Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-29

Catena: Beslut fattade vid Catenas årsstämma den 29 april 2020

2020-04-29 kl. 18:30

Catena AB (publ) avhöll årets årsstämma den 29 april 2020. I sitt
anförande vid stämman redogjorde verkställande direktör Benny
Thögersen för verksamhetsåret 2019.

Efter det att årsredovisningens balans- och resultaträkningar
fastställts, beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag om
en utdelning på 6,50 kronor per aktie. Avstämningsdag fastställdes
till den 4 maj 2020 och utdelningen beräknas bli utbetald den 7 maj
2020.

Årsstämman fastställde att antalet på årsstämman valda
styrelseledamöter ska vara sju ordinarie ledamöter utan suppleanter.
Stämman antog valberedningens förslag till omval av Gustaf Hermelin,
Katarina Wallin, Hélène Briggert, Tomas Andersson och Magnus Swärdh
som ordinarie styrelseledamöter och nyval av Caesar Åfors och Vesna
Jovic som ordinarie styrelseledamöter, samt att omval sker av Gustaf
Hermelin som styrelsens ordförande. Till revisor valdes det
registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB med
auktoriserade revisorn Mats Åkerlund som huvudansvarig revisor.
Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

Årsstämman godkände valberedningens förslag till arvoden med 350 000
kr (tidigare 330 000 kr) kr till ordföranden och med 175 000 kr till
varje övrig ledamot i styrelsen (tidigare 165 000 kr) som inte är
anställd i bolaget. Ersättning för arbete i ersättningsutskottet
tillkommer med 80 000 kr (40 000 kr) att fördelas med 40 000 kr (20
000 kr) till utskottets ordförande och 20 000 kr (10 000 kr) vardera
till två ledamöter, 100 000 kr (100 000 kr) för ersättning för
revisionsutskottet att fördelas med 50 000 kr (50 000 kr) till
utskottets ordförande och 25 000 kr (25 000 kr) vardera till två
ledamöter.

Arvode till revisorn beslutades utgå enligt sedvanliga normer och
godkänd räkning. Därutöver antogs styrelsens förslag kring
uppdaterade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
Stämman beslutade om oförändrad instruktion för och utseende av
valberedning och att arvode inte ska utgå till ledamöterna i
valberedningen.

Årsstämman bemyndigade styrelsen i enlighet med framlagda förslag att
förvärva och avyttra egna aktier. Förvärv respektive avyttring får
högst ske av 1/10 av bolagets samtliga aktier och beslut kan fattas
vid ett eller flera tillfällen. Stämman bemyndigade även styrelsen
att besluta om nyemission av högst sammanlagt 1/10 av totalt
utestående antal aktier och beslut kan fattas vid ett eller flera
tillfällen. Bemyndigandena om förvärv och nyemission begränsas så att
antalet aktier i bolaget som förvärvas och antalet nya aktier som
emitteras enligt beslut av styrelsen med stöd av bolagsstämmans
bemyndiganden tillsammans högst kommer motsvara 1/10 av bolagets
samtliga utestående aktier.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Gustaf Hermelin, Ordförande
Tel. 0705-60 00 00
gustaf.hermelin@catenafastigheter.se

Benny Thögersen, VD
Tel. 0706-60 83 50
benny.thogersen@catenafastigheter.se

Catena är ett börsnoterat fastighetsbolag som genom samarbete och på
ett hållbart sätt utvecklar, äger och förvaltar effektiva
logistikanläggningar. De strategiskt placerade fastigheterna
försörjer Skandinaviens storstadsregioner och är anpassade för såväl
dagens som morgondagens varuflöden. Det övergripande målet är att
uppvisa ett starkt kassaflöde som möjliggör en stabil utveckling och
ger aktieägarna en långsiktigt god totalavkastning. Fastigheterna
hade ett totalt värde om 16 867, 8 Mkr per 31 mars 2020.
Catena-aktien handlas på NASDAQ Stockholm, Mid Cap.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/catena/r/beslut-fattade-vid-catenas-arsstamma...
https://mb.cision.com/Main/191/3101062/1239317.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.