Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-28

Challenger Mobile: Delårsrapport januari-juni 2019

Stockholm den 28 augusti 2019

Koncernens finansiella översikt

Siffror inom parentes är motsvarande för året innan.

För perioden april-juni 2019

·
Nettoomsättning: 54 tkr (413 tkr)

·
Resultat efter skatt: -476 tkr (-226 tkr)

·
Resultat per aktie: -0,3 öre/aktie

För perioden januari-juni 2019

·
Nettoomsättning: 124 tkr (506 tkr)

·
Resultat efter skatt: -962 tkr (-681 tkr)

·
Resultat per aktie: -0,6 öre/aktie

VD kommenterar

Resultatet blev sämre för perioden och halvåret än föregående år pga
en lägre omsättningen. Detta beror på lägre intäkter från tillägg och
justeringar än motsvarande period förra året då stora utökningar och
ändringar utfördes. Ändringar till systemen i Oman utfördes under
2018 men har ännu inte lett till planerade satsningar från vår
partner varför löpande intäkter är fortsatt låga. Signalerna från vår
partner är fortsatt positiva och vidare satsningar för vår produkt
planeras.

Bolagets lanserade system och tjänster uppvisar fortsatt mycket god
stabilitet vilket vi och våra kunder är mycket nöjda över. Vi arbetar
hårt för att tillsammans med våra partners för att nå flera
slutkunder med konkurenskraftiga slutkundserbjudanden. På så sätt
skall vi öka våra intäktsströmmar som står i tight relation till
tjänsternas användande.

Vi arbetar samtidigt vidare med att bearbeta potentiella partners som
kan dra nytta av bolagets system för egna nya innovativa produkter
och tjänster. Vi ser ett fortsatt intresse för bolagets tjänster och
fler än bara de stora gamla telejättarna kan erbjuda
konkurrenskraftiga kommunikationstjänster tillsammans med Challenger
Mobile.

Johan Meijer

VD, Challenger Mobile AB

Väsentliga händelser under kvartalet

·
Påbörjat arbete med att uppdatera våra mobila applikationer för att
stödja ny standard för aktivering av tjänster.

·
Bolagsstämma hölls 3:e juni 2019 i Stockholm.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

·
Inga

Verksamheten

Koncernen utvecklar, marknadsför och säljer kommunikationslösningar
baserade på en egen plattform för mobil IP kommunikation. Bolaget
erbjuder kompletta och skräddarsydda tjänster för kundföretag med
stor flexibilitet i integrationsnivå och kundanpassning. Den tekniska
plattformen stödjer integration med kundernas befintliga system för
exempelvis CRM, betalning och kundsupport.

Sedan 2015 är den tekniska verksamheten förlagd i ett helägt
dotterbolag, Challenger Mobile Technology AB. Moderbolaget Challenger
Mobile AB sköter administration, ekonomi, sälj/marknad samt annan
koncernsamordnande verksamhet.

Produkten är färdigutvecklad och fungerande vilket nu har bevisats med
flera publika lanseringar, nu senast med Omantel i Oman. Nuvarande
utvecklingsinsatser ämnar att skapa kundspecifik funktionalitet samt
vidareutveckla appar och front-ends för nya kunder och enheter.
Vidare säkerställs att systemet kan hantera framtida kapacitetsbehov
med bibehållen god kvalitet.

Marknad

Marknaden för IP-baserade kommunikationstjänster blomstrar.
Mobiloperatörer kan inte längre förneka fördelarna med tekniken och
ser nu till hur de kan nyttja den för att stå emot den nya
konkurrensen från globala aktörer för kommunikation. Dels efterfrågar
slutkunder IP-tjänster i allt större utsträckning eftersom tekniken
har fördelar kvalitets-, funktionalitets- och prismässigt, dels
förlorar idag traditionella operatörer intäkter på grund av att
slutkunder använder VoIP-tjänster från andra aktörer. Med Challenger
kan företag och operatörer smidigt lansera konkurrenskraftiga mobila
VoIP-tjänster på marknaden utan att behöva göra tunga investeringar i
egen systemutveckling, servrar och VoIP kompetens.

Försäljning

Slutkundslanseringarna i Oman under 2017 och 2018 var en vändpunkt för
bolaget. Challenger arbetar nu med att bygga intäktsströmmar från
dessa lanserade tjänster samt använda den starka referens tjänsterna
ger i fortsatta marknadsinsatser. Affären visar på styrkan i
Challenger Mobile både tekniskt och operationellt vilket hjälper
bolaget i diskussioner med andra operatörer, speciellt med fokus på
virtuella operatörer utan egna mobilnät.

Bolaget arbetar aktivt med att nå potentiella partners med fokus på
internationella mobiloperatörer utan egna mobilnät, så kallade
virtuella operatörer eller MVNO:er. Challenger matchar dessa bolag
väldigt bra i att de är marknadsorienterade med goda förutsättningar
att skapa marknadsunika och kraftfulla erbjudanden tillsammans med
Challenger. Med helhetslösning från Challenger Mobile kan operatörer
snabbt leverera stort värde tills sina kunder.

Kassaflöde och finansiell ställning

Bolagets har börjat generera löpande intäkter men har ännu inte
uppnått positivt kassaflöde. Bolaget är i behov av vidare
finansiering för att nå lönsamhet. Bolaget har genom huvudägaren
tillgång till kortfristigt kapital i det fall det finns behov av
finansiering.

Bolaget har idag förhållandevis mycket låga kostnader. Utan att öka
kostnaderna nämnvärt är bolaget rustade att hantera ett betydligt
större användande av bolagets tjänster. Nuvarande affärsmöjligheter
beräknas ha potential att generera intäkter för att uppnå lönsamhet.

Investeringar och utvecklingsarbete

Utvecklingsarbetet av den tekniska plattformen är färdig och idag
används resurserna framför allt till kundanpassningar samt att hålla
systemen uppdaterade och redo att hantera större volymer med samma
goda kvalitet. Bolaget har inga väsentliga investeringsplaner för
närvarande.

Bolagets aktie

Bolaget är noterat på den svenska marknadsplatsen Spotlight Stock
Market och har ca. 950 aktieägare. Bolagets störste ägare är Mundesco
Invest AB med 37,34% av kapitalet och 38,33 % av rösterna.

Antal aktier 2019-06-30

Serie A, 300 000 st (300 000 st). Aktiens kvotvärde är 5,3 öre. 10
röster per aktie.

Serie B, 168 501 798 at (168 501 798 st). Aktiens kvotvärde är 5,3
öre. 1 röst per aktie.

Totala antalet aktier vid rapportperiodens slut var 168 801 798 st
(168 801 798 st).

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Allt företagande är förenat med ett visst mått av risktagande. Bolaget
är utsatt för flera olika slags risker som kan ha stor påverkan på
bolagets verksamhet och situation.

Den finansiella risken är bolagets fortsatta kapitalbehov. Bolaget
saknar i dagsläget tillräckliga intäktsflöden och är i behov av att
etablera sådana för att säkra sin fortsatta verksamhet. Det finns
även en risk för att bolagets tillväxt inte går som planerat.
Introduktionen av ny teknik och nya tjänster hos potentiella kunder
kan ta längre tid än bolaget planerat.

Den internationella konjunkturen är en annan risk, samt det faktum att
bolaget verkar inom en ny och känslig bransch, vilka tillsammans är
osäkerhetsfaktorer för den framtida försäljningen.

Redovisningsprinciper

Delårsrapporten är upprättad i enlighet med Årsredovisningslagen och
Bokföringsnämndens allmänna råd. Redovisningsprinciperna framgår i
övrigt av senast avgiven årsredovisning.

Revisors granskning

Rapporten har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets
revisorer.

Datum för ekonomisk rapportering

2019-11-27 Delårsrapport tredje kvartalet 2019

2020-02-26 Bokslutskommuniké 2019

Bolagets årsredovisningar och delårsrapporter finns tillgängliga på
bolagets hemsida www.challengermobile.se samt på
www.spotlightstockmarket.com.

För ytterligare information kontakta:

VD Johan Meijer Tel 0736-207 520 E-post johan.meijer@challengermobile.com

SO Mats Boquist Tel 0705-501 089 E-post mats@challengermobile.com

Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att
delårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets verksamhet,
ställning och resultat och osäkerhetsfaktorer som företaget står
inför.

Stockholm den 28 augusti 2019

Challenger Mobile AB

Styrelsen och verkställande direktören

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/challenger-mobile/r/delarsrapport-januari-jun...
https://mb.cision.com/Main/11604/2890464/1096764.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.