Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-16

ChemoTech: Kallelse till årsstämma i Scandinavian ChemoTech AB (publ)

Aktieägarna i Scandinavian ChemoTech AB (publ) ("Bolaget") kallas till
årsstämma tisdagen den 19 maj 2020 kl. 14.00 i hus 301 på Medicon
Village, Scheelevägen 2, 223 63 Lund.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman ska

dels vara registrerad i eget namn (ej förvaltarregistrerad) i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 13 maj 2020, samt

dels anmält sin avsikt att delta i stämman senast onsdagen den 13 maj 2020 per post till Scandinavian ChemoTech AB (publ), Att: Charlotta Hadfield, Scheelevägen 2, 223 63 Lund eller per e-post till chh@chemotech.se. För anmälan av antal biträden (högst två) gäller samma tid och adresser etc.

Vid anmälan ska uppges namn, personnummer eller organisationsnummer,
adress samt telefonnummer (dagtid). Aktieägare som låtit
förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta vid
bolagsstämman, direktregistrera aktierna i eget namn i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan omregistrering måste vara
verkställd onsdagen den 13 maj 2020. Detta innebär att aktieägaren i
god tid före denna dag måste underrätta förvaltaren om detta. Sådan
registrering kan vara tillfällig.

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, daterad
fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska
bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen eller
motsvarande behörighetshandling bifogas. Fullmakten är giltig högst
ett år från utfärdandet, dock att fullmaktens giltighetstid får vara
längst fem år från utfärdandet om detta särskilt anges. Fullmakten i
original samt eventuellt registreringsbevis eller motsvarande
behörighetshandling bör i god tid före bolagsstämman insändas till
Bolaget på ovan angiven adress.

Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets hemsida:
www.chemotech.se.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringspersoner
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Anförande av verkställande direktör Mohan Frick
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
9. Beslut om:
a. Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
b. Disposition av Bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen

c. Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande
direktören

10. Fastställande av antalet styrelseledamöter
11. Fastställande av arvode till styrelsen och revisorn
12. Val av styrelse
13. Val av revisor
14. Beslut om ändring av bolagsordningen
15. Bemyndigande för styrelsen om emission
16. Särskilt bemyndigande för styrelse och VD
17. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Förslag till beslut om disposition av Bolagets resultat enligt den
fastställda balansräkningen (punkt 9b))

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att ingen utdelning ska
lämnas avseende räkenskapsåret 2019, utan att samtliga fria medel ska
balanseras i ny räkning.

Förslag till arvoden åt styrelsen och revisorn (punkt 11)

Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.
Valberedningen återkommer i frågan om styrelsearvoden senast i
samband med stämman.

Förslag till val av styrelse (punkt 12)

Vid tidpunkten för kallelsen är det inte klart vilka personer som ska
föreslås till styrelsen och valberedningen återkommer i denna fråga
senast i samband med stämman.

Förslag till val av revisor (punkt 13)

Valberedningen föreslår att Mazars Set AB omväljs till revisionsbolag
för tiden intill slutet av årsstämman 2021.

Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 14)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om ändring av § 4
och 5 i bolagsordningen (gränserna för aktiekapital och antal aktier)
samt att stämman beslutar om ändring av § 6 i bolagsordningen
(aktieslag) genom införande av ett omvandlingsförbehåll i ett nytt
sjunde och åttonde stycke, i enlighet med nedan.

· Gränserna för Bolagets aktiekapital i bolagsordningens § 4 ändras
till lägst 2 625 000 kronor och högst 10 500 000 kronor.
Bolagsordningens § 4 får därmed följande lydelse:

"Aktiekapitalet utgör lägst 2 625 000 kronor och högst 10 500 000
kronor".

· Gränserna för Bolagets antal aktier i bolagsordningens § 5 ändras
till lägst 5 250 000 och högst 21 000 000 aktier. Bolagsordningens §
5 får därmed följande lydelse:

"Antalet aktier ska vara lägst 5 250 000 stycken och högst 21 000 000
stycken."

· Ett omvandlingsförbehåll avseende aktier av serie A, införs som
ett nytt sjunde och åttonde stycke i § 6 i bolagsordningen.
Bolagsordningens § 6 får därmed följande lydelse:

"Aktierna ska utges i två serier, serie A och serie B. Aktier av serie
A medför tre (3) röster per aktie och aktier av serie B medför en (1)
röst per aktie. Aktier av varje aktieslag kan utges till ett antal
motsvarande hela aktiekapitalet.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge
ut nya aktier ska en gammal aktie ge företrädesrätt till ny aktie av
samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut
äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär
företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning
(subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker
för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna
fördelas mellan tecknarna i förhållande till det totala antal aktier
de förut äger i bolaget. I den mån detta inte kan ske vad avser viss
aktie / vissa aktier, sker fördelning genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontant- eller kvittningsemission ge ut
aktier av endast ett aktieslag, ska samtliga aktieägare, oavsett
aktieslag, ha företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till
det antal aktier som de förut äger.

Vad som sagts ovan ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten
att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med
avvikelse från aktieägares företrädesrätt.

Vad som föreskrivs ovan om aktieägares företrädesrätt ska äga
motsvarande tillämpning vid emission av teckningsoptioner och
konvertibler.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya aktier
emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av
samma slag som finns sedan tidigare. Därvid ska gamla aktier av visst
aktieslag medföra företrädesrätt till nya aktier av samma aktieslag.
Vad som nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten
att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen,
ge ut aktier av nytt slag.

Ägare till aktier av serie A skall äga rätt att påfordra att aktie av
serie A omvandlas till aktie av serie B. Framställning om omvandling
ska göras skriftligen hos bolagets styrelse. Därvid ska anges hur
många aktier som önskas omvandlade och, om omvandlingen inte avser
ägarens hela innehav av aktier av serie A, vilka av dessa aktier
omvandlingen avser. Omvandlingen är verkställd när registrering skett
samt antecknats i avstämningsregistret.

Bolaget genomför nödvändiga åtgärder för omvandlingen kostnadsfritt
för aktieägare fyra gånger om året. Sådana åtgärder genomförs vid
slutet av varje kvartal avseende begäran som inkommit till bolaget
senast sju dagar före kvartalsslut."

Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om
emission (punkt 15)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett
eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma,
med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission
av aktier, emission av konvertibler och teckningsoptioner.
Emissionsbeslutet ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med
bestämmelse om apport eller kvittning eller att teckning ska kunna
ske med andra villkor.

Förslag till beslut om särskilt bemyndigande för styrelsen och VD
(punkt 16)

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, föreslås
bemyndigas att vidtaga de smärre justeringar av besluten som kan visa
sig erforderliga i samband med registrering av förslagen till beslut
enligt denna kallelse vid Bolagsverket.

Majoritetskrav

Beslut enligt punkterna 14 och 15 ovan är giltiga endast om de biträds
av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna
rösterna som de aktier som är företrädda på stämman.

Tillgängliga handlingar

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse samt fullständigt
beslutsförslag under punkten 14 kommer att hållas tillgängliga på
Bolagets kontor, Scheelevägen 2, 223 63 Lund, tre veckor före stämman
samt skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin
postadress. Handlingarna kommer även hållas tillgängliga på Bolagets
hemsida: www.chemotech.se. Samtliga ovanstående handlingar kommer att
framläggas på bolagsstämman.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Aktieägare har vid stämman, om styrelsen anser att det kan ske utan
väsentlig skada för Bolaget, rätt till upplysningar om förhållanden
som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen samt
förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller
dotterföretags ekonomiska situation.

Uppgift om antalet aktier och röster i Bolaget

Bolaget har för närvarande 3 405 000 utestående aktier, varav 450 000
A-aktier (tre röster per aktie) och 2 955 000 B-aktier (en röst per
aktie).

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till
den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida
www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

För mer information vänligen kontakta:

Mohan Frick, CEO
Tele: +46 (0)10-218 93 03
Mail: info@chemotech.se

Certified Adviser: Västra Hamnen Corporate Finance AB, Tel: +46 40 200
250, E-mail: ca@vhcorp.se

Scandinavian ChemoTech AB (publ)

ChemoTech är ett svenskt medicinteknikföretag med säte i Lund som
utvecklat en patenterad teknologiplattform för att ge cancerpatienter
tillgång till ett nytt behandlingsalternativ, tumörspecifik
elektroporation, som kan användas för behandling av både människor
och djur. Det finns ett stort antal cancerpatienter vars tumörer av
olika skäl inte kan behandlas med konventionella metoder men där
tumörspecifik elektroporation kan vara en lösning. Därför utvärderar
bolaget kontinuerligt nya möjligheter och applikationsområden för
teknologin. Ch...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.