Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-13

CellaVision AB: Kallelse till årsstämma 2020 CellaVision AB (publ)

Informationen lämnades för offentliggörande 2020-05-13 kl 08:20

Aktieägarna i CellaVision AB (publ), org. nr 556500-0998 (?Bolaget?) kallas
härmed till årsstämma den 16 juni 2020 kl. 15.00 i CellaVisions lokaler på
Mobilvägen 12 i Lund. Rösträttsregistrering börjar kl. 14.30 och avbryts
när stämman öppnas.

Bolaget följer noggrant hur situationen kring covid-19, coronaviruset,
utvecklas och återkommer med ytterligare information närmare årsstämman om
det bedöms som nödvändigt att av smittspridningsskäl vidta några särskilda
åtgärder i samband med genomförandet av stämman.

Rätt till deltagande

Rätt att delta i årsstämman har den som dels upptagits som aktieägare i den
av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 10 juni
2020, dels senast den 10 juni 2020 till Bolaget anmäler sin avsikt att
delta i årsstämman. Anmälan kan ske skriftligt under adress CellaVision AB
(publ), c/o Fredersen Advokatbyrå, Turning Torso, 211 15 Malmö eller via
e-post till cellavision@fredersen.se. Vid anmälan ska anges namn, adress,
person- eller organisationsnummer, telefonnummer, samt, i förekommande
fall, antal biträden (högst två). Efter registrerad anmälan kommer
anmälaren att motta en bekräftelse. Om ingen bekräftelse erhålls har
anmälan inte skett på rätt sätt.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, d.v.s. förvarade i en
depå, måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att få delta i stämman. Sådan
registrering måste vara verkställd senast den 10 juni 2020 och bör begäras
i god tid före denna dag hos den som förvaltar aktierna.

Fullmakt

Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud ska fullmakt utfärdas för
ombudet. Fullmakten ska vara skriftlig, av aktieägaren undertecknad och
daterad. Om aktieägaren är en juridisk person ska kopia av
registreringsbevis eller, om sådan handling inte finns, motsvarande
behörighetshandling bifogas anmälan. Handlingen ska styrka rätten hos den
som undertecknat fullmakten att utse ombud för den juridiska personen. För
att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt i original samt
registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara Bolaget till handa
under ovanstående adress senast den 10 juni 2020. Om fullmakt och övriga
behörighetshandlingar inte insänts i förväg ska fullmakt i original samt
övriga behörighetshandlingar kunna uppvisas vid stämman. Fullmaktsformulär
finns tillgängligt hos Bolaget och på Bolagets webbplats,
www.cellavision.com

, och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Viktig information om att delta i årsstämman genom ombud

Bolaget uppmanar sina aktieägare att inte delta personligen vid årsstämman
2020. Aktieägarna ombeds istället att delta via ombud. Mer information om
fullmaktstjänster, samt formulär för fullmakt finns tillgängligt på
Bolagets hemsida
https://www.cellavision.com/sv/for-investors/corporate-governance/annual...

.

Förslag till dagordning

1. Öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Anförande av verkställande direktören
8. Framläggande och föredragande av årsredovisningen och
revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och
koncernrevisionsberättelsen
9. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt
av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
10. Beslut om disposition av Bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande
direktören
12. Beslut om antal styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och
revisorssuppleanter
13. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
14. Val av styrelseledamöter

Valberedningens förslag till styrelseledamöter:

1. Sören Mellstig (omval)
2. Christer Fåhraeus (omval)
3. Åsa Hedin (omval)
4. Anna Malm Bernsten (omval)
5. Niklas Prager (omval)
6. Jürgen Riedl (omval)
7. Stefan Wolf (omval)
8. Mikael Worning (nyval)
9. Val av styrelseordförande
10. Val av revisor
11. Beslut om principer för utseende av valberedning
12. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
13. Avslutning

 

Beslutsförslag

Utdelning (punkt 10)
Styrelsen föreslår att ingen utdelning för räkenskapsåret 2019 lämnas.

Val av styrelse, styrelseordförande och revisor, fastställande av arvoden
samt beslut om principer för utseende av valberedning (punkt 2, 12-17)
Valberedningen som bestått av Sören Mellstig (sammankallande och
adjungerad), ordförande, Christer Fåhraeus (utsedd av Christer Fåhraeus med
bolag), Nicklas Hansen (utsedd av William Demant Invest A/S), Bo Lundgren
(utsedd av Swedbank Robur fonder) och Joel Eklund (utsedd av Grenlunden
CEVI AB), föreslår årsstämman besluta:

att Sören Mellstig väljs till stämmoordförande,

att styrelsen ska bestå av åtta ledamöter utan suppleanter,

att antalet revisorer ska vara en utan suppleant,

att styrelsearvode ska utgå med 500 000 kronor (500 000) till
styrelseordförande och med 225 000 kronor (225 000) vardera till övriga
styrelseledamöter men att inget arvode ska utgå till ledamöter som är fast
anställda i Bolaget; tilläggsarvode ska utgå med 40 000 kronor till
ordförande i styrelsens revisionsutskott och med 20 000 kronor till övriga
ledamöter i styrelsens revisionsutskott, samt med 40 000 kronor till
ordförande i styrelsens ersättningsutskott och med 20 000 kronor till
övriga ledamöter i styrelsens ersättningsutskott,

att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning,

att omval sker av styrelseledamöterna Christer Fåhraeus, Åsa Hedin, Anna
Malm Bernsten, Niklas Prager, Sören Mellstig, Jürgen Riedl och Stefan Wolf,
samt att nyval sker av Mikael Worning,

Mikael Worning, av dansk nationalitet och född 1962, har mångårig
erfarenhet från företagsledande befattningar inom global försäljning av
medicintekniska produkter, främst inom diagnostik och hörapparater (inkl.
implantat). Mikael Worning är dotterbolags-VD för Demants verksamhet i
Nord- och Sydamerika som representerar drygt 40 procent av
Demant-koncernens intäkter. Mikael Worning har framgångsrikt lett
konsolideringen av en fragmenterad affärsstruktur till en samordnad
affärsmodell omfattande såväl den egna organisationen samt genom förvärv av
bolag för att nå kommersiell framgång. Mikael Worning är oberoende i
förhållande till Bolaget och bolagsledningen men är beroende i förhållande
till Bolagets större aktieägare. Mikael Worning innehar inga aktier i
Bolaget.

För fullständig information om de föreslagna ledamöterna hänvisas till
Bolagets webbplats www.cellavision.com

att Sören Mellstig omväljs till styrelseordförande,

att Deloitte AB omväljs till revisor och den auktoriserade revisorn
Jeanette Roosberg tillträder som huvudansvarig revisor om stämman beslutar
enligt förslaget, samt

att följande huvudsakliga principer ska gälla för utseende av valberedning:

Styrelsens ordförande ska snarast efter att de registrerade
ägarförhållandena i bolaget per den 31 juli året före årsstämman är kända,
kontakta de fyra röstmässigt största registrerade ägarna enligt bolagets
aktiebok och be dem utse en ledamot vardera till valberedningen. Önskar
sådan aktieägare inte utse ledamot, tillfrågas de därefter följande
röstmässigt största registrerade ägarna i storleksordning tills fyra
ägarrepresentanter har utsetts. Tillsammans bildar de fyra till röstetalet
största aktieägarna valberedningen där styrelsens ordförande är
sammankallande och kan delta som adjungerad men är inte medlem i
valberedningen. Valberedningen ska därefter utse en ordförande inom sig.
Namnen på valberedningens ledamöter ska publiceras av bolaget senast sex
månader före nästkommande årsstämma. Vid konstituerande av valberedningen
ska reglerna om oberoende i Svensk kod för bolagsstyrning (?Koden?)
beaktas. Valberedningen ska följa och fullgöra de uppgifter som följer av
Koden och ska lämna förslag till process för utseende av ny valberedning
till kommande årsstämma.

Om aktieägare som utsett en ledamot i valberedningen, innan valberedningens
uppdrag slutförts, får en lägre placering på listan över röstmässigt
största aktieägare i bolaget, ska den ledamot som aktieägaren utsett,
såvida valberedningen så beslutar, ersättas av ny ledamot som utses av den
aktieägare som vid tidpunkten är den röstmässigt störste registrerade
aktieägaren som ej redan är representerad i valberedningen. Skulle någon av
ledamöterna i valberedningen, innan valberedningens uppdrag slutförts, avgå
av annan anledning eller upphöra att representera den aktieägare som utsett
ledamoten ska sådan ledamot, om den som utsett ledamoten så begär, ersättas
av ny ledamot utsedd av aktieägaren.

Mandatperioden för den sålunda utsedda valberedningen ska löpa intill dess
att ny valberedning har tillträtt. Ingen ersättning för ledamöternas arbete
i valberedningen ska utgå. Vid behov ska bolaget kunna svara för skäliga
kostnader som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen
ska kunna fullgöra sitt uppdrag. Valberedningen får även adjungera
ledamöter till valberedningen om så befinns lämpligt; adjungerad ledamot
ska dock inte ha rösträtt i valberedningen.

 

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt
18)     

Styrelsen föreslår riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
i CellaVision av följande innehåll, att gälla till det uppkommer behov av
väsentliga ändringar i riktlinjerna. De ska dock som längst gälla fram till
årsstämman 2024. De nu föreslagna riktlinjerna är mer detaljerade än
tidigare för att uppfylla nya lagkrav. Ändrin...

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.