Black & Scholes värderingsmodell och
sedvanliga omräkningsvillkor gäller för optionerna.

För giltigt beslut enligt denna punkt krävs jämlikt 16 kap
aktiebolagslagen bifall med minst 9/10 av de på stämman företrädda
aktierna och rösterna.

Handlingar till stämman

Cassandra Oil AB:s årsredovisning och revisionsberättelse samt övriga
handlingar inför bolagsstämman (inklusive fullmaktsformulär) kommer
att finnas tillgängliga på bolagets kontor (adress och telefon enligt
ovan) och på bolagets hemsida www.cassandraoil.com och sänds
kostnadsfritt till aktieägare som så begär.

Stockholm i mars 2018

CASSANDRA OIL AB (publ)

Styrelsen

+-----------------------------------------------------------------------------+
|Denna information är sådan information som Cassandra Oil AB är skyldigt att |
|offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades|
|genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 mars |
|2018. |
| |
+-----------------------------------------------------------------------------+

För ytterligare information, vänligen kontakta
Anders Olsson, Verkställande direktör
Tel: 076-16 32 100

Cassandra Oil är ett svenskt miljöföretag som med hjälp av ny teknik
producerar olja ur kolvätehaltigt material, till exempel uttjänta
bildäck, plastavfall, "oljesludge", spillolja och på sikt även
oljesand, oljeskiffer och elektronikskrot. Cassandra Oils aktie är
listad på Nasdaq First North Stockholm med kortnamn CASO. Remium
Nordic Holding AB är bolagets certified adviser. Antalet aktieägare
uppgår till ca 8 000.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/cassandra-oil/r/cassandra-oil--kallelse-till-a...
http://mb.cision.com/Main/218/2483464/812677.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.