Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-04-25

Catella: Kallelse till årsstämma i Catella AB (publ)

Årsstämma i Catella AB (publ) ("Bolaget") äger rum måndagen den 27 maj
2019 kl. 14.00 på Summit/GT30, Grev Turegatan 30 i Stockholm.
Inpassering och registrering börjar klockan 13.30.

Rätt att delta vid stämman

Aktieägare som önskar delta vid stämman ska:

· dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på
avstämningsdagen tisdagen den 21 maj 2019,

· dels ha anmält sitt deltagande skriftligen till Catella AB (publ),
Att: Investor Relations, Catella AB, Box 5894, 102 40 Stockholm,
eller per e-post till bolagsstamma@catella.se senast tisdagen den 21
maj 2019. Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn,
person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav och
eventuella biträden (högst två).

Ombud

Sker deltagande med stöd av fullmakt bör denna insändas i samband med
anmälan om deltagande i bolagsstämman. Företrädare för juridisk
person bör vidare ta med bestyrkt kopia av registreringsbevis eller
liknande behörighetshandling. Kopior på dessa handlingar bör även
insändas till Bolaget i samband med anmälan till stämman.
Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på Bolagets hemsida
www.catella.se. Beställning av fullmaktsformulär sker på samma adress
och e-post som ovan. Fullmaktens giltighet får anges till högst fem
år från utfärdandet.

Registrering

Aktieägare som förvaltarregistrerat sina aktier genom ett
värdepappersinstitut eller motsvarande utländskt institut måste för
att få rösta på bolagsstämman tillfälligt rösträttsregistrera
aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan registrering ska
instruera sin förvaltare därom i god tid före tisdagen den 21 maj
2019, då sådan registrering ska vara verkställd.

Förslag till dagordning

1. Bolagsstämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid bolagsstämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av två protokollsjusterare.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Verkställande direktörens redogörelse.
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen, och av
revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare som har gällt sedan föregående årsstämma
har följts.

9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

10. Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust
enligt den fastställda balansräkningen.

11. Fråga om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande
direktören.

12. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
samt antalet revisorer och revisorssuppleanter.

13. Fastställande av arvode till styrelsen och revisor.
14. Val av styrelse och styrelseordförande.
15. r.
16. Beslut om valberedning inför årsstämman 2020.
17. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare.

18. Stämmans avslutande.
Beslutsförslag

Förslag till beslut under punkterna 2, 12-16 nedan har framlagts av
valberedningen bestående av Thomas Andersson Borstam, ordförande i
valberedningen, Johan Claesson och Kenneth Andersen.

Punkt 2. Val av ordförande vid bolagsstämman.

Valberedningen föreslår styrelsens ordförande Johan Claesson som
ordförande vid stämman.

Punkt 10. Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller
förlust enligt den fastställda balansräkningen.

Styrelsen föreslår en utdelning till aktieägarna om 1,20 kr per aktie.
Styrelsens utdelningsförslag är villkorat av att
obligationsinnehavarna i Bolagets seniora icke-säkerställda
obligationslån om SEK 750 000 000 med ISIN SE0009994718 röstar för
ändringar av obligationsvillkoren i det skriftliga förfarande (Eng.
Written Procedure) som inleddes den 25 april 2019 med syfte att,
bland annat, göra den föreslagna utdelningen tillåten. Det skriftliga
förfarandet beräknas vara avslutat senast den 23 maj 2019. Om
obligationsinnehavarna röstar mot att ändra obligationsvillkoren
enligt ovan föreslår styrelsen en utdelning till aktieägarna om 0,93
kr per aktie vilket är i enlighet med nuvarande obligationsvillkor.

Styrelsen föreslår onsdagen den 29 maj 2019 som avstämningsdag för
utdelning. Beslutar årsstämman enligt förslaget, beräknas utdelningen
komma att utsändas av Euroclear Sweden AB tisdagen den 4 juni 2019.

Punkt 12. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och
styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter.

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter ska uppgå till
fem och att inga suppleanter ska väljas samt att en revisor ska
väljas.

Punkt 13. Fastställande av arvode till styrelsen och revisor.

Valberedningen föreslår att arvode till styrelseledamöterna ska utgå
med 570 000 kronor (föregående år 570 000) till styrelsens
ordförande, 350 000 kronor (350 000) vardera till ledamöter.
Valberedningen föreslår vidare ett arvode till ordföranden i
styrelsens revisionsutskott om 130 000 kronor (130 000) och till
övriga två ledamöter 100 000 kronor (100 000) vardera samt ett arvode
till ordföranden i styrelsens ersättningsutskott om 40 000 kronor (40
000) och till ledamoten 30 000 kronor (30 000). Om stämman beslutar
enligt valberedningens förslag till styrelsesammansättning och arvode
inklusive ersättning för utskottsarbete, uppgår det totala arvodet
till 2 370 000 kronor (2 370 000).

Det noteras att utrymme att med skatterättslig full verkan fakturera
styrelsearvode är mycket begränsat, men om skattemässiga
förutsättningar finns för fakturering samt under förutsättning att
det är kostnadsneutralt för Catella, föreslås att styrelseledamot ska
kunna fakturera sitt arvode som näringsidkare via bolag. Om
styrelseledamot fakturerar styrelsearvode via bolag ska arvodet
justeras för sociala avgifter och mervärdesskatt enligt lag så att
kostnadsneutralitet uppnås för Catella.

Valberedningen föreslår vidare att arvode till revisorn ska utgå
enligt godkänd räkning.

Punkt 14. Val av styrelse och styrelseordförande.

Valberedningen föreslår följande styrelse: Omval av samtliga nuvarande
styrelseledamöter: Johan Claesson, Johan Damne, Joachim Gahm, Anna
Ramel och Jan Roxendal. Till styrelsens ordförande föreslås omval av
Johan Claesson.

Punkt 15. Val av revisor.

Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets
rekommendation, att till revisor för perioden från slutet av
årsstämman 2019 till slutet av årsstämman 2020 omvälja
PricewaterhouseCoopers AB som har för avsikt att utse Daniel
Algotsson som huvudansvarig revisor. Varken valberedningens förslag
eller revisionsutskottets rekommendation till revisor har varit
föremål för påverkan från tredje part eller varit tvingat av några
avtalsvillkor som begränsat valfriheten i revisorsvalet.

Punkt 16. Beslut om valberedning inför årsstämman 2020.

Valberedningen föreslår att valberedningens ledamöter ska utses genom
att styrelsens ordförande kontaktar de tre röstmässigt största
aktieägarna eller ägargrupperna enligt Euroclear Sweden ABs utskrift
av aktieboken per den 30 september 2019, som vardera ska utse en
representant att, jämte styrelsens ordförande, utgöra valberedning
för tiden intill dess att nästa årsstämma har hållits eller, i
förekommande fall, intill dess att ny valberedning utsetts. Om
styrelsens ordförande, direkt eller genom bolag, skulle vara en av de
tre nyss nämnda största aktieägarna, så ska valberedningen endast
bestå av två ledamöter jämte styrelsens ordförande. Om någon av de
tre röstmässigt största aktieägarna väljer att avstå från sin rätt
att utse en representant övergår rätten till den aktieägare som,
efter dessa aktieägare, har det största aktieinnehavet till dess att
valberedningen är fulltalig. Lämnar ledamot valberedningen innan dess
arbete är slutfört ska, om så bedöms erforderligt, ersättare utses av
samme aktieägare som utsett den avgående ledamoten eller, om denne
aktieägare inte längre tillhör de tre röstmässigt största
aktieägarna, av den nye aktieägare som tillhör denna grupp.

Majoriteten av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i
förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Minst en av
valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till den i
Bolaget röstmässigt största aktieägaren eller grupp av aktieägare som
samverkar om Bolagets förvaltning. Verkställande direktören eller
annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av
valberedningen. Styrelseledamöter kan ingå i valberedningen men ska
inte utgöra en majoritet av dess ledamöter. Om mer än en
styrelseledamot ingår i valberedningen får högst en av dem vara
beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare.
Valberedningen utser ordförande inom gruppen. Styrelseordföranden
eller annan styrelseledamot ska inte vara ordförande för
valberedningen.

Sammansättningen av valberedningen ska offentliggöras så snart den
utsetts och senast sex månader före årsstämman. För det fall en
förändring i ägarstrukturen sker efter det att valberedningen satts
samman på sätt att en eller flera av aktieägarna som utsett ledamöter
i valberedningen inte längre tillhör de tre till röstetalet största
aktieägarna, kan också valberedningens sammansättning ändras i
enlighet med principerna ovan om valberedningen bedömer att så är
erforderligt. Förändringar i valberedningens sammansättning ska
omedelbart offentliggöras.

Valberedningens uppgift ska vara att inför bolagsstämma framlägga
förslag avseende ordförande på bolagsstämman, antal
styrelseledamöter, styrelse- och revisorsarvode, styrelsens
sammansättning, styrelseordförande, principer för utseende av
valberedning inför nästkommande årsstämma samt val av revisorer.

Punkt 17. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare.

Styrelsen föreslår följande riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare. Ersättning till VD och övriga personer i
koncernledningen ska utgöras av fast lön, rörlig ersättning och
övriga förmåner samt pension. Den sammanlagda ersättningen ska vara
marknadsmässig och konkurrenskraftig samt stå i relation till ansvar
och befogenheter. Den rörliga ersättningen baseras på resultat i
förhållande till individuellt definierade kvalitativa och
kvantitativa mål och ska som högst kunna uppgå till 24 månadslöner
avseende verkställande direktören och 12 månadslöner avseende övriga
ledande befattningshavare. Vid uppsägning av anställningsavtal från
Bolagets sida ska uppsägningslön och avgångsvederlag sammantaget inte
överstiga 12 månadslöner. Pensionsförmåner ska vara avgiftsbestämda.
Styrelsen får frångå dessa riktlinjer endast om det i ett enskilt
fall finns särskilda skäl för det.

Tillgängliga handlingar

Senast måndagen den 6 maj 2019 komm...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.