Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-06-01

Challenger Mobile: Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Challenger Mobile AB (publ), 556671-3607, kallas härmed
till årsstämma måndagen den 29 juni 2020 kl. 14.00 i bolagets
lokaler, Isafjordsgatan 39B i Kista.

Rätt att deltaga och anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman skall (i) dels vara införd i den
av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast måndagen den 22 juni
2020, (ii) dels anmäla sitt deltagande vid stämman till bolaget
senast kl. 16.00 onsdagen den 24 juni 2020 under adress c/o Adv. Mats
Boquist, Valåsen 202, 691 94 Karlskoga eller genom e-post till
mats@valasen.se. Vid anmälan skall uppges namn, person- eller
organisationsnummer, adress, telefonnummer samt aktieinnehav. Sker
deltagandet med stöd av fullmakt bör den skriftliga och daterade
fullmakten i original insändas tillbolaget i god tid före årsstämman.

Förvaltarregistrerade

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt
att delta i stämman, genom förvaltarens försorg låta inregistrera
aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i aktieboken
senast måndagen den 22 juni 2020. Sådan registrering är enbart
tillfällig.Förslag till dagordning:

1.
Val av ordförande vid stämman;

2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
3. Godkännande av förslag till dagordning;
4. Val av en eller två justeringsmän;
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse;
7. Anförande av VD;
8. Beslut om
1. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen;
2. dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den
fastställda balansräkningen;

3. ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den
verkställande direktören,

9. Beslut om arvode till styrelse och revisor; val av styrelse och
revisor.

10. Beslut om bemyndigande till styrelsen avseende nyemissioner;
11. Stämmans avslutande.
Förslag till beslut

9. Beslut om arvode till styrelse och revisor; val av styrelse och
revisor;Huvudägaren Mundesco föreslår årsstämman 2020 omval av
styrelseledamöterna Mats Boquist, Johan Meijer och Tomas Ringström.
Håkan Tezcanli har avböjt omval. Som styrelseordförande föreslås Mats
Boquist. Vidare föreslås att styrelsearvode ska utgå med 100 000
kronor till styrelseordföranden och 50 000 kronor till övriga
ledamöter som ej är anställda i bolaget.

Till revisionsbolag föreslås omval av Baker Tilly Östra Värmland AB
med auktoriserade revisorn Eva-Britta Andersson såsom ansvarig
revisor. Vidare föreslås att arvode till revisor skall utgå enligt
godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

10. Beslut om bemyndigande

Styrelsen föreslår att den intill nästa årsstämma bemyndigas besluta
om en eller flera kontantemissioner av högst 200.000.000 B-aktier med
företrädesrätt för nuvarande aktieägare samt kvittningsemissioner av
högst 100.000.000 B-aktier utan företrädesrätt för nuvarande
aktieägare. Kvittningsemissioner skall ske till marknadskurs.

Övrigt

Årsredovisning jämte revisionsberättelse kommer att hållas
tillgängliga på Bolagets (www.challengermobile.se) och Spotlights
(www.spotlightstockmarket.com (http://www.spotlightstockmarket.com))
respektive hemsidor samt på Bolagets kontor från och med 3 veckor
före stämman.

Stockholm i maj 2020

Styrelsen

För mer information kontakta:

Mats Boquist, SO Challenger Mobile Epost: mats@valasen.se

Johan Meijer, VD Challenger Mobile E-post:
johan.meijer@challengermobile.com

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/challenger-mobile/r/kallelse-till-arsstamma,c...
https://mb.cision.com/Main/11604/3124893/1256959.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.