Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-30

Cereno Scientific: Delårsrapport 2019-01-01 - 2019-06-30

Styrelsen och verkställande direktören för Cereno Scientific AB avger
härmed rapport för det andra kvartalet 2019.

Sammanfattning av delårsrapport

Sex månader (2019-01-01 - 2019-06-30)

· Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0 SEK).
· Resultatet efter finansiella poster uppgick till -8 585 551 (-4
908 504 SEK).

· Resultatet per aktie uppgick till -0,30 SEK -(0,45 SEK) före
utspädning och -0,28 SEK*

(-0,42 SEK) efter utspädning.
· Soliditeten uppgick till 94,7 % (59,2 %).
Tre månader (2019-04-01 - 2019-06-30)

· Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0 SEK).
· Resultatet efter finansiella poster uppgick till -3 251 918 (-3
103 061 SEK).

· Resultatet per aktie uppgick till -0,12 SEK (-0,28 SEK) före
utspädning och -0,11 SEK*

(-0,26 SEK) efter utspädning.
Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.
Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.
Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 28 187 556 aktier
per 2019-06-30 respektive 10 990 500 aktier per 2018-06-30.

*Resultat per aktie efter utspädning: Periodens resultat dividerat med
utestående aktier och optioner per balansdagen 2019-06-30 respektive
2018-06-30.

Med "Bolaget" eller "Cereno Scientific" avses Cereno Scientific AB med
organisationsnummer 556890-4071.

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2019

· Den 2 april 2019 meddelade Cereno Scientific att bolaget
fortsätter stärka sin kliniska expertis genom att rekrytera tre
internationellt ledande experter inom kardiologi till sitt Scientific
Advisory Board. Det vetenskapliga rådet kommer att tillföra
världsledande expertis och erfarenhet av att planera och genomföra
kliniska studier. De nya medlemmarna är Dr Deepak Bhatt vid Harvard
Medical School, Dr Faiez Zannad vid Universite' de Lorrain och chef
för avdelningen för hjärtfel, högt blodtryck och förebyggande
kardiologi vid universitetssjukhuset Universitaire de Nancy, samt Dr
Gunnar Olsson som arbetat på företagsledningsnivå inom AstraZeneca i
mer än 20 år. Rådet leds av ordförande Dr Bertram Pitt, University of
Michigan School of Medicine och sedan tidigare är även Dr Gordon H
Williams vid Harvard Medical School medlem.

· Den 12 april 2019 meddelade Cereno Scientific att bolaget beslutat
om en emission av aktier i en delvis garanterad företrädesemission om
cirka 55 600 000 kronor med företrädesrätt för bolagets befintliga
aktieägare, villkorat av bolagsstämmans efterföljande godkännande
samt att bolagsstämman beslutar om ändring av bolagets bolagsordning
såvitt gäller antal aktier och aktiekapital. Bolaget meddelade även
om en upphandlad brygglånefinansiering om 12 000 000 kronor som
säkerställer det kortfristiga rörelsekapitalbehovet.

· Den 3 maj meddelade Cereno Scientific att bolaget utsett Daniel
Brodén som ny CFO. Daniel Brodén har sedan maj 2018 varit
tillförordnad CFO och arbetat för Cereno Scientific på konsultbasis.

· Den 7 maj 2019 meddelades att Cereno Scientific lämnat in en
patentansökan för substansen CS014 (tidigare kallad EB014) i syfte
att stärka och bredda bolagets patentportfölj.

· Den 15 maj 2019 hölls extra bolagsstämma i Cereno Scientific.
Stämman beslutade, i enlighet med förslag från styrelsen om att anta
ny bolagsordning med ändrade gränser för aktiekapitalet och antalet
aktier. Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut om
nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Vidare
beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga
styrelsen att utan företrädesrätt för aktieägarna, fatta beslut om
ökning av bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier av serie
B, innebärande att bolagets aktiekapital kan ökas med högst 172
413,70 kronor motsvarande högst 1 724 137 nya aktier av serie B.

· Den 22 maj meddelade Cereno Scientific att bolaget lämnat in
ansökan om klinisk prövning till myndigheterna i Ryssland avseende
bolagets fas II-studie med läkemedelskandidaten CS1.

· Den 24 maj meddelade Cereno Scientific att bolaget genom sitt
Scientific Advisory Board identifierat att företagets
behandlingskoncept för kardiovaskulära sjukdomar har potential att
hämma, eller till och med förhindra fibrosutveckling. Bolaget kan
därmed bredda indikationsområdet för sitt behandlingskoncept med
kandidaterna CS1 och CS014. Denna möjliga indikationsbreddning skulle
kunna medföra en betydligt större marknadspotential än vad bolaget
tidigare kommunicerat.

· Den 31 maj meddelade Cereno Scientific att bolaget lämnat in en
ansökan till myndigheterna i Bulgarien avseende bolagets kliniska fas
II-studie med läkemedelskandidaten CS1.

· Den 13 juni meddelade Cereno Scientific att bolaget slutfört den
företrädesemission av B-aktier om 55,6 MSEK som offentliggjordes den
12 april och godkändes på extra bolagsstämman den 15 maj.
Företrädesemissionen tecknades till totalt 109,5 procent där cirka
61,1 procent tecknades med stöd av teckningsrätter. Genom
företrädesemissionen tillförs bolaget cirka 55,6 MSEK före
emissionskostnader. Övertilldelningsemissionen utnyttjades till 100
procent och tillför därmed bolaget cirka 5 MSEK före
emissionskostnader. Emissionskostnaderna uppgick till cirka 11 MSEK
vilket inkluderar ersättning till garanter.

· Den 28 juni meddelade Cereno Scientific att bolaget i samband med
företrädesemissionen, vars utfall offentliggjordes den 13 juni,
genomför en riktad emission om totalt 132 571 aktier av serie B med
teckningskurs 3,15 SEK per aktie, i enlighet med garantiavtal till de
garanter i Företrädesemissionen som valt att erhålla
garantiersättning i form av aktier.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

· Den 5 juli meddelades att nyemissionen och
övertilldelningsemissionen i Cereno Scientific är registrerad.

· Den 11 juli meddelade Cereno Scientific att bolaget deltagit på
ISTH i Melbourne, Australien. Företagets medgrundare Pia Larsson, PhD
presenterade Cereno Scientifics positiva studieresultat från fas
I-studien i form av en poster som fick utmärkelsen "Top Poster
Winner".

· Den 29 juli meddelade Cereno Scientific att bolaget fått artikeln
"A First In Class Treatment for Thrombosis Prevention. A Phase I
Study With CS1, a New Controlled Release Formulation of Sodium
Valporate" publicerad I den vetenskapliga tidskriften Journal of
Cardiology and Vascular Medicine.

· Den 28 augusti meddelade Cereno Scientific att den extra
bolagsstämman beslutat att bolaget ska emittera 650 000
teckningsoptioner till nyckelpersoner och operativa
styrelseledamöter. Teckningsoptionerna har en teckningskurs om 15,26
SEK per option och kan utnyttjas för teckning av aktier av serie B
under perioden 1 april 2023 - 31 oktober 2023.

VD Sten R. Sörensen kommenterar

Första halvåret har kantats av viktiga milstolpar, med allt ifrån en
övertecknad emission och betydande organisatoriska förstärkningar
till substansförvärv, patentansökan och patentgodkännande samt
ansökan om fas II för vår huvudkandidat CS1.

Vi inledde 2019 med att avsluta det finansieringsavtal vi haft med
European High Growth Opportunities Securitization Fund. Efter att ha
kommit stärkta ur 2018 med ett antal positiva milstolpar sökte vi ett
bättre alternativ för att tillgodose kapitalbehovet för den kommande
perioden. Med detta som bakgrund genomförde vi en emission om totalt
55,6 Mkr med en tillhörande överteckningsoption om ytterligare 5 Mkr
under andra kvartalet. När emissionen stängdes i juni hade den blivit
övertecknad och således tillfördes vi 60,6 Mkr före
emissionskostnader.

Färdigställd ansökan för fas II-studie
Det tillförda kapitalet ska främst användas till att förbereda och
initiera en klinisk fas II-studie med vår primära läkemedelskandidat
CS1. Studien, som förväntas inledas under första halvan av 2020, ska
undersöka kandidatens effekt som trombosförebyggande behandling. I
maj lämnade vi in ansökan om studiestart i de båda studieländerna
Ryssland och Bulgarien, vilket var ett kvartal tidigare än den
kommunicerade tidsplanen.

Nyinrättade SAB breddade indikationsmålet
Vidare har vi nyligen vidgat framtidsplanerna för CS1 genom att utöka
dess potentiella målindikationer. Det var i samband med det första
mötet med vårt nyinrättade Scientific Advisory Board som den bredare
indikationspotentialen identifierades. Utöver förmåga att förebygga
trombos, med mindre risk för blödning hos individer som av olika
anledningar löper en ökad trombosrisk har vi identifierat möjligheter
för CS1 att hämma - eller till och med minska redan etablerad -
fibrosutveckling. Det öppnar för ytterligare sjukdomsvinster vid
kardiovaskulära indikationer såsom förmaksflimmer, hjärtsvikt,
kroniska njurskador och ett antal sällsynta trombossjukdomar med
signifikant fibrosbildning.

Substansförvärv och patentprocesser
I mars förvärvade vi en ny substans från Emeriti Bio. Substansen, som
numera utvecklas under namnet CS014 befinner sig i preklinisk
utveckling och breddar vår portfölj inom kardiovaskulära sjukdomar.

Under våren ansökte vi om patent för CS014 i syfte att stärka vårt
immateriella skydd och därigenom säkra den framtida
marknadspotentialen för läkemedelskandidaten. Utöver detta har vi
även erhållit ett nytt patent för användning av CS1 i Australien,
vilket kompletterar vår patentportfölj som sedan tidigare bland annat
innehåller ett patent för användning av CS1 i USA.

Internationell kvalitetsstämpel för CS1
Under sommaren deltog vi i den årliga konferensen ISTH 2019
(International Society of Thrombosis and Hemostasis) om
trombossjukdomar som hölls i Melbourne, Australien. Konferensen
samlar flera tusen experter inom området och är därmed ett viktigt
skyltfönster. Cereno Scientifics medgrundare Pia Larsson, Phd,
presenterade positiva studieresultat från fas I-studien i form av en
poster som vann utmärkelsen "Top Poster Winner" och fick således en
tydlig kvalitetsstämpel.

Vi går nu en viktig period till mötes där vårt primära fokus är att
förbereda CS1 för den kliniska fas II-studien. Med energi och
tillförsikt ser vi fram emot en händelserik höst.

Göteborg, den 30 augusti 2019
Sten R. Sörensen, VD Cereno Scientific AB

Om Cereno Scientific

· Trombos - orsakar mest dödsfall i världen

Trombosrelaterad sjukdom (blockerande blodproppar) är den vanligaste
orsaken till sjukdom och död globalt. Hjärtinfarkt och stroke, som i
de flesta fall är orsakade av trombos, medför stort lidande för
individen och stora kostnader för samhället.

· Dagens behandlingar är bristfälliga - hög blödningsrisk och
suboptimal förebyggande effekt

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.